Heidi SQL aka Maria DB

Allikas: Teadmusbaas

Trigeri loomine Maria Db-s

Triger on loodud tabelile KONTOD, milles on veerg BILANSS ja triger peaks näitama veateadet, kui bilanss muutub negatiivseks (klient on pangale võlgu). Selleks, et trigeri kehas kasutada semikooloneid ilma, et MySQL mootor töö katkestaks on vaja teha realõpu tähise (DELIMITER) asendus, näites on selleks kaks kaldkriipsu. Pärast trigeri keha lõppu on siis vaja DELIMITER sümboliga näidata, kus on koodi lõpp. Viimane rida näitest seab DELIMITER väärtuseks uuesti ";"

 DELIMITER //
 CREATE TRIGGER kontod_uuendus_trg
 BEFORE UPDATE ON kontod
 FOR EACH ROW
 BEGIN 
 IF NEW.bilanss<0 THEN
 SIGNAL SQLSTATE '23513' 
 SET MESSAGE_TEXT = 'Negatiivne bilanss pole lubatud';
 END IF;
 END; //
 DELIMITER ;

ALLIKAD: