Kasutajatele tugiteenuse osutamine

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 64, iseseisev töö: 30, e-õpe: 32, kokku: 126

Hindamiskriteeriumid:

 • loetleb kasutajatele mõeldud/sobivaid IKT rakendusi;
 • mõistab andmebaasi struktuure ja andmete organiseerimise viise;
 • nimetab ettevõtte kriisisituatsiooni protseduure;
 • loetleb tarkvara levitamise meetodeid ja (turva)uuenduste teostamise protseduure;
 • reageerib kasutajate nõuetele ja küsimustele ning registreerib nõudega seotud info;
 • tagab kasutaja probleemi lahendamise või algatab intsidendi ja optimeerib süsteemi tootluse kooskõlas teenusepakkumise lepinguga (SLA);
 • tõlgendab IKT teenuse pakkumise nõudeid;
 • loetleb IKT teenuse pakkumise standardeid ja parimaid praktikaid;
 • monitoorib teenusepakkumist;
 • registreerib teenusepakkumisi ja on suuteline tuvastama teenusepakkumise protsessi vigu;
 • nimetab veebi-, pilve- ja mobiilitehnoloogiaid;
 • nimetab probleemilahenduste potentsiaalseid infoallikaid.

Teemad/alateemad:

 1. Infotehnoloogia taristu teekide (ITIL) kohane kasutajate tugiteenus;
 2. Infotehnoloogia taristu teekide (ITIL) kohane teenusepakkumine.

Õppemeetodid:

 • iseseisev töö;
 • praktiline töö.

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: viis iseseisvat ja neli praktilist tööd

Hindamismeetodid:

 • Iseseisvate tööde kvaliteet (vastavus);
 • Praktilised tööd on sooritatud vastavalt nõuetele;
 • Õpimapp/portfoolio vastab koostamise reeglitele.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
hindamisülesanded on sooritatud vatavalt nõuetele (hindamiskriteeriumid) lisaks oskab välja tuua monitooritud teenusepakkumise vead lisaks oskab parimatele praktikatele tuginedes pakkuda teenusepakkumise parandamise teid ja viise

Iseseisvad tööd:

 1. ettevõtte IKT vahendite kriisisituatsiooni lahendamise kava;
 2. andmebaasi loogilise andmemudeli analüüs;
 3. ülevaade IKT teenuse pakkumise standarditest ja parimatest praktikatest;
 4. teenusepakkumise monitooringu aruanne;
 5. ülevaade veebi-, pilve- ja mobiilitehnoloogiatest.

Praktilised tööd:

 1. leiab rikke/seisaku sümptomite põhjal tõenäolise vea põhjuse;
 2. kasutab vea allika ja rikke põhjuste väljaselgitamiseks sobivaid tarkvavaralisi vahendeid;
 3. suhtleb lõppkasutajaga arusaadavalt ja selgitab rikke lahenduse progressi;
 4. IKT teenusepakkumise monitoorimine.

[Tagasi õpiväljundite lehele]