Telekommunikatsiooni spetsialist 5 kompetentsuste kokkuvõte

Allikas: Teadmusbaas

Väljavõte kutsestandardist (18 põhioskust/teadmist ja läbivad kompetentsused):

#1 Teenusetaseme haldus (e-CF A.2) Osaleb läbirääkimistel, annab sisendit läbirääkimistesse

 • Teadmised
  • T1. teab elemente, mis moodustavad teenusetasemelepingute parameetrite kogumi
  • T2. teab taristu teenuse toimimispõhimõtteid
 • Oskused
  • O1. kogub ja edastab teenusega seotud andmeid
  • O2. hindab teenuse vastavust teenusetasemelepinguga

#2 Rakenduse projekteerimine (e-CF A.6) Teeb kaastööd projekteerimisel ning talitluslike tingimuste ja liideste väljatöötamisel

 • Teadmised
  • T1. teab analüüsimeetodeid
  • T2. on teadlik talitluslikest tingimustest
 • Oskused
  • O1. kogub ja rakendab talitluslikke nõudeid
  • O2. oskab kasutada tüüplahendusi

#3 Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF A.7) Jälgib oma kompetentsi piires valdkonna arengusuundi

 • Teadmised
  • T1. teab asjakohaseid informatsiooniallikaid (nt ajakirjad, üritused, infolehed, arvamusliidrite seisukohad jne).
 • Oskused
  • O1. jälgib info otsimisel usaldusväärseid infoallikaid

#4 Rakenduste arendamine. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF B.1) Tegevusi ei kohaldata

 • Teadmised
  • T1. teab riistvara komponente, tööriistu ja arhitektuure
 • Oskused
  • O1. Oskusi ei nõuta

#5 Süsteemide liidestamine (e-CF B.2) Tegutseb süstemaatiliselt, et kindlaks määrata lihtsate tark- ja riistvara tehniliste tingimuste ühilduvust. Dokumenteerib paigaldamise ajal kõik tegevused ning registreerib kõrvalekalded ja parandusmeetmed.

 • Teadmised
  • T1. teab varem kasutuses olnud, olemasolevaid ja uusi riistvara komponente, tarkvara ja mooduleid.
  • T2. teab moodulite ja komponentide vahelisi liidestamise tehnikaid ja diagnostikameetodeid
 • Oskused
  • O1. kontrollib enne seadmete ühendamist nende töökorras olekut ja sobivust.
  • O2. dokumenteerib ja registreerib tegevused, probleemid ja nende parandustoiminguid
  • O3. kohandab tooteid ja teenuseid vastavalt kliendi vajadusele
  • O4. tagab tööde käigus andmete tervikluse

#6 Testimine (e-CF B.3) Teostab lihtsaid katseid, järgides täpselt üksikasjalikke juhiseid. Registreerib tulemusi ja koostab aruandeid

 • Teadmised
  • T1. teab testimise (protsessi) meetodeid, taristuid ja tööriistu
 • Oskused
  • O1. teostab lihtsaid teste juhendi abil
  • O2. koostab aruandeid ja dokumenteerib testide tulemusi

#7 Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF B.4) Tegutseb süstemaatiliselt, et kokku seada või lahti võtta süsteemi komponente. Teeb kindlaks mittetoimivad komponendid ja selgitab välja tõrke algpõhjuse kogu lahenduse ulatuses. Abistab väiksema kogemusega kolleege

 • Teadmised
  • T1. teab ja oskab hinnata juurutatud süsteemide nõudeid
  • T2. teab intsidendi- ja probleemihalduse protseduure
  • T3. teab hästi tarkvara uuenduste evitamise protseduure
 • Oskused
  • O1. pakub esialgset tugiteenust ja koolitust kasutajatele süsteemi käivitamise ajal.
  • O2. teostab seadmete tarkvara uuendamist juhendi abil

