Kooli väärtuste järgimine

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 8, kokku: 8

Hindamiskriteeriumid:

 • jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides iseenda aja- ning energiakulu; otsib probleemide tekkimisel vajadusel abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, tugispetsialistilt jt

Teemad/alateemad:

 1. Tervishoid ja töötervishoid;
 2. Aja juhtimine;
 3. Probleemihaldus;
 4. Õppekorralduse eeskiri;
 5. Õpilaskodu kasutamise tingimused.

Õppemeetodid:

 • praktiline töö,
 • enesehindamine

Hindamine: Mitteeristav

Hindamisülesanne: praktilises töös järgib kooli väärtusi ja analüüsib vastavust õpimapis

Hindamismeetodid/kriteeriumid:

 • Igapäevane väärikas käitumine, töö mooduli teemadel (lugemine, kuulamine, kirjutamine);
 • Õpimapp/portfoolio on koostatud kooskõlas hea tava ja kooli reeglitega;
 • Enesehindamine (käitumise analüüs) on läbi viidud.

Lävend: hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel (vastavad hindamiskriteeriumitele)

Praktilised tööd: järgib oma tegevuses hindamiskriteeriumites kirjeldatud kooli väärtusi

[Tagasi õpiväljundite lehele]