Andmebaasirakenduste arendaja

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omab ülevaadet andmebaasirakenduse arendaja ametist ning on omandanud ametil töötamiseks vajalikud kompetentsused

Mooduli maht 28 (EKAP), iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained 124, e-õpe 228 t, praktiline töö 376 t

Õpiväljund 1: (Võtmekompetentsus) Suhtlemisoskus Jaotus tundides: praktiline töö: 8, e-õpe: 8, kokku: 16

 • Teemad/alateemad: Suhtlemise alused, Klienditeeninduse alused
 • Õppemeetodid: Rühmatöö, suuline esitus, probleemsituatsioonide lahendamine, intervjuu
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. Loob suhtlemispartneritega kohtumistel kontakti suhtlemispartneritega silmside, naeratuse, noogutuse kaudu;
 2. Täpsustab vestluspartneri seisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel;
 3. Keskendub teistele osapooltele ega pühendu paralleelselt muudele tegevustele;
 4. Avaldab selgelt oma arvamust, kasutades seisukohtade avaldamisel kindlat kõneviisi ja minavormi.
 • Hindamine: mitteristav
 • Hindamisülesanne: Hindab oma suhtlemisoskuste paranemist enesehindamise teel
 • Hindamismeetodid: Rühmatöö, Arutlus, Õpimapp/portfoolio, Suuline esitus, Enesehindamine, Probleemsituatsiooni lahendamine, Intervjuu

Õpiväljund 2: (Võtmekompetentsus) Kirjalik eneseväljendus Jaotus tundides: iseseisev töö: 8, e-õpe: 4, kokku: 12

 • Teemad/alateemad: Kirjalike tööde ja aruannete vormistamine
 • Õppemeetodid: iseseisev töö, praktiline töö
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. Valdab Eesti keelt tasemel B2;
 2. Vormistab kirjalikud tööd ja aruanded õpimapis vähemalt Eesti keele tasemel B2;
 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: Kirjalike tööde vormistus
 • Hindamismeetodid: Iseseisev kirjalik töö, referaat, analüüsiülesanne, töölehe koostamine

Õpiväljund 3: (Võtmekompetentsus) Kutse-eetika Jaotus tundides: praktiline töö: 10, e-õpe: 12, kokku: 22

 • Teemad/alateemad: Kutse-eetika ja eetilise käitumise põhialused; Infotehnoloogia valdkonna töötajate eetikakoodeks
 • Õppemeetodid: iseseisev töö, praktiline töö
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. Hoiab lahus isiklikud ja organisatsiooni huvid (sh organisatsiooni ressursside kasutamisel);
 2. Teavitab kasutajaid võimalikest tehnoloogilistest riskidest oma kompetentsuse piires;
 3. Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest, eristades seaduslikud korraldused ebaseaduslikest;
 4. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele.
 • Hindamine: mitteristav
 • Hindamisülesanne: Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi, juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele
 • Hindamismeetodid: Rühmatöö, Õpimapp/portfoolio, Praktiline töö

Õpiväljund 4: (Võtmekompetentsus) Koostööoskus Jaotus tundides: praktiline töö: 8, e-õpe: 8, kokku: 16

 • Teemad/alateemad: Suhtlemise alused; Meeskonnatöö põhimõtted; Autentne õppimine ja kolleegide hindamine
 • Õppemeetodid: rühma- ja paaristöö
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid;
 2. suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse;
 3. tunnetab iseenda ja teiste rolli;
 4. näitlikustab ja kasutab lugusid isiklike seisukohtade väljendamisel;
 5. kaasab kolleege.
 • Hindamine: mitteristav
 • Hindamisülesanne: hindab enda kriteeriumite järgimist paaristöös ja rühmatöös; hinnatakse meeskonnaliikmete poolt
 • Hindamismeetodid: Rühmatöö, Õpimapp/portfoolio, Enesehindamine

Õpiväljund 5: (Võtmekompetentsus) Probleemide lahendamine Jaotus tundides: praktiline töö: 16, e-õpe: 8, kokku: 24

 • Teemad/alateemad: Probleemilahenduse meetodid, Probleemide ja vajaduste analüüs, ideede geneerimine vt veebiallikas
 • Õppemeetodid: praktiline töö, enesehindamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi;
 2. Eristab fakte tunnetest, oskab leida mustreid ja teha üldistusi.
 3. tunnetab iseenda ja teiste rolli;
 4. näitlikustab ja kasutab lugusid isiklike seisukohtade väljendamisel;
 5. kaasab kolleege.
 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: hindab enda vastavust hindamiskriteeriumitele ja probleemilahenduse meetodite järgimist.
 • Hindamismeetodid: Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio, Enesehindamine, Probleemsituatsiooni lahendamine

