Infotehnoloogia juhtimine ja rakendamine organisatsioonides

Allikas: Teadmusbaas

Sisukord

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane orienteerub kaasaegses ühiskonnas oma erialal töötamiseks vajalikul määral ning tuleb toime organisatsiooni ja projektimeeskonna liikmena.

Õpiväljund 1 (Metsis; Muulmann)

(läbiv kompetents) orienteerub IT-alases majandus- ja õiguskeskkonnas;

Hindamiskriteeriumid

 • osaleb mooduliteemalistes ja õppekeelsetes arutlustes, väljendab ennast keeleliselt arusaadavalt, kasutades erialaseid põhimõisteid valdavalt õiges kontekstis
 • selgitab juhendi abil peamisi ettevõtlust, majandust ja organisatsioone mõjutavaid tegureid ning toob näiteid sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike faktorite koosmõjust organisatsioonides
 • rakendab iseseisvalt sobivaid õigusakte vastavate erialaste probleemide lahendamisel
 • kirjeldab kooli, kui organisatsiooni

Teemad/alateemad

 1. .Majanduse alused;
 2. .Ettevõtluse alused;
 3. .Organisatsiooniteooria alused;
 4. .Suhtlemise alused;
 5. .Õiguse alused ja IT-õigus.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Õpimapp

Hindamismeetod:

 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

 • Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd

Iseseisvad tööd

 • Kohaliku piirkonna ettevõtluskeskkonna analüüs.
 • Ideekaart erinevate koosmõjude kohta organisatsioonile
 • Ettevõtluskeskkonna õiguslik analüüs
 • Õpiväljundite saavutamise eneseanalüüs

Praktilised tööd

 • Arutelud majanduse ja ettevõtluse teemadel
Allikad:

Õpiväljund 2 (Muulmann)

(läbiv kompetentsus) mõistab infotehnoloogia mõju ja rolli ettevõtte juhtimises ning infoühiskonnas

Hindamiskriteeriumid

 • sisestab kogutud info süstematiseeritult teadmusbaasi;
 • tunneb ära oma töövaldkonna juhtimisalased probleemsituatsioonid organisatsioonis, analüüsib neid lähtuvalt juhendist ja pakub võimalikke lahendusi, toetudes eetika põhimõtetele ja juhtimisteooriatele;
Teemad/alateemad
 1. .Organisatsiooniteooria alused;
 2. .Infotehnoloogia mõju organisatsioonide infotöötlusele;
 3. .Infosüsteemide alused;
 4. .Eetikakoodeks.
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
 • õpimapp
Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine
Lävend
 • Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd
Iseseisvad tööd
 • Juhtimisalase probleemsituatsiooni analüüs
Praktilised tööd
 • Etteantud rakenduse turvapoliitiline juhtumianalüüs Wikilehtede loomine

Õpiväljund 3 (Püvi, Liimann)

(läbiv kompetentsus) eristab peamisi IT-taristu haldamise ja auditeerimise standardeid ning raamistikke;

Hindamiskriteeriumid
 • Selgitab iseseisvalt peamiste ITtaristu haldamise ja auditeerimisega seotud standardite ning raamistike põhimõtteid ja erisusi
 • Järgib ettevõtte turvapoliitikat
 • Teenuse osutamise ja teenusetaseme lepingu mittevastavuse juhtumite analüüs
Teemad/alateemad
 1. Infotehnoloogilise taristu teegid (ITIL) ja ITIL-iga seotud töörollid Service Desk tarkvara;
 2. Infoturbe haldussüsteem (ISMS);
 3. Infoturbe alused;
 4. Infosüsteemide auditeerimise alused.
Hindamine
Mitteeristav
Hindamisülesanne:
 • IT-audit ja iseseisvad tööd
Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Enesehindamine
Lävend
 • Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd
Iseseisvad tööd
 • Etteantud rakenduse turvapoliitiline juhtumianalüüs (Moodle)
 • IT-taristu haldamise standardite ja raamistike ülevaade (Blogi)
 • IT-taristu auditeerimise standardite ja raamistike ülevaade (Blogi)
Praktilised tööd
 • Lihtne IT-audit.

Õpiväljund 4 (Muulmann)

(läbiv kompetents) koostab lihtsama projektiplaani;

Hindamiskriteeriumid

 • koostab meeskonnatööna erialase projektiplaani, kirjeldades projektihaldamisega seotud peamisi toiminguid

Teemad/alateemad

 1. Projektijuhtimise alused
 2. Meeskonnatöö alused

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Erialane projektiplaan etteantud teemal

Hindamismeetodid:

 1. Rühmatöö
 2. Iseseisev töö
 3. Praktiline töö
 4. Enesehindamine

Lävend

Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd

Iseseisvad tööd

Erialase projektiplaani koostamine etteantud teemal

Praktilised tööd

Erialase projektiplaani koostamine etteantud teemal

Õpiväljund 5 (Triin Muulmann)

