SQL arvufunktsioonid

Allikas: Teadmusbaas

Matemaatikafunktsioonid: MOD, ABS, SQRT, SIGN jt vt allpool, trigonomeetriafunktsioonid SIN, COS, TAN, nende pöördfunktsioonid (arkusfunktsioonid) ASIN, ACOS, ATAN ning hüperboolsed trigonomeetriafunktsioonid SINH, COSH, TANH

Ümardamine: ROUND (m,n), kus m on veerg või avaldis, n on komakohtade arv, vaikimisi 0) Näiteks ROUND (4.926) ja ROUND (45.926,0) annavad 46, ROUND (45.926, -1) annab 50

Kärpimine: TRUNC (m, n) kasutatakse samamoodi kui ROUND funktsioonis

  • POWER(m,n) m astmel n
  • EXP(n) e astmel n
  • LN(n) naturaallogaritm n-ist, n>0
  • LOG(m,n) logaritm n-ist, alusel m
  • CEIL(n) täisrv, >n või =n
  • FLOOR(n) täisosa, =n või <n

TAGASI