Tarkvara projekti halduskava SPMP

Allikas: Teadmusbaas

Tarkvara projekti halduskava on tarkvara projektijuhi töödokument

Selle sisu on reguleeritud ANSI/IEEE standardiga 1058.1, vt Standard 1058.1

SPMP sisukord:

 • Tiitelleht
 • Allkirjade leht
 • Muudatuste ajalugu (tabel versioonidega)
 • Eessõna
 • Sisukord koos selede ja tabelite loeteludega
 1. Ülevaade
  1. Projekti kokkuvõte - tarnitavate toodete ja projekti kohta
   1. Eesmärk, skoop ja ülesanded - tarnitavate toodete ja projekti omad
   2. Eeldused ja piirangud - projekti aluseks olevad eeldused, piirangud(ajakava, eelarve, ressurid, kasutada olev tarkvara)
   3. Projekti väljundid - projekti käigus ja lõpus tarnitavad objektid
   4. Ajakava ja eelarve kokkuvõte - peamiste tegevuste ja eelarve ridade lõikes
  2. Plaani areng - plaanid kavandatud ja kavandamata uuenduste tegemiseks projektis
 2. Viited - eestikeelsetes dokumentides on viiteloetelu lõpus
 3. Määratlused - Glossaar ehk sõnastik ja sisaldab termineid ja lühendeid
 4. Projekti koordineerimine - välisliidesed, projekti struktuur, rollid projektis ja vastusvaldkonnad
  1. Välisliidesed - organisatsioonilised piirid projektimeeskonna ja väliste ettevõtete vahel: peaorganisatsioon, hankijad ja allhankijad
  2. Sisemine struktuur - liidesed projektimeeskonna ja tarkvara arenduse meeskonna vahel
  3. Rollid ja vastutused - töö- ja tugiprotsesside maatriks koos rollidega
 5. Juhtimise (haldusprotsessi) plaan - sisaldab skoobiga seotud start-up, riskihalduse, projektitöö, projekti reguleerimise ja projekti lõpetamise plaanide kokkuvõtteid
  1. Start-up ehk käivituskava - võivad olla allolevad kavad või viited nendele
   1. Hinnanguline kava - eeldatav maksumus ja ajakava, meetodid, tööriistad, tehnikad esialgse hinnangu andmiseks tööde mahtudel, maksumusele ja seotud veendumustasemed, kasutatud tehnikad(analoogia, rusikareegel, kohalik ajalugu ja andmeallikad)
   2. Mehitamise kava - vajalikud spetsialistid koos oskustasemetega projekti faaside lõikes
   3. Ressursside hankekava - hankekavad ja vajalik personal hangete läbiviimiseks(riistara, tarkvara, koolitus, teenuslepingud, transport, hooned, admin- ja puhastusteenused jne)
   4. Projekti meeskonna koolituskava (loengud, konsultatsioonid, mentorlus, koolitus arvuti abil, videkoolitus jms)
  2. Töökava - töötegevused, ajakava, ressursid ja eelarve
   1. Peamised tegevused - konkreetne töödeks lahti kirjutatud tasemele, kus on näha kõik projekti riskitegurid ja peaks võimaldama täpset hinnangut ressurside vajadusele ja tööde kestvusele
   2. Ajakava järgimine - tööriistad: verstapostide kaart, tegevusloetelud, tegevuste joongraafik (Gantt kaart), tegevusvõrgustikud, tööde kriitiline tee ja PERT graafik (https://et.wikipedia.org/wiki/PERTi_diagramm)
   3. Ressursside hõivamine - vajalikud ressursid iga töö kohta
   4. Eelarve rakendamine (ka järgimine) - kululiikide kaupa - hinnangulised maksumused tegevuste lõikes (reisikulud, koosolekute, arvutiressursside, tarkvaravahendite, testimisvahendite ja simulatsioonivahendite ning administreerimise toetuskulud)
  3. Reguleerimiskava
   1. Nõuete reguleerimise (haldamise) kava
   2. Ajakava reguleerimise (haldamise) kava
   3. Eelarve reguleerimise (haldamise) kava
   4. Kvaliteedi reguleerimise (haldamise) kava
   5. Aruandluse kava
   6. Mõõdikute kogumise kava
  4. Riskide halduskava
  5. Taandumisplaan
 6. Tehniliste protsesside kavad
  1. Protsessimudelid
  2. Meetodid, vahendid (tööriistad) ja tehnikad
  3. Taristukava
  4. Toote heakskiidukava
 7. Tugiprotsesside kavad
  1. Seadistuste halduskava
  2. Verifitseerimis- ja valideerimiskavad
  3. Dokumenteerimise kava
  4. Kvaliteedi halduskava
  5. Ülevaated ja auditid
  6. Probleemide lahendamise kava
  7. Allhankijate halduskava
  8. Protsesside parenduskava
 8. Täiendavad kavad
 • Lisad
 • Indeks