Infosüsteemi elutsükkel

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija teab ja tunneb infosüsteemide loomise aluseid ning oskab kirjeldada, analüüsida ja projekteerida infosüsteemi.

Nõuded mooduli alustamiseks

Andmebaaside haldus

Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
• infosüsteemide põhimõisteid ja rakendusi;
• infosüsteemi loomise klassikalist ja alternatiivseid elutsükleid;
• elutsükli etappide eesmärke, tegevusi ja põhilisi tulemusi;
• infosüsteemi standardeid.
oskab:
• kirjeldada, analüüsida ja projekteerida infosüsteemi ning selle osi;
• hinnata erinevate elutsükli mudelite eeliseid ja puudusi;
• koostada riist- ja tarkvarahankeid;
• koostada ja realiseerida testimisplaani;
• dokumenteerida infosüsteemi ja selle osi.

Hindamine

Hinnatakse:
• infosüsteemide põhimõistete tundmist;
• infosüsteemide loomismeetodite tundmist;
• erinevate elutsükli mudelite eeliste ja puuduste teadmist;
• infosüsteemi projekti koostamist.
Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
• osalemine õppetöös – 25 %;
• iseseisvad tööd – 30 %:
infosüsteemi projekt.
• arvestustööd – 45 %:
infosüsteemide põhimõisted – 5 %;
infosüsteemide loomise metoodikad – 10 %;
infosüsteemi projekteerimise projekti juhtimine – 10 %;
testimisplaani koostamine – 10 %;
infosüsteemide dokumenteerimine – 10 %.

TEEMAD

INFOSÜSTEEM

Infosüsteemi mõiste. Infotehnoloogia roll ettevõttes.

INFOSÜSTEEMIDE RAKENDAMINE

Rakenduste tüübid. Juhtimise infosüsteemid, kontorirakendused, dokumendihaldus, majandusarvestus, turundus- ja müügirakendused, personalihaldus, CRM. Terviklahendused (ERP). Geoinfosüsteemid (GIS). Muud rakendused. Materjal:Tüüpilised IT ülsanded; Logistika infosüsteemid; Jaotusvõrgu infosüsteem;Dokumendihaldus infosüsteemid;CRM, SCM, ERP;Tervise infosüsteem

SÜSTEEMIARENDUS JA ELUTSÜKLID

Klassikaline arenduse kaskaadmudel. Välearenduse meetodid (prototüüp, spiraalne mudel, XP-metoodika). Materjal: Süsteemiarenduse protsessid; Arenduse meetodid Koskmudel ja spiraalmudel;Koskmudel;Inkrementaalne arendusmudel;Spiraalmudel;Prototüüpimine

ANALÜÜSI MEETODID JA VAHENDID

UML kasutamine analüüsi etapil. Nõuete koostamine. Funktsionaalsed ja mittefunktsionaalsed nõuded.

UML 2.5 skeemid

INFOSÜSTEEMI VAATED

Arhitektuuri-, andme-, funktsionaalne ja ajaline vaade.

INFOSÜSTEEMI PROJEKTEERIMISE JUHTIMINE

Ajakava koostamine, ressursside planeerimine, detailse lähteülesande koostamine. Riskihaldus.

REALISEERIMINE JA TESTIMINE

Riist- ja tarkvarahanked, infosüsteemi osade integreerimine. Testimismeetodid. Testimisplaani koostamine ja realiseerimine.

KASUTAJALIIDESED

Kasutajaliidese komponendid ja nende modifitseerimine. Kasutajaliidese erinevad võimalikud vaated. Kasutajaliidese keel ja sisendseadmete kooditabelid.

JUURUTAMINE JA HOOLDAMINE

Süsteemi paigaldamine. Kasutajate koolitamine. Hooldusrutiinide väljatöötamine ja käivitamine.

DOKUMENTEERIMINE

Riist- ja tarkvaraspetsifikatsioonid. IT-alane tööjaotus. Infosüsteemi haldusrutiinide kirjeldamine. IT-alase koolitusvajaduste kaardistamine.

INFOSÜSTEEMI STANDARDID

W3C, IETF, OASIS, avatud standardite kasutamine.

ÜLESANNE

Infosüsteemi koostamise näidis

Infosüsteem ettevõttes