Projektijuhtimise alused

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk

Projektijuhtimise mooduliga taotletakse, et õppija omandab teadmised projektijuhtimise tehnoloogiast ja projektitöös vajalike praktilised juhtimisalased oskused.

Nõuded mooduli alustamiseks

Majanduse alused

Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• efektiivse ajakasutuse põhimõtteid

• projektijuhtimisega seotud mõisteid

• projektijuhtimise protsessi

• projekti meeskonna ja projektijuhi tööülesandeid

• tüüpilised vigu projekti ettevalmistamisel ja planeerimisetapil ning kuidas neid vältida

• tüüpilised vigu projekti administreerimisel ja kuidas neid vältida

oskab:

• analüüsida oma tööaja kasutamist

• püstitada ja sõnastada tegevuse eesmärke ja prioriteete

• jagada suuremaid projekte osaprojektideks

• koostada projektiplaani

• oskab hankida ja töödelda erialast informatsiooni

Hindamine

Hinnatakse

• oma ajakasutuse analüüsioskust;

• terminoloogia tundmist;

• projektiplaani koostamise oskust

Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:

• osalemine õppetöös – 25 %;

• iseseisvad tööd – 30 %:

projektiplaani koostamine – 15 %;

projekti ajagraafik ja riskianalüüs – 15 %.

• arvestustööd – 45 %:

projektijuhtimise protsess ja mõisted – 15 %;

projektijuhi tööülesanded – 15 %;

projekti ettevalmistamine ja planeerimine – 15 %.

Teemad

PROJEKT

Projekti ja projektijuhtimise definitsioon. Miks ja millal projektimetoodikat kasutada. Kus ja kuidas projektitööst kasu saada.

PROJEKTI ETTEVALMISTUS

Probleemi defineerimine või idee läbivaatamine, eesmärkide sõnastamine. Projekti lähteülesande koostamine. Projekti teostatavuse kontroll ja vastavad juhtimisotsused

PROJEKTI PLANEERIMINE

Projekti planeerimine põhimõtted. Tegevuste ja nende vaheliste seoste määratlemine. Prioriteetide määratlemine, Projekti jaotamine osaprojektideks. Ressursside planeerimine (aeg, raha, inimesed).

AJAJUHTIMINE

Oma ajakasutuse strateegiate kindlaksmääramine ja muutmise võimalused. Ajavarude juhtimine projektis. Ajajuhtimine lähtuvalt prioriteetidest. Ajakao põhjused.

INFOVAHETUS

Nõuded info kvaliteedile. Kuidas kindlustada informatsiooni jõudmine kõigile, kes seda vajavad.

PROJEKTI MEESKOND

Projekti juhtrühm, meeskond ja nende vastutused/õigused.

PROJEKTI TEOSTAMINE

Projekti algus. Tegevuse operatiivne organiseerimine, Tegevuse kontrollimine. Projekti edenemise mõõtmine, projektikoosolekud ja nende juhtimine. Muudatused projekti käigus. Mida peab muudatuste sisseviimisel arvestama ja kontrollima.

PROJEKTI LÕPETAMINE

Projekti lõpp projektijuhi jaoks ja meeskonnale. Projekti tulemuslikkuse analüüs.

ÜLESANDE

Projektijuhtimise aluste ülesanne

MATERJAL

Projektijuhtimise alused