Eesti keel ja vene keel

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 60, iseseisev töö: 12, e-õpe: 32, kokku: 104

Hindamiskriteeriumid:

 • Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile;
 • Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid;
 • Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut;
 • Avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäited ja tsitaate;
 • Väljendab end/suhtleb vene keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab A2 tasemel)

Teemad/alateemad:

 1. Keel ja kirjandus;
 2. Võõrkeel (Vene keel)

Õppemeetodid:

 • praktiline töö,
 • probleemsituatsiooni lahendamine,
 • ülesanne või harjutus

Hindamine: Mitteeristav

Hindamisülesanne: 3 praktilist tööd ja enesehindamine

Hindamismeetodid:

 • Praktiline töö venekeelsete materjalidega (lugemine, kuulamine, kirjutamine);
 • Õpimapp/portfoolio on koostatud hea tava ja kooli reeglitega kooskõlas;
 • Enesehindamine on läbi viidud;
 • Ülesanded/harjutused on sooritatud nõutaval tasemel;
 • Probleemsituatsioonis suudab adekvaatselt käituda.

Lävend: hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel (vastavad hindamiskriteeriumitele)

Iseseisvad tööd: Kirjalik asjaajamine

Praktilised tööd:

 • Kirjalik asjaajamine;
 • Emakeelse kliendiga suhtlemine - rollimäng;
 • Venekeelse kliendiga suhtlemine -rollimäng

[Tagasi õpiväljundite lehele]