(läbiv kompetents) järgib klienditeeninduse ja meeskonnatöö head tava;

Hindamiskriteeriumid

· selgitab klienditeeninduse hea tava reegleid ning demonstreerib nende järgimist IT valdkonna teenindussituatsioonides

Teemad/alateemad

1.Meeskonnatöö alused

2.Klienditeeninduse alused

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Õpimapp iseseisvate töödega

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

 • Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd

Iseseisvad tööd

 • Klienditeeninduse juhtumi analüüs
 • Klienditeeninduse oskuste enesehindamine

Praktilised tööd

Rollimäng klient-teenindaja

Õpiväljund 6 ; (Triin Muulmann)

((läbiv kompetents) kasutab lihtsamat majandus-, õigus- ja juhtimisalast terminoloogiat

Hindamiskriteeriumid

Terminoloogiliselt korrektse aruande koostamine

Teemad/alateemad

1.Asjaajamise alused

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Aruanne

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Enesehindamine

Lävend

 • Sooritatud kõik iseseisvad tööd

Iseseisvad tööd

· Terminoloogiliselt korrektse aruande koostamine majandusettevõtte kohta.

Õpiväljund 7 (Triin Muulmann)

(läbiv kompetents) mõistab teenuste osutamise taristu ülesehitust ja toimimist;

Hindamiskriteeriumid

· teab teenusetaseme mittevastavuse toimet organisatsiooni tegevuse tulemustele ettepanekute, täiustamise ja tagasiside andmine

Teemad/alateemad

1.Infotehnoloogilise taristu teegid (ITIL).

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Juhtumi analüüs;

Teenustaseme lepingu täiustamise ettepanekud

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Enesehindamine

Lävend

 • Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd

Iseseisvad tööd

· Teenuse osutamise ja teenusetaseme lepingu mittevastavuse juhtumi analüüs Teenustaseme lepingu täiustamise ettepanekud

Õpiväljund 8 (Ruth Kask)

(Lõimitud) (võtmepädevused) sotsiaalained;

Hindamiskriteeriumid

· analüüsib juhendamisel enda isiksust ja kirjeldab enda tugevusi ja nõrkusi, lähtudes erinevatest rollidest ja kohustsutest ühiskonnas

· orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid nimetab erinevaid julgeolekuriske, sh Eesti Vabariigile ning selgitab nende leevendamise võimalusi

Teemad/alateemad

 • Ajalugu,
 • ühiskonnaõpetus,
 • inimeseõpetus,
 • inimgeograafia

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Õpilase individuaalne logiraamat või blogi (soovitavalt elektrooniline), rühmatöö tegevuste kohta, millest nähtub tema panus projekti valmimisse nii individuaalselt kui ka grupi liikmena

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

 • Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd

Iseseisvad tööd

· Õpimapi koostamine

Praktilised tööd

Praktiline harjutus info otsimiseks ja erinevate infoallikate tutvustamine (nt ajaleht, ajaloo andmebaasid).

Õpiväljund 9 (Eesti keel)

(Lõimitud) (võtmepädevused) eesti keel;

Hindamiskriteeriumid

· kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile

· koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid

· kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut

· selgitab ja kasutab teksti analüüsimiseks terviklikke põhimõtteid

· koostab etteantud faktide põhjal tabeli või diagrammi avaldab ja põhjendab oma arvamust, kasutab oma väidete kinnitamiseks tekstinäited ja tsitaate.

Teemad/alateemad

Keel ja kirjandus

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

kaks iseseisvat ja kaks praktilist tööd

Hindamismeetod:

Iseseisev töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Sooritatud kõik iseseisvad ja praktilised tööd

Iseseisvad tööd

Aruanded, õpimapi koostamine

Praktilised tööd

Arutelud ja vestlused

Õpiväljund 10 (Triin Muulmann)

(võtmepädevus) algatusvõime ja ettevõttlikus;

Hindamiskriteeriumid

· mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks;

 • seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega.

Teemad/alateemad

1.Algatusvõime

2.Ettevõtlikkus.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

· süsteemse ja loova mõtlemise demonstreerimine;

· oma ideede kriitiline hindamine ja iseseisev võimaluste otsimine nende teostamiseks;

· erialase ettevalmistuse nõuete sidumine iseenda tööturul rakendumise võimalustega

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

 • hindamisülesanded on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

 • järgib oma töös loetletud 2 hindamiskriteeriumit

Õpiväljund 11 (Reelika Laes)

(võtmepädevus) kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus;

Hindamiskriteeriumid

· Analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse;

· Väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse.

Teemad/alateemad

Kunstiained.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

· demonstreerib praktilises töös kahele hindamiskriteeriumile vastavust

· hindab enda kultuuriteadlikkuse ja kultuurilise eneseväljenduse arengut õpimapis

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

 • hindamisülesanded on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

 • järgib oma töös toodud 2 hindamiskriteeriumit

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

· Õpetaja poolt koostatud materjalid