Koostööoskus

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 8, e-õpe: 8, kokku: 16

Hindamiskriteeriumid:

  • Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse

inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli, näitlikustab ja kasutab lugusid isiklike seisukohtade väljendamisel, kaasab kolleege.

Teemad/alateemad:

  1. Suhtlemise alused;
  2. Meeskonnatöö põhimõtted;
  3. Autentne õppimine ja kolleegide hindamine.

Õppemeetodid:

  • Rühma- ja paaristöö

Hindamine: Mitteeristav

Hindamisülesanne:

  • hindab enda kriteeriumite järgimist paaristöös ja rühmatöös;
  • hindamine teiste meeskonnaliikmete poolt (Rühmatöö hindamise maatriks).

Hindamismeetodid:

  • Aktiivne osalemine rühmatöös;
  • Õpimapi/portfoolio sisu ja vormistuse vastavus nõuetele;
  • Enesehindamise analüüs on tehtud.

Lävend: hindamisülesanne on täidetud ning demonstreeritakse enda koostööoskust praktilises töös

Praktilised tööd: hindamiskriteeriumite järgimine paaris- ja rühmatöös

[Tagasi õpiväljundite lehele]