Süsteemiadministraator IT

Allikas: Teadmusbaas

Spetsialiseerumise mooduli nimetus: Süsteemiadministraator SYSTEMS ADMINISTRATOR

Spetsialiseerumise mooduli maht: 28 EKAP statsionaarne õpe/18 EKAP kaugõpe


Õpiväljund 1: Suhtlemisoskus (Võtmekompetentsus)

Õpiväljund 2: Kirjalik eneseväljendus (Võtmekompetentsus)

Õpiväljund 3: Kutseeetika (Võtmekompetentsus)

Õpiväljund 4: Koostööoskus (Võtmekompetentsus)

Õpiväljund 5: Probleemide lahendamine (Võtmekompetentsus)

Õpiväljund 6: Asjaajamine (Võtmekompetentsus)

Õpiväljund 7: Eesti keel ja vene keel (Võtmekompetentsused)

Õpiväljund 8: Kooli väärtuste järgimine

Õpiväljund 9: Süsteemide ja süsteemi osade liidestamine ning testimine

Õpiväljund 10: Kasutajatele tugiteenuse osutamine

Õpiväljund 11: Süsteemide probleemidehaldus

Õpiväljund 12: Süsteemi infoturbe haldus

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine: Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt üksikute väljundite hindamiskriteeriumitele.

Mooduli hindamine: eristav hindamine