Probleemide lahendamine

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 16, e-õpe: 8, kokku: 24

Hindamiskriteeriumid:

  • Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi;
  • Eristab fakte tunnetest, oskab leida mustreid ja teha üldistusi.

Teemad/alateemad:

  1. Probleemilahenduse meetodid
  2. Probleemide ja vajaduste analüüs, ideede genereerimine

Õppemeetodid:

  • praktiline töö;
  • enesehindamine

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: hindab enda vastavust hindamiskriteeriumitele ja probleemilahenduse meetodite järgimist

Hindamismeetodid:

  • Praktiline töö
  • Õpimapp/portfoolio
  • Enesehindamine
  • Probleemsituatsiooni lahendamine.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
hindamisülesanne on sooritatud ja tegevus vastab toodud 2 hindamiskriteeriumile kasutab täiendavalt ühte probleemilahenduse meetodit kasutab täiendavalt vähemalt 2 probleemilahenduse meetodit

Praktilised tööd: praktilises töös hindamiskriteeriumite järgimine ja probleemilahenduse meetodite kasutamine

[Tagasi õpiväljundite lehele]