Kutseetika

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 10, e-õpe: 12, kokku: 22

Hindamiskriteeriumid:

  • Hoiab lahus isiklikud ja organisatsiooni huvid (sh organisatsiooni ressursside kasutamisel);
  • Teavitab kasutajaid võimalikest tehnoloogilistest riskidest oma kompetentsuse piires;
  • Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, eristades seaduslikud korraldused ebaseaduslikest;
  • Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele.

Teemad/alateemad:

  1. Kutse-eetika ja eetilise käitumise põhialused;
  2. Infotehnoloogia valdkonna töötajate eetikakoodeks.

Õppemeetodid:

  • praktiline töö

Hindamine: Mitteeristav

Hindamisülesanne: hindab õpimapis enda vastavust käesolevatele 4 hindamiskriteeriumile

Hindamismeetodid:

  • Rühmatöö
  • Praktiline töö
  • Õpimapp/portfoolio

Lävend: on täitnud hindamisülesande ja järgib töös kõiki 4 hindamiskriteeriumit

Praktilised tööd: Järgib oma töös käesolevas õpiväljundis toodud 4 hindamiskriteeriumit

[Tagasi õpiväljundite lehele]