Keel ja kirjandus

Allikas: Teadmusbaas

MOODUL: Keel ja kirjandus, maht 6 EKAP

Õpiväljundid:

  1. Väljendub selgelt, eesmärgipäraselt ja kirjakeele normile vastavalt nii suulises kui ka kirjalikus suhtluses;
  2. arutleb teemakohaselt ja põhjendatult loetud, vaadatud või kuulatud teksti põhjal;
  3. koostab eri liiki tekste, kasutades alustekstidena nii teabe- ja ilukirjandustekste kui ka teisi allikaid neid kriitiliselt hinnates;
  4. loeb ja mõistab sidumata tekste (tabel, graafik, diagramm), hindab neis esitatud infot, teeb järeldusi ja loob uusi seoseid;
  5. väärtustab lugemist, suhestab loetut iseendaga ja tänapäeva elunähtustega, oma kodukohaga;
  6. tõlgendab ja analüüsib kirjandusteost, seostab seda ajastu ühiskondlike ja kultuuriliste sündmustega.


Tagasi moodulite loetelu lehele