Organisatsioon ja ettevõtluskeskkond

Allikas: Teadmusbaas

Sisukord

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õppija omab ülevaadet ettevõtluskeskkonna arengutest ja tööalasest suhtlemisest määral, mis võimaldab töötada IT- spetsialistina kaasaegses organisatsioonis koostöövõimelise meeskonnaliikmena.

Õpiväljund 1 (Triin Muulmann)

(võtmepädevused) mõistab multikultuurses organisatsioonis toimuvaid protsesse, üksikisiku ja rühma käitumise ning suhtlemise üldiseid seaduspärasusi;

Hindamiskriteeriumid

· Tunneb organisatsioonis asjaajamise korda iseloomustab oma gruppi ja seal toimivaid grupiprotsesse toob näiteid sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike faktorite koosmõju kohta organisatsioonides

Teemad/alateemad

ORGANISATSIOONITEOORIA Organisatsioon ja juhtimine

 • Organisatsioon.
 • Organisatsiooni mõiste.
 • Organisatsiooni tüübid.
 • Organisatsiooni sarnasused ja erinevused.
 • Riiklikud ja eraõiguslikud organisatsioonid.

· Asjaajamine organisatsioonis. (Kirjade saatmine projektis

 • osalejate vahel)
 • Struktuur.
 • Rollid.
 • Käsuliin.
 • Organisatsioonikultuur.
 • Organisatsioonikultuuri mõiste ja tüübid.
 • Organisatsioonis ühised väärtused.

· Ametliku info edastamine suuliselt, e-maili teel, listides.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Praktiline töö etteantud teemal

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Enesehindamine

Lävend

 • Praktiline töö.
 • Dokumentatsioon.

Praktilised tööd

Praktiline töö etteantud teemal

Õpiväljund 2 (Triin Muulmann)

järgib enesejuhtimise põhimõtteid, lähtudes enesekontrolli põhimõtetest ja oma rollikaardist;

Hindamiskriteeriumid

· kirjeldab IT spetsialisti rolli, vastutusala ja koostööd teiste struktuuriüksuste või töötajatega vähemalt kahe erineva organisatsiooni näitel

 • analüüsib juhendi abil oma tegevust lähtuvalt enesejuhtimise põhimõtetest

Teemad/alateemad

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

tööülesannete täitmine

Hindamismeetod:

 • Enesehindamine
 • Iseseisev töö
 • Rühmatöö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

Õpiväljund 3 (Jaan Parker)

(läbiv kompetents) teeb koostööd ning järgib meeskonnatöö põhimõtteid;

Hindamiskriteeriumid

· lahendab meeskonnatööna ITsüsteemide spetsialisti töö teenindussituatsioone lähtuvalt klienditeeninduse heast tavast ja lahendab konstruktiivselt probleemid

· demonstreerib rollimängus klienditeeninduse hea tava järgimist IT- valdkonnaga seotud teenindussituatsioonides

Teemad/alateemad

MEESKONNATÖÖ ALUSED

 • Suhtlemise alused. Inimese käitumist mõjutavad tegurid.
 • Kontakti loomine. Kuulamine. Kontakti lõpetamine.
 • Koostöö põhimõtted.

· Meeskonnatöö ja grupi-töö erinevused.

 • Meeskondade tüübid.
 • Probleemid meeskonnatöös.
 • Probleemid.
 • Probleemide ületamise võimalused.
 • Praktiline meeskonnatöö.
 • Praktiliselt meeskonnatöös erialase ülesande lahendamine.
 • Motivatsioon.
 • Delegerimine

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Praktiline töö etteantud tee

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Enesehindamine
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

 • Praktiline töö.
 • Dokumentatsioon.

Praktilised tööd

Praktiline töö etteantud teemal

Õpiväljund 4 (Triin Muulmann)

(läbiv kompetents) eristab eetilist ja ebaeetilist käitumist ning tunneb kutse eetika põhimõtteid;Arvutieetika

Hindamiskriteeriumid

· analüüsib meeskonnatööna tööalaseid situatsioone lähtuvalt kutse- ja ärieetika põhimõtetest ning teeb järeldusi toob näiteid sotsiaalsete, kultuuriliste ja majanduslike

 • faktorite koosmõju kohta organisatsioonides

· seostab meeskonnatööna erinevaid tegevusi ja nende mõju organisatsiooni arengule organisatsioonikultuurist lähtuvalt

 • tunneb organisatsioonis ära oma töövaldkonnas tekkinud probleemsituatsioonid,

· analüüsib neid ja pakub võimalikke lahendusi

Teemad/alateemad

KLIENDITEENINDUSE ALUSED

 • Teeninduse mõiste.
 • Teeninduse olemus.
 • Teeninduse ala.
 • Teenindusviis.
 • Kliendid ja nende ootuste täitmine klienditeeninduses.
 • Klient ja tema ootused.
 • Kliendi kirjeldus.
 • Kliendirühmad.

