Süsteemide ja süsteemi osade liidestamine ning testimine

Allikas: Teadmusbaas

Jaotus tundides: praktiline töö: 64, iseseisev töö: 32, e-õpe: 32, kokku: 128

Hindamiskriteeriumid:

 • dokumenteerib ja salvestab liidestamistegevused, probleemid ja probleemide kõrvaldamise tegevused;
 • hindab liidestamise mõju liidestamisel olemasoleva rakendusega (ettevõtte rakendusega);
 • nimetab moodulite, süsteemide ja komponentide liidestamistehnikad;
 • mõõdab süsteemi tootlust enne ja pärast liidestamist ning ka liidestamise vältel;
 • turvab või varundab andmed andmetervikluse tagamiseks;
 • nimetab liidestamise testimise tehnikaid;
 • veendub, et liidestatud süsteemide võimekused ja efektiivsus vastab etteantud nõuetele;
 • selgitab testimisprotsessi elutsüklit;
 • nimetab erinevaid testiliike (funktsionaalne, liidestamise, tootluse, kasutatavuse, koormustestid jm) ja selgitab nende olemust;
 • loeteleb rahvuslikud ja rahvusvahelised standardid, millised määratlevad testitavad kvaliteedikriteeriumid;
 • loob ja haldab testiplaane;
 • valmistab ette, viib läbi ja haldab testimisprotseduure ning süsteemiteste.

Teemad/alateemad:

 1. tark- ja/või riistvarasüsteemide liidestamine;
 2. riist- ja tarkvarasüsteemide probleemihaldus.

Õppemeetodid:

 • projektitöö;
 • iseseisev töö;
 • praktiline töö;
 • õpimapi koostamine

Hindamine: Eristav

Hindamisülesanne: kolm iseseisvat tööd ja kolm praktilist tööd

Hindamismeetodid:

 • Projektitöö ülesanne on sooritatud kooskõlas nõuetega;
 • Iseseisvate tööde kvaliteet (vastavus);
 • Praktilised tööd projektiülesande lahendamisel on sooritatud vastavalt nõuetele;
 • Õpimapp/portfoolio vastab koostamise reeglitele.

Hinded:

Hinne 3 Hinne 4 Hinne 5
hindamisülesanded on sooritatud vatavalt hindamiskriteeriumitele täiendavalt selgitab liidestamisega kaasnevaid turvaprobleeme täiendavalt pakub turvaprobleemidele lahendusi

Iseseisvad tööd:

 1. süsteemide liidestamise mõjude hinnang;
 2. testiliikide ja testimisega seotud standardite ülevaade;
 3. testplaani kavandamine ja dokumenteerimine.

Praktilised tööd:

 1. liidestamistegevuste dokumenteerimine;
 2. probleemide ja probleemide kõrvaldamise dokumenteerimine;
 3. testimine enne ja pärast liidestamist ning erinevatel liidestamise sammudel

[Tagasi õpiväljundite lehele]