Tööstusdisainilahendused

Allikas: Teadmusbaas

Tööstusdisainilahendused

Tööstusdisainilahenduse mõiste

Tööstusdisainilahendus on toote tasapinnaline või ruumiline väliskujundus, mille võivad moodustada omavahel kombineeritud vormina või üksikuna (faktuur, ornament või mõni värvilahendus jne.). Sellega võib registreerida toote väliskuju.

NÄIDE: Näidis.jpg

Kaitsta saab ükskõik mis väliskujundust, näiteks mõni märk, logo, muster, veebilehe kujundus. Seega hõlmab tööstusdisainilahenduse mõiste kõikvõimalike toodete väliskujundust. Tööstusdisainilahendusena saab kaitsta üksnes selliseid tooteid, mille väliskujundus on tarbijale nähtav. Kaitsta ei saa toodet, mida tavapäraselt kasutatakse teise toote koostisosana, kuna selle väliskujundus ei ole tarbijale nähtav. Näiteks sõiduki mootor, mis on paigutatud teise tootesse ehk sõidukisse, ei ole tarbijale väljastpoolt nähtav. Tööstusdisainilahenduse registreerimine ei anna kaitset toote ideele, selle teostamise või kasutamisviisile, mingisugusele lahendusele. Kaitse saab ainult toote väliskujundus.

Tööstusdisainilahenduste õigused

1. Õiguskaitse saab tööstusdisainilahendus, mis on uus, eristatav ning mille järgi on võimalik tööstuslikult või käsitöönduslikult valmistada tooteid. 2. Õiguskaitse antakse tööstusdisainilahenduse registreerimisega tööstusdisainilahenduste registris (edaspidi ka register) käesolevas seaduses sätestatud korras. 3. Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks tööstusdisainilahenduse reproduktsioon, mis on kantud registrisse. Õiguskaitse saanuks loetakse reproduktsioonil kujutatud tööstusdisainilahendus. Õiguskaitse laieneb ka reproduktsioonil kujutatud tööstusdisainilahendusega äravahetamiseni sarnastele tööstusdisainilahendustele. 4. Tööstusdisainilahenduse õiguskaitse ulatuse hindamisel arvestatakse tööstusdisainilahenduse järgi valmistatava toote suhtes selle loomise ajal kehtinud ettekirjutusi. 5. Tööstusdisainilahenduste komplekt saab õiguskaitse tervikuna. Komplekti moodustavad tööstusdisainilahendused eraldi iseseisvat õiguskaitset ei saa. 6. Tööstusdisainilahenduse variandid saavad igaüks iseseisva õiguskaitse.

Tööstusdisainilahenduse registreering kehtib viis aastat registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Registreeringu kehtivust võib pikendada viie aasta kaupa kokku kuni 25 aastaks registreerimistaotluse esitamise päevast arvates. Kehtivuse pikendamise eest tuleb tasuda riigilõiv.

Õiguskaitset ei anta tööstusdisainilahendusele, mis: • tuleneb üksnes toote tehnilisest otstarbest, välja arvatud juhul, kui tööstusdisainilahendus võimaldab moodulisüsteemi toodete või toote osade eriviisilist ühendamist; • vastuolus heade tavadega; • ebapüsiv; • mikrolülituse topoloogia; • tagavaraosa või koost, mis tootesse paigutatuna ei jää toote tavakasutuses väliselt vaadeldavaks.

Riigisisene ja rahvusvaheline raamistik

Eesti siseselt toimub tööstusdisainilahenduste kaitsmiseks taotluse esitamine samamoodi nagu patentide puhul. Kuna riigiti on taotluse esitamine erinev, on WIPO kaudu võimalik esitada kaitsmiseks taotlus enda määratud riikidesse korraga. Sarnaselt leiutistele, otsustab iga riik õiguskaitse andmise üle eraldi. Regionaalsel tasandil on Euroopa Liidus võimalik saada ühenduse disainilahendus Siseturu Ühtlustamise Ameti kaudu. Kui tööstusdisainilahendus selliselt registreeritakse, tagab see tööstusdisainilahendusele õiguskaitse terves Euroopa Liidus.Koostaja: Marianna Soosaar