Rakendusstatistika

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised statistiliste andmete kogumise-, analüüsi-, ja töötlemise meetoditest ja oskab neid meetodeid praktikas rakendada.

Nõuded mooduli alustamiseks

Rakendusmatemaatika Matemaatiline loogika

Õpitulemused

Õpilane teab ja tunneb:
• statistika põhimõisteid;
• ankeetide ja küsitluste koostamise põhimõtteid;
• andmete töötlemise erinevaid võimalusi.
oskab:
• koostada ankeeti valides eesmärgipäraseid küsimusi;
• kirjeldada kogutud andmeid nii tabeli kui ka graafilisel kujul;
• tõlgendada korrelatsioonianalüüsi tulemusi;
• kirjeldada tunnustevahelisi seoseid;
• kasutada vähemalt ühte andmetöötluseks sobivat tarkvara.

Hindamine

Hinnatakse
• statistika põhimõistete tundmist;
• ankeetide ja küsitluste koostamise oskust;
• kogutud andmete kirjeldamise ja töötlemise oskust.
Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
• osalemine õppetöös – 25 %;
• iseseisvad tööd – 30 %:
Küsitluse küsimustiku koostamine – 10 %;
Vaatlusandemete kogumine ja kokkuvõtt – 10 %;
Vaatlusandmete töötlemine ja esitamine – 10 %.
• arvestustööd – 45 %:
statistika põhimõisted – 8 %;
küsimustike koostamine ja vaatlusandmete kokkuvõtt – 10 %;
statistilised näitajad – 14 %;
nähtuste vahelised seosed ja nende näitajad – 13 %.

Teemad

STATISTIKA AINE JA MEETOD

Andmete kogumine, esitamine ja organiseerimine. Statistilise uurimistöö etapid. Statistika uurimisobjekt, massnähtused. Populatsioon. Üldkogum.

TUNNUSE VÄÄRTUSTE MÕÕTMINE

Valimi maht. Nominaalskaala, järjestusskaala, vahemikskaala, suhteskaala. Andmeanalüüs sotsiaalteadustes.

UURIMISÜLESANDE PÜSTITAMINE, KÜSIMUSTIKU KOOSTAMINE

Valmisandmestikud, nende kasutamine. Ankeetküsimustiku koostamine. Lahtised ja kinnised küsimused. Küsimuste moodustamise põhimõtted. Küsitluse läbiviimine. Ankeetide nummerdamine. Andmete kogumine.

VAATLUSANDMETE KOKKUVÕTT JA RÜHMITAMINE

Statistilised tabelid ja nende osad. Tabelite liigitamine.

ABSOLUUT- JA SUHTARVUD. KESKMISED. DISPERSIOONANALÜÜS

Mahu ja asendi keskmised. Keskväärtused, mood, mediaan, kvantiilid. Hajuvusnäitajad (ulatus, standardhälve, dispersioon).

ANDMETE GRAAFILINE ESITAMINE

Diagrammide põhitüübid (tulpdiagramm, sektordiagramm, joondiagramm). Diagrammide vormindamine.

NÄHTUSTE VAHELISED SEOSED JA NEID ISELOOMUSTAVAD SUURUSED

Seoste uurimise meetodid. Korrelatsioon, regressioon.

TULEMUSTE HINDAMISE PÕHIMÕTTED

Usaldusväärsus (reliaablus) ja kehtivus (valiidsus)

MATERJAL

Statisika;Andmeanalüüs Excelis; Statistika materjal;[http://www.google.ee/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0CEoQFjAFahUKEwiRkOOzg_TIAhWEDywKHcPdAnQ&url=http%3A%2F%2Fwww.hot.ee%2Fa%2Famadeuz%2Fkool%2Fsoft%2Fstatistika.xls&usg=AFQjCNHxwxoWZ3BUz69dhQCeOxTmmH7Gaw&sig2=9OAi5fwz-xKlLRPO1eVzHA Statistika näited ja ülesanded Valiidsus ja reliaablus