Erialane inglise keel

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk

Erialase inglise keele õpetamise mooduliga taotletakse, et õppija omandab teadmised ja oskused tulemaks toime inglise keelega erialases töökeskkonnas.

Nõuded mooduli alustamiseks

Baasteadmised inglise keeles.

Hinnatavad õpitulemused

Õppija saab aru majandusalasest ja oma eriala puudutavast

• autentsest suulisest kõnest

• kirjalikest tekstidest.

Õppija oskab

• suuliselt ja kirjalikult adekvaatselt väljendada majanduse ja oma erialaga seonduvates olukordades ja dokumentides.

Hindamine

Hinnatakse

• suulisi vastuseid;

• kirjalikke teste;

• kirjalikke kokkuvõtteid, juhtumite (case) analüüsi;

• suulisi esitlusi esitlusprogrammi abil.

Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• aktiivne osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 27 %:

arvuti riistvara või arvutivõrkude alase erialase teksti tõlge – 10 %;

esitluse koostamine õppesisu ühe teema põhjal – 9 %;

erialaste terminite sõnastiku loomine – 8 %.

• arvestustööd – 48 %:

projektijuhtimise ja juriidiliste küsimuste sõnavara tundmine – 6 %;

majanduse ja ettevõtluse alase sõnavara tundmine – 6 %;

suhtlemise ja klienditeeninduse sõnavara tundmine – 6 %

Sõnavara kasutamine tõlkimises ja kirjalikes ülesannetes -30%.

Teemad

ANDMETURVE

Andmeturbe põhimõisted. Informatsioon ja andmed. Turvarisk. Ohud. Nõrkused. Turvameetmed. Andmeturbe komponendid. Andmeturbe standardid. Digitaalallkiri.

PROJEKTIJUHTIMINE JA JURIIDILISED KÜSIMUSED.

Projektitöö meetod. Projekti planeerimine, põhimõtted, ajajuhtimine, infovahetus, meeskond, teostamine, tulemuslikkus. Isikuandmete kaitse. Andmekogud. Digitaalallkiri. Autoriõigused. IT kuritegevus. IT lepingud. Kutse-eetika.

MAJANDUSE JA ETTEVÕTLUSE ALUSED.

Turundus. Kaubandus. Pangandus. Ettevõtte loomine. Äriidee, äriplaan. Ettevõtte juhtimine. Majandusarvestus. Hanked ja lepingud. Tööjõuturg.

SUHTLEMINE JA KLIENDITEENINDUS

Suhtlemispsühholoogia. Teenuse kujundamine ja sihtgrupi valik. Teenindusprotsess.