Karjääriplaneerimine ja ettevõtlus 5

Allikas: Teadmusbaas

Õpiväljundid:

  1. mõistab oma vastutust teadlike otsuste langetamisel elukestvas karjääriplaneerimise protsessis
  2. mõistab majanduse olemust ja majanduskeskkonna toimimist
  3. mõtestab oma rolli ettevõtluskeskkonnas
  4. kasutab oma õigusi ja täidab oma kohustusi töökeskkonnas tegutsemisel
  5. käitub vastastikust suhtlemist toetaval viisil
  6. teab infotehnoloogilise taristu ülalhoiu põhimõtteid
  7. osaleb IKT valdkonna projektide koostamises
  8. teab personaliarenduse aluseid
  9. osaleb IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamises

Allikad:

Tagasi õppekava juurde