Õpiväljund 6: (Võtmekompetentsus) Asjaajamine Jaotus tundides: praktiline töö: 16, iseseisev töö: 8, e-õpe: 8, kokku: 32

 • Teemad/alateemad: Asjaajamise alused; Dokumentatsiooni koostamise alused; Dokumendihaldussüsteemid
 • Õppemeetodid: iseseisev töö, praktiline töö, õpimapi koostamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. koostab klientidega suhtlemisel vajalikke dokumente;
 2. järgib keelereegleid ja kehtivaid dokumendivorme;
 3. koostab juhendi abil müügipakkumisi;
 4. järgib sh praktikal oma tegevuses teeninduslepingut;
 5. kasutab dokumentide haldamisel dokumendihaldussüsteemi võimalusi.
 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: 3 praktilist tööd (Hinnapakkumise koostamine; Hinnapäringu koostamine; Dokumendihaldussüsteemi kasutamine).
 • Hindamismeetodid: Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio, Iseseisev töö

Õpiväljund 7: (Võtmekompetentsus) Eesti keel ja vene keel Jaotus tundides: praktiline töö: 60, iseseisev töö: 12, e-õpe: 32, kokku: 104

 • Teemad/alateemad: Keel ja kirjandus; Võõrkeel (Vene keel)
 • Õppemeetodid: praktiline töö, probleemsituatsiooni lahendamine, ülesanne või harjutus
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile;
 2. vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid;
 3. Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut;
 4. Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäited ja tsitaate;
 5. Väljendab end/suhtleb vene keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab A2 tasemel).
 • Hindamine: mitteeristav
 • Hindamisülesanne: 3 praktilist tööd (Kirjalik asjaajamine; Emakeelse kliendiga suhtlemine - rollimäng; Venekeelse kliendiga suhtlemine -rollimäng).
 • Hindamismeetodid: Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio, Ülesanne/harjutus, Probleemsituatsiooni lahendamine

Õpiväljund 8: (Võtmekompetentsus) Tarkvara juriidiline raamistik; Jaotus tundides: praktiline töö: 10, e-õpe: 16, kokku: 26

 • Teemad/alateemad:
 1. Võlaõigusseadus. Ärimudelid (Vabavara, Vaba Tarkvara, Omanduslik tarkvara);
 2. Litsentseerimise tüübid (Copyright, Copyleft, Creative Commons);
 3. E-kaubandus ja IT lepingud;
 4. Avalikud e-teenused;
 5. Intellektuaalomandi kaitse;
 6. Andmekogud;
 7. Digitaalallkirja seadus;
 8. Kriminaalseadus; Karistusseadustik
 9. Küberkaitse.
 • Õppemeetodid: Praktilised tööd, esitlused, dokumentide analüüs
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile;
 2. vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid;
 3. Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut;
 4. Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäited ja tsitaate;
 5. Väljendab end/suhtleb vene keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab A2 tasemel).
 • Hindamine: mitteeristav
 • Hindamisülesanne: E-poe seadistamine (E-poega seotud juriidiliste küsimuste lahendamine)
 • Hindamismeetodid: Õpimapp/portfoolio, Juhtumi analüüs

Õpiväljund 9: (Kooli väärtused) järgimine; Jaotus tundides: praktiline töö: 8, kokku: 8

 • Teemad/alateemad: Kooli väärtused
 • Õppemeetodid: Praktiline töö, enesehindamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. jälgib, hindab ja väärtustab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, tegutseb nende tasakaalus hoidmise nimel, optimeerides

iseenda aja- ning energiakulu;

 1. otsib probleemide tekkimisel vajadusel

abi kolleegidelt, mentorilt, organisatsiooni juhtkonnalt, tugispetsialistilt jt.

 • Hindamine: mitteeristav
 • Hindamisülesanne: järgib oma tegevuses hindamiskriteeriumites kirjeldatud kooli väärtusi
 • Hindamismeetodid: Õpimapp/portfoolio, Praktiline töö

Õpiväljund 10: Andmebaaside ja tarkvaratoodete kavandamine ning arendamine. Jaotus tundides: praktiline töö: 64, iseseisev töö: 32, e-õpe: 32, kokku: 128

 • Teemad/alateemad:
 1. Andmebaaside ja tarkvaratoodete projekteerimine;
 2. Andmebaasi nõuete dokumendi koostamine;
 3. Andmebaasi arhitektuuri dokumendi koostamine;
 4. Andmebaasi testimise dokumendi koostamine;
 5. Andmebaasi projekti dokumentatsiooni koostamine;
 • Õppemeetodid: Projektitöö, iseseisev töö, praktiline töö, õpimapi koostamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. kavandab andmebaasi/tarkvaratoote funktsionaalsed ja tehnilised omadused;
 2. rakendab andmebaasi/tarkvara lahenduses sobivaid tarkvara ja/või riistvara arhitektuure.
 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: Andmebaasi projekti realiseerimine
 • Hindamismeetodid: Õpimapp/portfoolio, praktiline töö, iseseisev töö, projektitöö