· Erineva kultuuritausta, regionaalsete erinevuste ja keeleruumiga kliendid.

 • Klienditeenindaja.
 • Klienditeenindaja roll.
 • Klienditeenindaja tüübid.
 • Klienditeeninduseks sobivad isiksuseomadused.

· Telefoni ja e-maili teel teenindaja suhtlemine kliendiga.

 • Teeninduse kvaliteet.

· Klienditeeninduse kvaliteet ja võimalused selle tagamiseks

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

tööülesannete täitmine vastavalt nõuetele

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Iseseisev töö
 • Rühmatöö

Lävend

· Kohaliku piirkonna ettevõtluskeskkonna analüüs juhendi alusel

· Ideekaart erinevate e-lahenduste kohta

 • Juhtumianalüüs

Praktilised tööd

tööülesannete täitmine vastavalt nõuetele

Õpiväljund 5 (Triin Muulmann)

Mõistab majanduse protsesse;

Hindamiskriteeriumid

· kirjeldab ettevõtluskeskkonda Eestis ja Euroopa Liidus ning elahenduste sh riiklike andmekogude mõju ettevõtluskeskkonnale

 • kommenteerib majandus-uudiseid analüüsib majandus- näitajaid

Teemad/alateemad

MAJANDUSE ALUSED

 • Majanduse põhimõisted.

· Üksikisiku roll majanduses.

 • Vajadused.

· Isiklike vajaduste kaardistamine ja ressursside hindamine.

 • Tarbija.
 • Tarbimiskäitumine.
 • Tarbijate ootused.
 • Ostuotsus.
 • Tarbija õigused ja kohustused.
 • Tarbijakaitse.
 • Majandus ja –informatsioon.
 • Majanduse põhi-küsimused.

· Põhilised majandusnäitajad.

 • Kuud ja tulud.
 • Majandusinfo allikate kasutamine.
 • Majandussektorid.
 • Erinevad majandussüsteemid.
 • Eesti ja Euroopa Liidu majandusseisust ülevaade.
 • IT sektori roll majanduses.
 • IT positsioon erinevates majandussektorites.
 • IT sektori ettevõtete mõju majandusele.
 • Riigi roll ettevõtluses.
 • Riigi ettevõtted.
 • Riigi osalus ettevõtete juhtimises.
 • Riigi eelarve koostamise protsess.

· Riigieelarve kulude ja tulude jaotus.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Praktilised tööd etteantud teemal

Hindamismeetod:

Praktiline töö

Enesehindamine

Õpimapp/portfoolio

Lävend

· Praktilised tööd

 • Dokumentatsioon

Praktilised tööd

Praktilised tööd etteantud teemal. Projektitöö etteantud teemal.

Õpiväljund 6 (Triin Muulmann, Liina Schmidt; Jaan Parker)

(lõimitud) (läbiv kompetents) koostab kliendisuhtluses vajalikke dokumente, järgib keelereegleid ja kehtivaid dokumendivorme;

Hindamiskriteeriumid

· koostab juhendi abil müügipakkumisi ja järgib oma tegevuses teeninduslepingut on teadlik dokumendihaldussüsteemi kasutamise võimalustest dokumentide haldamisel

Teemad/alateemad

ASJAAJAMINE

 • Dokumentide vormistamine ja esitamine.
 • Asjaajamise korraldus.

· Praktiliselt avalduse vormistamine, CV vormistamine,

· motivatsioonikiri, algatuskiri, vastuskiri. Dokumendi

 • allkirjastamine sh digiallkirjastamine.
 • E-kiri, selle koostamise reeglid (koostöös eesti keele ja
 • rakendustarkvara ainega).
 • Dokumentide haldussüsteemid.
 • Arhiiv. ISO ja EVS.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Praktiline töö etteantud teemal

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Enesehindamine

Lävend

Dokumentide e-portfoolio koostamine.

Õpiväljund 7 (Triin Muulmann)

(kompetents läbivalt) seostab ettevõtluskeskkonna üldiseid arenguid organisatsiooni juhtimistegevusega

Hindamiskriteeriumid

selgitab näidisorganisatsiooni näitel organisatsiooni struktuuri, toimivaid käsuliine ja asjaajamise korralduse põhimõtteid ning kirjeldab neid lähtuvalt juhtimisteooriatest

Teemad/alateemad

ETTEVÕTLUSE ALUSED

 • Turundus.

· Nõudlus ja pakkumine.

 • Turg, turu tasakaal.
 • Turuhind.
 • Hinnakujundus.

· Ettevõtted, ettevõtete tüübid.

