Andmebaaside projekteerimine

Allikas: Teadmusbaas

Andmebaaside projekteerimine

Andmebaaside projekteerimine on olemuselt infosüsteemide projekteerimise osa, sest infosüsteemi südameks on tavaliselt üks või mitu andmebaasi. Õpilased koostavad õppetöö käigus andmebaasi projekti dokumentatsiooni, mille peamised osad on andmebaasi Tarkvara Nõuetedokument (SRS) ja Andmebaasi Disainidokument (SDD) ning seejärel loovad Oracle serveris kõik vajalikud andmebaasi objektid ja nendevahelised seosed. Loodud tabelitesse sisestatakse andmed ja seejärel testitakse tabeleid päringute ja UPDATE ning INSERT korraldustega. Projekti viimane osa on andmebaasi kasutajatele kasutajaliideste loomine ja nende testimine. Kasutajaliidesed peavad vastama Tarkvara Nõuetedokumendis koostatud kasutuslugudele.

Lühida sissejuhatuse järel mõned olulised tabelite loomise (tabelid luuakse loogilise andmemudeli loomise järel, vt allolevat skeemi) näpunäited: Tabel luuakse CREATE TABLE käsuga andmemudeli põhjal, olgu andmemudeliks allolev mudel Database model.png Tabelite loomist saab alustada tabelist, millel puuduvad "varesejala" seosed. "Varesejala" tähisega seos näitab, et sellesse tabelisse, mille pool on "varesejala" seos lisandub üks välisvõtme veerg. Seda arvesse võttes saab alustada tabelite loomist tabelitega "Tooted" või "Asutus". Loome tabeli "Tooted": CREATE TABLE Tooted(id MUMBER(5) NOT NULL CONSTRAINT tooted_id_pk PRIMARY KEY, nimi VARCHAR2(35) NOT NULL, paksus NUMBER(3), laius NUMBER(4), pikkus NUMBER(5), lao_seis NUMBER(5) NOT NULL, hind NUMBER(6,2) NOT NULL);

Kommentaarid korralduse juurde:

id veerg on unikaalse tunnuse veerg, milleks tavaelus on järjekorranumber, NUMBER(5) ütleb, et see on 5-kohaline täisarv (max väärtus seega 99999); NOT NULL ütleb, et need andmed tuleb iga kord andmerea sisestamisel sisestada; PRIMARY KEY ütleb, et veerg "id" ei või sisaldada korduvaid väärtusi, selle veeru järgi indekseeritakse automaatselt tabeli andmed; CONSTRAINT sõna kasutamine võimaldab anda sellele kitsendusele (korduvad andmed pole lubatud) nime, antud näites on talle nimeks pandud "tooted_id_pk" - nimi peaks viitama tabelile ja veerunimele ning näitama piirangu/kitsenduse liiki. PK on lühend PRIMARY KEY sõnadest.

nimi VARCHAR2(35) NOT NULL ütleb, et veerus "nimi" on suurim lubatud nime pikkus 35 tähemärki ja uue rea tabelisse lisamisel on vajalik see nimi sisestada;

toote mõõtmed on vajalik sisestada täisarvuna millimeetrites (paksus kuni 999, laius kuni 9999, pikkus kuni 99999 mm), kuid nende sisetamist kohe ei nõuta. lao_seis NUMBER(5) NOT NULL ütleb, et suurim laoseis saab olla 99999 tk ja see tuleb andmete sisestamisel tingimata teha, samuti toote hind, mille suurim väärtus saab olla 999999,99 EUR.

Andmebaaside terminoloogiasõnastik

Ülem- ja alamtüüpi olemite modelleerimine