Õpiväljund 11: Süsteemide ja süsteemi osade liidestamine. Jaotus tundides: praktiline töö: 40, iseseisev töö: 16, e-õpe: 32, kokku: 88

 • Teemad/alateemad:
 1. Andmebaasisüsteemide liidestamine;
 2. Riist- ja tarkvarasüsteemide probleemihaldus.
 • Õppemeetodid: Projektitöö, iseseisev töö, praktiline töö, õpimapi koostamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. dokumenteerib ja salvestab liidestamistegevused, probleemid ja probleemide kõrvaldamise tegevused;
 2. hindab liidestamise mõju liidestamisel olemasoleva rakendusega (ettevõtte rakendusega).
 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: hindamisülesanded (andmebaaside liidestamise mõjude hinnang; liidestamistegevuste dokumenteerimine; probleemide ja probleemide kõrvaldamise dokumenteerimine)
 • Hindamismeetodid: Õpimapp/portfoolio, praktiline töö, iseseisev töö, projektitöö

Õpiväljund 12: Andmebaaside testimine. Jaotus tundides: praktiline töö: 40, iseseisev töö: 16, e-õpe: 32, kokku: 88

 • Teemad/alateemad: Tarkvarasüsteemide testimine;
 • Õppemeetodid: Projektitöö, iseseisev töö, praktiline töö, õpimapi koostamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. haldab ja hindab testimisprotsesse;
 2. kirjeldab testimisprotsessi elutsüklit
 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: üks iseseisev töö ja 4 praktilist tööd (Ülevaade admebaasisüsteemide testimismeetoditest; testplaani koostamine; vajalike testide läbiviimine; testitulemuste dokumenteerimine; testitulemuste analüüs)
 • Hindamismeetodid: Õpimapp/portfoolio, praktiline töö, iseseisev töö, projektitöö

Õpiväljund 13: Andmebaaside dokumentatsiooni loomine. Jaotus tundides: praktiline töö: 36, iseseisev töö: 16, e-õpe: 16, kokku: 68

 • Teemad/alateemad:
 1. Andmebaasisüsteemide dokumenteerimise reeglid;
 2. Arenduse dokumentatsiooni sisuhaldussüsteemid.
 • Õppemeetodid: Projektitöö, iseseisev töö, praktiline töö, õpimapi koostamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. organiseerib ja reguleerib arenduse dokumentiooni sisuhaldussüsteemi töövoogusid;
 2. nimetab erinevaid tehnilise dokumentatsiooni liike ja tüüpe, millised on vajalikud andmebaaside projekteerimiseks, arendamiseks ja

paigaldamiseks ning teab nende sisu.

 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: üks iseseisev töö ja 2 praktilist tööd (Ülevaade tehnilise dokumentatsiooni liikidest ja tüüpidest; dokumentiooni sisuhaldussüsteemi töövoogude suunamine; andmebaasisüsteemi haldamise juhendi koostamine IT tehnikule)
 • Hindamismeetodid: Õpimapp/portfoolio, praktiline töö, iseseisev töö, projektitöö

Õpiväljund 14: Andmebaaside probleemihaldus. Jaotus tundides: praktiline töö: 60, iseseisev töö: 16, e-õpe: 20, kokku: 96

 • Teemad/alateemad:
 1. Andmebaaside turvalisus ja käideldavus;
 2. Riskihaldus;
 3. Auditeerimise alused.
 • Õppemeetodid: Projektitöö, iseseisev töö, praktiline töö, õpimapi koostamine
 • Hindamiskriteeriumid:
 1. teostab riskihalduse jaoks vajalikke auditeid ja panustab võimalikest andmekadudest tulenevate kadude vähendamiseks;
 2. kirjeldab ettevõtte/organisatsiooni andmekadudest tekkivate kriitiliste olukordade lahendamise teid ja protseduure.
 • Hindamine: eristav
 • Hindamisülesanne: üks iseseisev töö ja 3 praktilist tööd (Andmekadudest tekkivate kriitiliste olukordade lahendamise stsenaarium; Andmebaasirakenduse audit; Andmebaasirakenduse riskihalduse kava; Andmebaasirakenduse turvaplaan.)
 • Hindamismeetodid: Õpimapp/portfoolio, praktiline töö, iseseisev töö, projektitöö

Andmebaasi projekt

Neo4j andmebaasi materjalid

MS Northwind andmebaas erinevatele ABHS-idele

Oracle APEX