Tööstusomandi õigused

Allikas: Teadmusbaas

Tööstusomandi õigused

Tööstusomandi õigused on selle jaoks, et tähistada õigusi patentsetele leiutistele, kasulikele mudelitele, kaubamärkidele, teenindusmärkidele, tööstusdisainilahendustele, geograafiliste tähiste kasutamiseks, mikrolülituse topoloogiale, uutele taimesortidele jne. See annab kaitse ka kõlvatu konkurentsi vastu ning ärisaladus kuulub ka tööstusomandi alla. Eestis reguleerivad tööstusomandi õigusi järgmised seadused: tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus, kaubamärgiseadus, patendiseadus, kasuliku mudeli seadus, tööstusdisaini kaitse seadus, mikrolülituse topoloogia kaitse seadus, geograafilise tähise kaitse seadus, konkurentsiseadus ning taimede paljundamise ja sordikaitse seadus. Tähtsad välislepingud on Pariisi konventsioon, TRIPS-leping, Euroopa patendikonventsioon. Need välislepingud on tähtsaimad tööstusomandi kaitse lepingud, kuid Eesti on liitunud ka märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokolliga ning tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise Haagi kokkuleppega.

Pariisi konventsioon

Pariisi konventsiooniga ühinenud riigid moodustavad liidu tööstusomandi kaitseks. Liidu iga liikmesriigi kodanikud kasutavad liidu teistes riikides tööstusomandi kaitsmisel samu eesõigusi, mis on seadustega antud oma riigi kodanikele ning nende õigusi kaitstakse igas liikmesriigis samuti nagu antud riigi kodanike õigusi.

TRIPS-leping

TRIPS-leping näeb ette WTO liikmesriikides intellektuaalomandi kaitse miinimumstandardite kehtestamise; haldus- ja tsiviilkohtumenetluses ning kriminaalmenetluses kindlate kokkulepitud normide kohaldamise; liikmesriikidevaheliste vaidluste lahendamise korra kehtestamise. TRIPS-lepinguga tagatakse igas liikmesriigis teiste liikmesriikide kodanike intellektuaalomandi kaitse samal alusel oma riigi kodanikega.

Haagi kokkulepe

Haagi kokkulepe reguleerib kokkuleppe osalisriikides tööstusdisainilahenduste rahvusvahelise registreerimise süsteemi. Seda haldab Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) rahvusvaheline büroo. WIPO peakorter on Genfis. Süsteem võimaldab tööstusdisainilahenduse omanikul taotleda disainilahendusele kaitset kõigi kokkuleppe osalisriikide territooriumil. Selleks tuleb tal esitada WIPO rahvusvahelisele büroole üks taotlus ühes keeles ja tasuda korraga kõik lõivud samas vääringus (Šveitsi frankides).

Anna Victoria Kuzmenko