Asjaajamine

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 16, e-õpe: 8, kokku: 24

Hindamiskriteeriumid:

 • koostab klientidega suhtlemisel vajalikke dokumente, järgib keelereegleid ja kehtivaid dokumendivorme;
 • koostab juhendi abil müügipakkumisi, järgib sh praktikal oma tegevuses teeninduslepingut;
 • kasutab dokumentide haldamisel dokumendihaldussüsteemi võimalusi.

Teemad/alateemad:

 1. Asjaajamise alused
 2. Dokumentatsiooni koostamise alused
 3. Dokumendihaldussüsteemid

Õppemeetodid:

 • praktiline töö;
 • iseseisev töö

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: kolm praktilist tööd

Hindamismeetodid:

 • Iseseisev töö on koostatud vastavalt nõuetele;
 • Praktiline töö on dokumentide koostamine ja dokumendihaldussüsteemi kasutamine;
 • Õpimapp/portfoolio on koostatud vastavalt nõuetele.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
hindamisülesanded on sooritatud nõutaval tasemel kasutab täiendavalt ühte dokumendihaldussüsteemi kasutab täiendavalt kahte või enamat dokumendihaldussüsteemi

Iseseisvad tööd: Dokumendihaldussüsteemi kasutamine

Praktilised tööd:

 • Hinnapakkumise koostamine;
 • Hinnapäringu koostamine;
 • Dokumendihaldussüsteemi kasutamine

[Tagasi õpiväljundite lehele]