#8 Dokumentatsiooni koostamine (e-CF B.5) Täidab etteantud dokumenteerimise vormi oma tegevuse dokumenteerimiseks, valib vajadusel sobiva asjakohase dokumenteerimise vormi

 • Teadmised
  • T1. on teadlik ettevõtte dokumendihalduse protseduurist oma vastutusalas
 • Oskused
  • O1. valib asjakohase dokumendivormi.
  • O2. täidab etteantud dokumendivorme

#9 Kasutajatugi (e-CF C.1) Tõlgendab süstemaatiliselt kasutaja probleeme kindlaks määrates lahendusi ja võimalikke kõrvaltoimeid. Kasutab kogemust kasutaja probleemide kindlaksmääramiseks ja analüüsib konkreetse lahenduse struktuuri. Delegeerib keerukad või lahendamata vahejuhtumid vanemspetsialistidele. Registreerib kasutaja tugiprotseduurid ja jälgib neid algusest kuni lõpplahenduseni.

 • Teadmised
  • T1. teab asjakohaseid IKT kasutajarakendusi
  • T2. teab telekommunikatsiooni ja andmeside lahenduse struktuure ja liike
  • T3. On teadlik ärikorraldusest ja IKT rakenduse mõjust sellele
  • T4. teab võimalike lahenduste teabeallikaid
 • Oskused
  • O1. Kasutab kasutajate tõhusat küsitlemist sümptomite välja selgitamiseks
  • O2. analüüsib sümptomeid, et kindlaks määrata kasutaja vea või tehnilise tõrke üldine valdkond
  • O3. juurutab tugivahendeid süstemaatiliseks vea või tehnilise tõrke allika jälgimiseks
  • O4. Suhtleb lõppkasutajatega arusaadavalt ja annab juhiseid, kuidas probleemide korral toimida
  • O5. registreerib probleeme, annab sisendeid võrgutoetuse tööriistade arenguks

#10 Muutmise tugi (e-CF C.2) Muudatuste tegemise ajal tegutseb süstemaatiliselt vastavalt igapäevastele töövajadustele ja reageerib neile, vältides teenuse katkestusi ja säilitades sidususe teenusetasemelepinguga

 • Teadmised
  • T1. teab sideseadmete talitluslikke tingimusi
  • T2. teab olemasoleva rakenduse tehnilist arhitektuuri sh füüsilist ja loogilist
  • T3. teab kuidas äriprotsessid on lõimitud ja äriprotsesside sõltuvust rakendustest
  • T4. teab muudatuste halduse tööriistu ja meetodeid
 • Oskused
  • O1. haldab teabevahetust lahenduste korrashoiuks ja arendamiseks
  • O2. analüüsib talitluslike/tehniliste muudatuste mõju kasutajatele
  • O3. hindab nõutavad tegevusi muudatustest tuleneva mõju arvestamiseks (koolitus, dokumentatsioon, uued protsessid jne)

#11 Teenuse osutamine (e-CF C.3) Analüüsib süstemaatiliselt teenustele iseloomulikke tehnilisi näitajaid ja teeb järeldused teatavaks kõrgemal ametiastmel olevatele spetsialistidele. Üldistab võimalikke teenusetaseme vigu ja teeb ettepanekuid teenuse töökindluse parandamiseks

 • Teadmised
  • T1. teab kuidas tõlgendada sideteenuse teenustasemelepingus toodud nõudeid
  • T2. teab parimaid tavasid ja standardeid andmesideteenuse osutamisel
  • T3. teab kuidas teha teenuse osutamise seiret
  • T4. teab kuidas registreerida teenuse osutamise tegevusi ja olla võimeline kindlaks tegema tõrkeid
 • Oskused
  • O1. täidab ja täiendab andmesideteenuse osutamisel kasutatavat dokumentatsiooni
  • O2. analüüsib teenuse osutamise protsessi ja teavitab tulemustest järgmise taseme kolleege

#12 Probleemihaldus (e-CF C.4) Teeb kindlaks ja liigitab vahejuhtumite tüübid ning teenuse katkestused. Registreerib vahejuhtumid sümptomite ja lahenduste kaupa.

