Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused, mis on vajalikud arvutivõrkude tööpõhimõtete mõistmiseks ning lihtsamate võrkude ehitamiseks ja seadmete haldamiseks.

Mooduli hindamine: eristav

Mooduli kokkuvõttev hinne: Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Projekti esitlus, võrgu arhitektuur, jõudluse hindamine ja kulu arvutus võrgukomponentide ja seadmete valikuks

Õpiväljundid:

 1. paigaldab kohtvõrgu komponente (sh kaableid) võttes aluseks võrgu paigaldusreeglid;
 2. (läbiv kompetentsus) planeerib ja seadistab võrguühendusi ja –seadmeid lähtuvalt arvutivõrgule esitatavatest tehnilistest ja infoturbe nõuetest;
 3. seadistamisel ja planeerimisel arvestab infoturbe nõudeid lähtuvalt etteantud ülesandest ja situatsioonist;
 4. (läbiv kompetentsus) planeerib arvutivõrkude ehitamise ja haldamisega seotud ressursse;
 5. (lõimitud ja võtmepädevus ning läbiv kompetentsus) kasutab dokumentide koostamisel ja suhtlemisel arvutivõrkudealast ingliskeelset terminoloogiat;
 6. (lõimitud ja läbiv kompetentsus) kasutab dokumentide koostamisel ja suhtlemisel arvutivõrkudealast õppekeelset terminoloogiat;
 7. (lõimitud) selgitab matemaatiliste aluste põhjal ja seostab kasutatavate tehnoloogiatega arvutivõrkude tööpõhimõtteid;
 8. (lõimitud) selgitab füüsikaliste aluste põhjal ja seostab kasutatavate tehnoloogiatega arvutivõrkude tööpõhimõtteid;
 9. (võtmepädevus) õppimisoskus.


Õpiväljund 1 seadistab ja paigaldab peamisi kohtvõrgu aktiiv- ja passiivkomponente, järgib paigaldusreegleid ja levinud praktikaid, kasutades korrektseid töövõtteid ja protseduure Teemad ja alamteemad: Võrguseadmed ja nende haldus

 • Kommutaatorid(Switch) – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine, vt Cisco IOS seadistamine
 • Ruuterid – otstarve, tööpõhimõte, seadistamine
 • Traadita võrgu seaded.
 • VLAN – mis see on ja milleks kasutatakse. Seadistamine switchides ja ruuterites.
 • Marsruutimine. Staatilised ruutingud. Seadistamine.
 • Marsruutimisprotokollid - dünaamilised ruutingud. Seadistamine.
 • Kaabelvõrkude ehitamine/rajamine

Õpiväljund 7

Võrguaadresside teisendus


Allikad:
 1. SFP moodulid