Funktsionaalsed nõuded

Allikas: Teadmusbaas

Millised aspektid käivad funktsionaalsete nõute alla? Loe siit!

Projekti peatükk 3.2 Funktsionaalsed nõuded

Funktsionaalsed nõuded (Functional Requirements) on mõeldud lugemiseks üldisele auditooriumile ja tarkvara arendajatele. Nad peaksid olema kirjutatud sellselt, et tavainimene neist aru saaks ja peaksid sisaldama:

 • süsteemi sisestatavate andmete kirjeldusi;
 • iga akna (kasutajaliidese) töö (tegevuse) kirjeldust;
 • süsteemi töövoogude kirjeldusi;
 • süsteemi aruannete või muude väljundite kirjeldust;
 • kirjeldust, kes võib süsteemi andmeid sisestada;
 • kirjeldust, kuidas süsteem vastab valdkonda reguleerivatele normdokumentidele.

Funktsionaalsed nõuded peaksid sisaldama erinevate kasutajaliideste poolt teostatavaid ülesandeid (funktsioone), ärireeglitest ja normatiividest tulenevaid ülesandeid, seetõttu võiks neid liigitada järgmiselt:

 1. kasutajaliidestega seotud nõuded, nt txtNimi tekstiaknake nõuab täheliste sümbolite sisestamist, käsunupp cmdSalvesta salvestab vormi andmed jne jne
 2. ärireeglitest tulenevad nõuded, nt kaup saadetakse kliendile peale tellimuse eest tasumist
 3. regulatiivsed ja vastavusnõuded nt süsteemile juurdepääs on piiratud kasutajate tuvastamisega
 4. turvanõuded nt andmesisestuse töögrupi liimetel puudub õigus kirjete kustutamiseks

KIRJELDUS: See peatükk kirjeldab tarkvaraprojekti täpsemaid iseärasusi. Vastavalt vajadusele võib mõned nõuded määratleda ka kasutusloo vormingus (kasutades kasutusloo kirjelduse malli), sellisel juhul loetletakse need ka kasutuslugude peatükis. Uuri nõuete kohta lähemalt: http://www.ofnisystems.com/services/validation/functional-requirements/

Iga funktsionaalne nõue on omaette alapeatükk ja koosneb 5 osast, NÄIDE:

3.2.1 Funktsionaalne nõue #1. Prioriteet – kõrge

Andmeobjekt "Register" sisu ja piirangud

 • Sissejuhatus. Väikelaevade sadamasse saabumist ja lahkumist kirjeldab andmeobjekt register. Laevad ei saa sadamasse sisendeda, kui nende admeid pole registrisse kantud ja sadamast lahuda enne, kui registris on vastav märge tehtud.
 • Sisendid. Andmeobjekti Register sisendiks on andmed, mis on toodud lk 3 (Sadamasse sisenemise nõuded) ja lk 4 (sadamast lahkumise reeglid).
 • Andmete töötlemine. Andmed Registrisse sisestab reeglina valveohvitser, kuid sadamakohta taotleva laeva kaptenil on seda samuti võimalik teha üle veebiliidese, viimasel juhul peab need ikkagi kinnitama sadama valveohvitser. Kirjeid registrist kustuda pole lubatud, andmeid võib märkida kehtetuks.
 • Väljundid. Andmete väljunditeks on päringud andmebaasist vajalikele ametkondadele ja väljuva laeva kaptenile antav kirjalik väljasõiduluba, kui ta seda soovib.
 • Veakäitlus. Veakäitlus peab tagama, et laeva saabumise kuupäev ei saa olla hilisem, kui saabumise kuupäev, kirje sisestaja nimi peab olema ettevõtte töötajate nimekirjas. Kirje lõpetamine ja kinnitamine teostatakse kirje sisestaja nime lisamisega.

3.2.2 Funktsionaalne nõue #2. Prioriteet – keskmine

jne

Tagasi projekti sisukorra lehele