Süsteemi infoturbe haldus

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 64, iseseisev töö: 32, e-õpe: 32, kokku: 128

Hindamiskriteeriumid:

 • loetleb infoturbe halduse standardeid ja parimaid praktikaid;
 • rakendab järjekindlalt infoturbe poliitikat;
 • jälgib süsteemi (monitoorib) ja võtab kohased vastumeetmed sissetungide, pettuste ja turvameetmete rikkumise korral;
 • jälgib, et turvariskid oleks analüüsitud ja turvameetmed oleksid kooskõlas (sobivad) ettevõtte andmete turvaklassiga;
 • analüüsib turvaintsidente ja teeb turvapoliitika muutmise ettepanekuid turvalisuse pidevaks tõstmiseks;
 • süstemaatiliselt skänneerib süsteemi osi haavatavuste ja ohtude tuvastamiseks ning dokumenteerib kõik leitud nõrkused ning mittevastavuse korral algatab intsidendi.

Teemad/alateemad:

 1. Infoturbe haldus.

Õppemeetodid:

 • iseseisev töö;
 • praktiline töö.

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: kaks iseseisvat ja kolm praktilist tööd

Hindamismeetodid:

 • Iseseisvate tööde kvaliteet (vastavus);
 • Praktilised tööd on sooritatud vastavalt nõuetele;
 • Õpimapp/portfoolio vastab koostamise reeglitele.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
hindamisülesanded on lahendatud nõuetekohaselt, on pakutud vähemalt üks turvameetmete kogum täiendavalt on tehtud ettepanekuid ettevõtte (kooli) turvapoliitika muutmiseks täiendavalt on pakutud majanduslikult kõige efektiivsem turbelahendus

Iseseisvad tööd:

 1. ülevaade infoturbe standarditest;
 2. kokkuvõte infoturbe parimatest praktikatest.

Praktilised tööd:

 1. turvaintsidentide analüüs;
 2. turbeplaani koostamine intsidentide välistamiseks;
 3. süsteemi osade töö jälgimise aruanne.

[Tagasi õpiväljundite lehele]