Klient-server lahendused

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised terminal-server lahendustest ja õpib vastavaid lahendusi seadistada.

Nõuded mooduli alustamiseks

Microsofti operatsioonisüsteemid Unix operatsioonisüsteemid Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid Arvutivõrgud Võrgurakendused (võib olla samaaegsel läbimisel)

Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• klient-server lahenduse mõistet

• terminal-server lahenduse mõistet

• tuntumaid terminal-server lahendusi oskab:

• seadistada Microsoft Windowsil baseeruvat terminal-server lahendust ning selle teenuseid;

• seadistada UNIX taolisel operatsioonisüsteemil terminal-server lahendust ning selle teenuseid.

Hindamine

Hinnatakse:

• klient-server lahenduse mõiste teadmist ja tundmist;

• terminal-server lahenduse mõiste teadmist ja tundmist;

• UNIX taolisel operatsioonisüsteemil ja Microsoft Windowsil baseeruva terminal-server lahenduse seadistamisoskust. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 30 %: erinevate operatsioonisüsteemidega terminal-serveri lahenduste võrdlus – 15 %; olemasoleva süsteemi terminal-server lahendusega asendamise analüüs – 15 %.

• arvestustööd – 45 %: klient-server ja terminal-server arhitektuurid – 15 %; levinud terminal-server lahenduste tööpõhimõtted – 15 %; nõuded terminal-serveri riistavarale – 15 %.

Õppeaine juures on kirjeldatud järgmist:

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised terminal-server lahendustest ja õpib vastavaid lahendusi seadistada.

Nõuded alustamiseks

• Microsofti operatsioonisüsteemid

• Unix operatsioonisüsteemid

• Vähemkasutatavad operatsioonisüsteemid

• Arvutivõrgud

• Võrgurakendused (võib olla samaaegsel läbimisel)

Teemad

KLIENT-SERVER ARHITEKTUUR

Klient-server arhitektuuri olemus ja mõiste. Terminal-server lahenduste mõiste.

TERMINALID

Terminali mõiste ja liigid. Terminalides kasutatav riistvara ja tarkvara. Tuntumad terminaalide tootjad.

SERVER

Terminal-server lahendustes kasutatav serveritarkvara. Serveri ülesanded.

WINDOWS

Microsoft Windows Terminal server, selle pakutavad teenused ja seadistamine.

UNIX

UNIX taolistel operatsioonisüsteemidel baseeruvad terminal-server lahendused, nende pakutavad teenused ja seadistamine.

MUUD LAHENDUSED

Lühiülevaade muudest võimalikest terminal-server lahendustest.

Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• klient-server lahenduse mõistet

• terminal-server lahenduse mõistet

• tuntumaid terminal-server lahendusi

oskab:

• seadistada Microsoft Windowsil baseeruvat terminal-server lahendust ning selle teenuseid;

• seadistada UNIX taolisel operatsioonisüsteemil terminal-server lahendust ning selle teenuseid.

Hindamine

Hinnatakse:

• klient-server lahenduse mõiste teadmist ja tundmist;

• terminal-server lahenduse mõiste teadmist ja tundmist;

• UNIX taolisel operatsioonisüsteemil ja Microsoft Windowsil baseeruva terminal-server lahenduse seadistamisoskust.

Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 30 %:

• erinevate operatsioonisüsteemidega terminal-serveri lahenduste võrdlus – 15 %;

• olemasoleva süsteemi terminal-server lahendusega asendamise analüüs – 15 %.

• arvestustööd – 45 %:

• klient-server ja terminal-server arhitektuurid – 15 %;

• levinud terminal-server lahenduste tööpõhimõtted – 15 %;

• nõuded terminal-serveri riistavarale – 15 %.