 • Teadmised
  • T1. teab organisatsiooni aruandlusprotseduure enda töövaldkonna piires
  • T2. teab organisatsiooni hädaolukorra või selle ohu ilmnemisel rakendatavaid protseduure
  • T3. teab diagnostikatööriistade rakendamist ja kättesaadavust
  • T4. teab taristu elementide vahelisi seoseid ja tõrgete mõju nendega seotud äriprotsessidele
 • Oskused
  • O1. rakendab riskijuhtimise protseduure
  • O2. hindab hooldustegevuste vajalikku ressursimahtu
  • O3. teavitab asjassepuutuvaid osapooli, tagamaks sobivat ressursside kasutamist organisatsioonis või väljaspool, et ennetada teenuse katkestusi

#13 Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF D.1) Järgib kehtivat infoturbe halduse korda

 • Teadmised
  • T1. teab asjakohaste standardite ja parimate tavade võimalusi ning variante
  • T2. teab õigusaktidest tulenevaid infoturbenõudeid
  • T3. teab organisatsiooni infostrateegiat
  • T4. teab võimalike turvaohtude allikaid
 • Oskused
  • O1. käitub vastavalt organisatsiooni infoturbestrateegias kehtestatud nõuetele/reeglitele
  • O2. rakendab asjakohaseid infoturbe halduse reegleid

#14 IKT kvaliteedistrateegia väljatöötamine (e-CF D.2) Tegevusi ei kohaldata

 • Teadmised
  • T1. teab organisatsioonis kehtestatud kvaliteedinõudeid („käsiraamat“)
 • Oskused
  • O1. rakendab kvaliteedikäsiraamatus toodud protseduure ja juhendeid

#15 Personaliarendus (e-CF D.9) Juhendab oma pädevuse ja vastutuse ulatuses ning viib läbi koolituskursusi

 • Teadmised
  • T1. teab kompetentsuste täiendamise korda
  • T2. on teadlik õppimise ja arenemise tugimeetoditest (nt juhendamine, õpetamine)
  • T3. teab andmesideseadmete ja protsesside ülevaatlikku tulevikuväljavaadet
 • Oskused
  • O1. tuvastab kolleegide tööpõhiseid vajakajäämisi kompetentsustes ja oskustes, vajadusel soovitab arenguvõimalusi
  • O2. ühendab igapäevastesse tööprotsessidesse enda oskuste arendamist

#16 Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF E.2) Osaleb projektimeeskonna töös

 • Teadmised
  • T1. mõistab projektijuhtimise põhimõtteid
 • Oskused
  • O1. Oskusi ei nõuta

#17 IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF E.6) Järgib organisatsiooni kvaliteedipoliitika rakendamist ning vahendab asjakohast teavet

 • Teadmised
  • T1. Teab, milliseid meetodeid, vahendeid ja protseduure rakendatakse organisatsioonis ja kus neid tuleks rakendada
 • Oskused
  • O1. jälgib kvaliteedinäitajaid, teab nende tähendust ning tegutseb neid järgides

#18 Infoturbe haldus (e-CF E.8). Rakendab infoturbepoliitikat

 • Teadmised
  • T1. Teab infoturbe halduse standardeid ja parimaid praktikaid
  • T2. Teab IKT siseauditi läbiviimise põhimõtteid
 • Oskused
  • O1. teostab sissetungimise, pettuse ja turvalisuse rikkumise või lekete seiret ja rakendab asjakohaseid meetmeid
  • O2. analüüsib ettevõtte kriitilisi infovarasid
  • O3. analüüsib ja haldab ettevõtte andmete ja informatsiooniga seotud turvariske
  • O4. viib läbi turvaauditeid
  • O5. annab soovitusi turvapoliitika ja –strateegia loomiseks või täiendamiseks, et tagada pidev turvalisuse kasv

