HTML

Allikas: Teadmusbaas

HTML (inglise keelest Hypertext Markup Language) on keel, millega kirjutatakse veebilehti ning veebirakendusi. HTML-dokumentide vaatamiseks kasutatakse veebibrauserit. HTML-ga saab paika panna ainult dokumendi struktuuri, kuid võimaldab kaasata ka skripte, näiteks JavaScript ja CSS, mille abiga tehakse lehe kujundus. HTML-is kasutatakse elemente, mis on n-ö ehitusklotsid HTML dokumendis. HTML -i saab lisada ka näiteks pilte, interaktiivseid vorme või muid objekte.

Ajalugu

HTML-i lõi Tim Berners-Lee aastal 1990. 1994 asutas ta W3C, mis tegeleb muuhulgas ka HTML-i standardite väljatöötamisega. Nimekiri W3C välja töötatud HTML-i versioonid

  • HTML 2.0
  • HTML 3.2
  • HTML 4.01
    • HTML 4.01 Strict – W3C soovituslik versioon.
    • HTML 4.01 Transitional – lubab kasutada ka esitlusega seotud elemente ja atribuute. See lihtsustab ületulekut varasematelt HTML-i versioonidelt.
    • HTML 4.01 Frameset – võimaldab veebilehe tegemisel kasutada nn raame (frame).
  • HTML 5.1

Praegu on arenduses HTML 5.2.

Süntaks

HTML- dokument koosneb elemenetidest, mille järgi brauser kuvab dokumendi sisu. Iga element on lähtekoodis tähistatud vastavate märgendite abil. Kõik märgendid un ümbritsetud noolsulgudega (<>).

HTML märgendid on näiteks <p> - paragrahv, <h1> - pealkiri jne. Mõned elemendid võiva olla ka üksteise sees, näiteks nimekirja puhul <ol><li>esimene</li><li>teine</li></ol>.

Üldiselt on märgendid paarikaupa - <p> ja </p>. Esimene alustab ning teine lõpetab märgendi. Kuid on ka ennastlõpetavad märgendid, näiteks <img>. Uuendatud standardite järgi on vaja lõpetada ka ennastsulgevad märgendid, lisades nende lõppu kaldkriipsu. Näiteks <img />.

Paljudele elementidele saab lisada parameetreid, mis täpsustavad antud elemendi esitusviisi. Parameetrid kirjutatakse algusmärgendi juurde enne teist noolsulgu (>). Elemedile saab lisada mitu parameetrit ning need eraldatakse tühikuga. Kirja pannakse ainult need parameetrid, mille väärtust soovitakse muuta erinevaks vaikeväärtusest.

Koodinäide

Väga lihtne HTML-is kirjutatud veebileht näev välja selline:

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
 <title>Tervitus</title>
 </head>
 <body>
 <p>Tere, maailm!</p>
 </body>
</html>

Antud näite puhul näeb selle koodiga veebibrauseris teksti "Tere, maailm!". Koodi alguses olev <!DOCTYPE viitab dokumendi tüübi definitsioonile, mis määrab HTML-i versiooni, millele veebileht vastab. Näite puhul on selleks HTML 5.

Kasutatud materjal

Eestikeelne artikkel Vikipeedias

Ingliskeelne artikkel Wikipedia's

Autor

Diana Saar TA16