MikroTik sertifitseerimine

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk: Tutvuda MikroTik RouterOS tarkvaraga ja RouterBOARD toodetega ning olema võimeline looma klientidele internetiühendust eelnimetatud toodetega. Õppur peab olema võimeline seadistama, haldama ja lahendama põhilisi veaolukordi MikroTik ruuterisning pakkuma ruuteri abil kliendile põhiteenused

Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid on toodud tabelis 1


Tabel 1.  Õpiväljundid ja hindamiskriteeriumid

Jrk nrÕpiväljundHindamiskriteerium
1MicroTik MTCNA eksami sooritamineLäbib MTCNA eksami edukalt
2On teadlik talitluslikest tingimustesKirjeldab sideseadmete talitlusparameetreid
3Jälgib info otsimisel usaldusväärseid infoallikaidKirjalikes töödes on infoallikatena kasutatud vähemalt 5 erinevat allikat, millistest üks on tootjafirma dokumentatsiooni leht
4Teab riistvara komponente, tööriistu ja arhitektuureOskab õpiväljundi osiseid kirjeldada ja liigitada
5Kontrollib enne seadmete ühendamist nende töökorras olekut ja sobivustTeeb enne töö alustamist seadmete korrasoleku kontrolli
6Koostab aruandeid ja dokumenteerib testide tulemusiKoostab ja esitab testitulemuste aruande
7Teostab seadmete tarkvara uuendamist juhendi abilEsitab seadme töö monitooringu logi peale tarkvara uuendamist
8Täidab ja täiendab andmesideteenuse osutamisel kasutatavat dokumentatsiooniEsitab dokumentatsiooni muudatuste logi väljavõtte
9Hindab hooldustegevustevajalikku ressursimahtuEsitab ressursside arvutuste tulemused (tabeli)
10(läbiv kompetentsus) Kutsealaga seonduvad õigusaktidTeeb blogis ülevaate telekommunikatsioonivõrkudega seotud seadustest ja standarditest

Allikad:

Tagasi õppekava juurde