 • Ettevõtluskeskkond.
 • PEST.
 • SWOT.

· Ettevõtlust mõjutavad tegurid.

 • Riigi roll ettevõtluskeskkonna kujundajana
 • Eesti maksusüsteem.
 • Ettevõtluse toetamine.
 • Riskide hindamine.
 • Tasakaalupunkti (kasumiläve) analüüs.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Praktiline töö

Hindamismeetod:

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Enesehindamine

Lävend

Praktiline ja projektitöö Äriplaani sisuÄriplaani finatsplaanid

Dokumentatsioon

Praktilised tööd

Praktilised tööd etteantud teemal. Projektitöö etteantud teemal

Õpiväljund 8 (Triin Muulmann)

(läbiv kompetents) järgib klienditeeninduse head tava töös klientidega;

Hindamiskriteeriumid

· demonstreerib rollimängus klienditeeninduse hea tava järgimist IT- valdkonnaga seotud teenindussituatsioonides

Teemad/alateemad

 • Klienditeeninduse hea tava.
 • IT valdkonna klienditeeninduse parimad praktikad.

· Eksimused klienditeeninduses ja probleemide lahendamine.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Praktiline klienditeenindus

Hindamismeetod:

Rühmatöö

Õpimapp/portfoolio

Enesehindamine

Lävend

Praktiline klienditeenindus

Praktilised tööd

Praktiline klienditeenindus rollimänguna

Õpiväljund 9 (Ruth Kask, Reelika Laes)

(lõimitud) sotsiaalainete lõimimiuse väljund;

Hindamiskriteeriumid

· Praktiline töö lõimituna sotsiaalainetega

Teemad/alateemad

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Praktiline töö lõimituna sotsiaalainetega

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
 • Rühmatöö
 • Enesehindamine

Lävend

Kliendid on rahul etteantud määral

Praktilised tööd

Praktiline töö lõimituna sotsiaalainetega

Õpiväljund 10 (Triin Muulmann)

(võtmepädevused) Õppimisoskused;

Hindamiskriteeriumid

· õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennastjuhtivalt;

 • hindab ja analüüsib oma teadmiste ja oskuste taset, vajadusel otsib nõu, teavet ja tuge;

· oskab kasutada õpitut, sealhulgas õpioskusi ja –strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;

· väärtustab põhjenduste otsimist ja oskab hinnata nende paikapidavust.

Teemad/alateemad

· Õpioskuste arendamine;

 • Õpistiilid.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

kaks iseseisvat tööd ja üks praktiline töö

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on nõuetekohaselt sooritatud

Iseseisvad tööd

enda teadmiste ja oskuste taseme analüüs; õpioskuste ja -strateegiate erinevates kontekstides ning probleeme lahendades kasutamise enesehinnang.

Praktilised tööd

järgib ja demonstreerib oma töös ja tegevustes õpipädevuste arendamise põhimõtteid ja toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 11 (Reelika Laes)

(võtmepädevused) Sotsiaalne ja kodanikupädevus;

Hindamiskriteeriumid

· tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi;

· orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdis ühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

 • Ühiskonnaõ petus;
 • Inimeseõpetus;
 • Ajalugu;
 • Inimgeograafia.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Õpiväljund 12 (Triin Muulmann)

(võtmepädevused) Algatusvõime ja ettevõtlikkus;

Hindamiskriteeriumid

· mõtleb süsteemselt ja loovalt ning oskab oma ideid kriitiliselt hinnata ja leida iseseisvalt võimalusi nende teostamiseks;

 • leiab iseseisvalt võimalusi enda edasiseks erialaseks õppeks ja tööturul rakendumiseks;
 • seostab erialase ettevalmistuse nõudeid tööturul rakendumise võimalustega

Teemad/alateemad

 • Loovuse arendamine;
 • algatusvõime ja
 • ettevõtlikkus

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

toimib vastavalt loetletud hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

tegevus vastab loetletud 3 hindamiskriteeriumile

Praktilised tööd

järgib oma töös ja tegevustes toodud 3 hindamiskriteeriumit

Õpiväljund 13 (Reelika Laes)

(võtmepädevused) Kultuuriteadlikkus ja kultuuriline väljendusoskus;

Hindamiskriteeriumid

 • Analüüsib oma suhet kultuuriga ja loomingulisust läbi vahetu kogemuse
 • Väljendab ennast läbi loomingulise tegevuse

Teemad/alateemad

Kunstiained

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

kultuuriteadlik käitumine

Hindamismeetod:

 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

järgib oma töös toodud 2 hindamiskriteeriumit

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele

Mooduli hindamine

mitteeristav hindamine

Õppematerjalid

Timmitud tootmine

Õpetaja poolt koostatud materjalid