Käideldavuse haldur

Allikas: Teadmusbaas

Ülesanded

  • Vastutab IT teenuste käideldavuse määratlemise, analüüsi, planeerimise, mõõtmise ja parendamise eest.
  • Vastutab teenuse osutamise alas teenuste käideldavuse halduse eest eesmärgiga garanteerida käideldavuse taseme säilimist, mis rahuldab ärivajadusi.
  • Käideldavuse haldur peab kindlustama, et IT infrastruktuur, protsessid, vahendid, rollid jne vastaksid teenustasemete sihtidele käideldavuse osas.

Terminid

Käideldavuse halduse protsessiga seotud terminid:

  • Käideldavus (Availability) - IT komponendi võime täita nõutud funktsionaalsust etteantud ajavahemikus. Käideldavuse määravad töökindlus, hooldatavus, teenindatavus, sooritusvõime ja turvalisus. Tavaliselt väljendatakse käideldavust protsendina. Arvutus põhineb kokkulepitud teenusajal ja maasolekul. Parim praktika soovitab arvutada käideldavust lähtudes IT teenuse ärilisest väljundist.
  • Töökindlus (Reliability) - mõõt iseloomustamaks, kui kaua võib konfiguratsioonielement või IT teenus täita ettenähtud funktsioone ilma katkestuseta. Selleks mõõduks on enamasti MTBF (Mean Time BetweenFailure) või MTBSI (Mean Time Between Service Incidents). Terminit töökindlus saab kasutada ka iseloomustamiseks tõenäosust, et protsess, funktsioon, jne suudab tarnida nõutava tulemuse.
  • Tõrge (Failure) - kaotatud võime toimida vastavalt spetsifikatsioonile või tarnida nõutavat tulemit.Terminit tõrge võib kasutada IT teenuste, protsesside, tegevuste,konfiguratsioonielementide, jms kohta. Sageli põhjustab tõrge intsidendi, mis takistab teenuse nõuetele vastavat toimimist.
  • Taastatavus (Recoverability) - teenuse võime taastuda tõrkeolukorrast kiirelt ja korrektselt

Tõlkis Nugzar Kuliš TA15

Tagasi