Rakendustarkvara

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli maht 7,5 EKAP

Õpiväljundid:

 1. kirjeldab süsteemi- ja rakendustarkvara erinevusi ja kasutusvaldkondi;
 2. kasutab baastasemel kontoritöö tarkvara;
 3. (läbiv kompetentsus) seadistab veebilehitsejat ja meiliklienti;
 4. (läbiv kompetentsus) osaleb meeskonnatöös ja kasutab grupitöötarkvara;
 5. kasutab jooniste ja eskiiside koostamiseks sobivat rakendustarkvara;
 6. valmistab ette sobivate parameetritega faile erinevatele väljundseadmetele;
 7. (lõimitud ja läbiv kompetentsus) kasutab rakendustarkvaraga seotud terminoloogiat ja väljendab ennast inglise keeles arusaadavalt;
 8. (lõimitud ja läbiv kompetentsus) kasutab rakendustarkvaraga seotud terminoloogiat ja väljendab ennast õppe keeles arusaadavalt;
 9. (lõimitud ja läbiv kompetentsus) suhtleb inglise keeles kasutaja toega, kasutab inglisekeelset tarkvara ja tarkvara kasutamise juhendeid;
 10. (võtmepädevus) õpioskus;
 11. (võtmepädevus) algatusvõime ja ettevõtlikkus.
Moodul on seotud järgmiste kutsestandardi kompetentsustega:
 • B.2.1. Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4)
 • B.2.17. Projektiportfelli haldamine (e-CF kompetents E.2)
 • B.2.21. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8)
 • B.2.22 Läbivad kompetentsused
Mooduli eesmärk
õpetusega taotletakse, et õpilane omandab teadmised ja oskused grupitöötarkvara, kontoritöötarkvara, arvutigraafika tarkvara ja raalprojekteerimise tarkvara (CAD) vms kasutamisel
Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine
Hinnatakse mitteeristavalt. Mooduli hinne kujuneb õpimapi ettenäitamisel, mis sisaldab:
 • failihalduse, arvutigraafika ja grupitöötarkvara teoreetilise osa kirjalikku testi;
 • kontoritöö tarkvara harjutusi ja ülesandeid;
 • grupitööna koostatud veebilehitseja ja meilikliendi juhendit. Hindamisele kuulub nii tervik kui ka õpilase osa lahenduses.
 • koostab etteantud tehnilise joonestamise ülesande vabalt valitud raalprojekteerimise tarkvaraga (CAD);
 • koostab ja valmistab ette trükikõlbuliku toote, kus kasutab nii raster- kui vektorgraafikat (näiteks: infovoldik, poster, ajakiri, kataloog, tarbetrükised jms);
 • Õpimapp tuleb juhendajale toimetada vabaltvalitud pilverakenduse kaudu
Õpiväljund 1
teostab failihaldust ECDL tasemel:
 1. Arvutikasutamine ja failihaldus:
  1. Operatsioonisüsteem (esimesed sammud, häälestus, ikoonid, aknad)
 2. Failihaldus (põhimõisted, failid ja kaustad, töö failidega, kopeerimine ja teisaldamine, kustutamine ja taastamine, otsingud)
 3. Utiliidid (failide tihendamine, viirusetõrje)
 4. Prindihaldus (printerisuvandid, printimine)
Õpiväljund 2
 1. Tekstitöötlus:
  1. rakenduse kasutamine (töö dokumentidega, tööviljakuse tõstmine)
  2. dokumendi loomine (teksti sisestamine, valimine ja redigeerimine) vormindamine (tekst, lõik, laadid)
  3. objektid (tabeli loomine, tabeli vormindamine, graafikaobjektid)
  4. kirjakooste (ettevalmistamine, väljundid)
  5. väljundite ettevalmistamine (häälestus, kontrollimine ja printimine)

Allikad:

 1. Tabelitöötlus:
  1. rakenduse kasutamine (töö tabelitega, tööviljakuse tõstmine)
  2. lahtrid (lisamine ja valimine, redigeerimine ja sortimine, kopeerimine, teisaldamine, kustutamine)
  3. töölehtede haldus (read ja veerud, töölehed)
  4. valemid ja funktsioonid (aritmeetilised valemid, funktsioonid)
  5. vormindamine (arvud ja kuupäevad, sisu, joondus ja ääriseefektid)
  6. diagrammid (loomine, redigeerimine)
  7. väljundite ettevalmistamine (häälestus, kontroll ja printimine)
 2. Esitlustarkvara:
  1. Rakenduse kasutamine (Töö esitlusega, tööviljakuse tõstmine)
  2. Esitluse koostamine (esitlusvaated, slaidid, juhtslaid)
  3. Tekst (teksti käsitsemine, vormindamine, loendid, tabelid)
  4. Diagrammid (diagrammide kasutamine, organisatsiooniskeemid)
  5. Graafikaobjektid (lisamine ja käsitsemine, joonis)
  6. Väljundite ettevalmistamine (ettevalmistus, kontrollimine ja ettekandmine)
Õpiväljund 3

Läbivad kompetentsused:

 • seadistab erinevatel seadmetel veebilehitseja ja meilikliendi vastavalt nõutud turvatasemele ning kasutaja eelistustele (sh keelesätted)
 • kasutab sõnumivahetuse, dokumendihalduse, ajaplaneerimise ja failide ristkasutuseks mõeldud rakendusi ning pilveteenuseid

Teemad:

 1. Internet (mõisted ja terminid, turvakaalutlused)
  1. Sirvimisprogrammi (Brauser) kasutamine (veebisirvimise põhialused, sätted, navigeerimine, järjehoidjad)
  2. Veebi kasutamine (vormid, otsimine)
  3. Veebiväljundid (failide salvestamine, ettevalmistamine ja printimine)
 2. Elektrooniline suhtlus (mõisted, turvakaalutlused, posti teooria)
  1. E-posti kasutamine (meilisõnumi saatmine, meilisõnumi vastuvõtt, tööviljakuse tõstmine)
  2. E-posti haldus (korraldamine, aadressiraamat)

Hindamisülesanne: Praktiline häälestustöö ja töö tulemuste dokumenteerimine (Wiki artikkel või blogi)

Õpiväljund 4

Läbiv kompetentsus: osaleb meeskonnatöös ja kasutab grupitöötarkvara Hindamiskriteeriumid:

 1. nimetab grupitöö tarkvara liike ja kirjeldab iga liigi kohta vähemalt ühte valmislahendust ja selle

kasutamise võimalusi;

 1. selgitab grupitöö tarkvaraga seotud mõisteid ja pakub abimaterjale kasutades kliendile sobiva

valmislahenduse. Teemad/alateemad:

 1. Grupitöö tarkvara ja selle liigid;
 2. Suhtlustarkvara;
 3. Dokumendihaldustarkvara;
 4. Ajahaldustarkvara;
 5. Intranet ja ekstranet;
 6. E-õppe keskkonnad;
 7. Ühe konkreetse grupitöötarkvara paigaldamine, seadistamine, kasutamine.

Hindamisülesanne: Praktiline töö Lävend: Tõendatud ja dokumenteeritud praktiline töö

Õppematerjalid ja lingid