#19 Läbivad kompetentsused

 • Tegevusnäitajad:
  • LO1. Kutsealaga seonduv regulatsioon. Oskab väärtustada oma tööd ja selle olulisust, sest see on osa riigi kriitilisest informatsioonilisest infrastruktuurist ning töötab vastutustundlikult info- ja kommunikatsioonisüsteemide haldamisel ja arendamisel, mille toimimine, töökindlus ja turvalisus on olulised riigi toimimise seisukohast
  • LO2. Suhtlemisoskus. Loob suhtlemispartneritega kohtumistel kontakti silmside, naeratuse, noogutuse kaudu. Täpsustab vestluspartneri seisukohti küsimuste esitamise ja öeldu ümbersõnastamise teel. Keskendub teistele osapooltele ega pühendu paralleelselt muudele tegevustele. Avaldab selgelt oma arvamust, kasutades seisukohtade esitamisel kindlat kõneviisi ja minavormi
  • LO3. Kirjalik eneseväljendusoskus. Esitab kirjalikud materjalid struktureeritult ja loogiliselt ning keeleliselt korrektselt
  • LO4. Kutse-eetika. Arvestab isiklike kutsealaste eesmärkide seadmisel organisatsiooni huve, kasutab organisatsiooni ressursse vastutustundlikult ja heaperemehelikult. Teavitab huvipooli võimalikest mittevastavustest oma kompetentsuse piires. Võtab vastutuse iseenda tegevuste eest ja ei edasta töösituatsioonis käideldud tundlikku informatsiooni. Peab tähtsaks eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi ning juhib tähelepanu ebaeetilisele tegevusele. On teadlik, et kaaskodanike ootused IKT spetsialistidele on suured ja seetõttu on ta valmis oma võimaluste piires teisi aitama hädaolukordades ning ei keela oma abi ka muudel juhtudel
  • LO5. Koostööoskus. Küsib ja pakub abi, valib olukorrale vastava käitumisstiili, arvestab ja tajub teiste vajadusi ja tundeid, suhtub lugupidavalt teistesse inimestesse, tunnetab iseenda ja teiste rolli, näitlikustab ja kasutab lugusid isiklike seisukohtade väljendamisel, kaasab kolleege. Märkab ja tunnustab teiste panust
  • LO6. Probleemide lahendamine. Võrdleb isiklikku kompetentsust ülesande raskusastmega ja valib sobiva käitumisviisi. Eristab fakte tunnetest, oskab leida seoseid ja teha üldistusi
  • LO7. töökeskkonna ja keskkonna ohutus. Hindab oma tegevuse mõju keskkonnale, püüab vähendada oma tegevuse tagajärjel keskkonnale tekkivat mõju, väldib keskkonnakahjusid
  • LO8. keelte kasutamine (keeleoskus). Valdab Eesti keelt tasemel B2, vene või inglise keelt tasemel B1
 • Teadmised
  • LT1. asjaajamise alused, sh dokumentide struktuur;
  • LT2. töökeskkonna ja tööohutuse nõuded;
  • LT3. kutsealaga seonduvad õigusaktid;
  • LT4. kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise põhimõtted;
  • LT5. meeskonnatöö ja grupitöövahendite kasutamise põhimõtted.

Allikad:

 1. VV määrus:Infosüsteemide turvameetmete süsteem
 2. ISKE juhendid ja materjalid
 3. Arvutite ja võrkudega seotud seadusandlus
 4. Võrkude ja arvutitega seotud õigusakte
 5. 7 võrkudega seotud olulist üldist seadust
 6. Brno Tehnoloogiaülikooli rektori määrus
 7. Vastavusregulatsioonide mõistmine
 8. Arvutivõrkude Wikipedia artikkel
 9. Telekommunikatsionnivõrkude artikkel Wikipedias

Tagasi õppekava juurde