UNIX operatsioonisüsteemid

Allikas: Teadmusbaas

Mooduli eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab arusaama UNIXi laadsete operatsioonisüsteemide ülesehitusest ning oskab neid installeerida ja hooldada.

Nõuded mooduli alustamiseks

Operatsioonisüsteemide teooria alused Arvutivõrkude alused Arvutite lisaseadmed Arvutite riistvara Programmeerimise alused

Õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:
• UNIXi versioone ja ajalugu;
• UNIXi laadseid operatsioonisüsteeme ja nende distributsioone ;
• UNIXi ja UNIXi laadsete operatsioonisüsteemide ülesehitust;
• UNIXi laadsete operatsioonide süsteemseid rakendusi ja hooldusvahendeid;
• UNIXi laadsetes operatsioonisüsteemides kastutatavaid graafilisi keskkondi.
oskab:
• kirjeldada erinevaid UNIXi laadset operatsioonisüsteemides kasutatavaid failisüsteeme ja nende omadusi;
• paigaldada UNIXi laadset operatsioonisüsteemi ja paigaldada seadmete ajureid;
• kasutada UNIXi laadset operatsioonisüsteemi tavakasutaja õigustes;
• kasutada käsurealt peamisi haldus- ja hooldamise vahendeid;
• graafiliste kasutajaliideste haldusvõtteid;
• kasutada UNIXi laadset operatsioonisüsteemi teenuseserveri ja võrgulüüsina.

Hindamine

Hinnatakse
• UNIXi laadse operatsioonisüsteemi paigaldamisoskust;
• UNIXi laadse operatsioonisüsteemi haldusoskust;
• UNIXi laadse operatsioonisüsteemi kasutamist teenuseserverina ja võrgulüüsina ning loetletud rakenduste paigaldamisoskust.
Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
• osalemine õppetöös – 25 %;
• iseseisvad tööd – 30 %:
rakendustarkvara pakettide valik vastavalt etteantud stsenaariumile – 10 %;
süsteemiadministraatori ülesanded ja perioodiliste tegevuste määratlemine – 10 %;
tulemüüri loomine vastavalt etteantud stsenaariumile – 10 %.
• arvestustööd – 45 %:
tähtsamad Unix käsurea korraldused – 8 %;
failisüsteemi iseärasused – 7 %;
kasutajad, kasutaja- ja grupiõigused – 7 %;
protsesside halduse põhimõtted – 8 %;
paketihalduse võimalused ja paketiuuenduse seadistamine – 7 %;
graafilise töökeskkonna halduse põhimõtted – 8 %.

Nõuded alustamiseks

Operatsioonisüsteemide teooria alused
Arvutivõrkude alused
Arvutite lisaseadmed
Arvutite riistvara
Programmeerimise alused

Teemad

ÜLEVAADE SÜSTEEMIST JA KATALOGIPUU

Unixi ajalugu, kasutusvaldkonnad, programmeerimiskeeled. UNIX, Linux, BSD, Solaris operatsioonisüsteemide lühitutvustus. Linuxi ajalugu, kernel ja riistvara, litsentsid ja “Linux” kaubamärk, vaba tarkvara sihtasutus (GNU), rakendusprogrammid ja distributsioonid. Linux/Unix failisüsteemi standard. Tavaline viis kataloogipuu jaotamiseks erinevate eesmärkidega failisüsteemideks.

KÄSURIDA

Unixi käsurea võimalused. Käsu ülesehitus, parameetrite ja võtmete mõte. Töö käsurea ajalooga, programmeerimine. Lihtsamad Linuxi käsud kataloogipuuga manipuleerimisel.

POPULAARSED KÄSUD JA HALDUSPROGRAMMID

cp, mv, cat, rm, mkdir, tar, gzip, vi, gcc mc jne.

SEADMED, SEKTSIOONID, FAILISÜSTEEMID

Suvapöördusega ja märgiseadmed, kataloog /dev. Ketaste ja muude salvestuskandjate kasutamine, Kõvakettad, diskettiseadmed, CDROM, lintseadmed. Alglaadimissektor (MBR), jaotustabel, laiendatud ja loogilised sektsioonid ja nende tüübid. Journaling failisüsteemid, saaleala. LVM. Kõvaketta jaotamine. Programmid kõvaketta jaotuseks, failisüsteemi loomiseks ja terviklikkuse kontrolliks.

PROGRAMMIDE PAKETID

Paigaldamine, ja pakettide eemaldamine, pakettides muutuste tegemine, eelkoostatud ja unikaalsete pakettide paigaldamine. (rpm, rpms, deb, tgz, jne).

KASUTAJATE HALDAMINE

Unikaalne kasutajatunnus (UID), unikaalne grupitunnus (GID). Kasutaja, grupi, igaühe õigused. Paroolid ja reeglid. Faili, kataloogi, protsessi omanik Rakendusprogrammid useradd, userdel, chown, chgrp, chmod. Olulised ja vjalikud seadistusfailid. Meldimisprotsessid. Konsool- ja virtuaalterminalid.

PROTSESSID, PRIORITEEDID, SIGNAALID, VOOD

Programmid/käsud ps, top, nice, kill, killall, job. Voo ümbersuunamine.

SÜSTEEMI JUHTIMISE ALUSED

Alglaadimine ja süsteemi sulgemine. Protsess init. Juhtimis-skriptid, nende asukoht, süsteemide erinevus.

ADMINISTRATIIVSED ÜLESANDED

Administraatori posti ning logifailide kontroll, vigade ja probleemide lahendamisel. Protsesside käivitamise automatiseerimine - cron. Crontab kasutus.

TCP/IP-VÕRGU LÜHIÜLEVAADE

Võrguliidesed, IP-aadressid, aadressi määramine, IP-marsruutimine, lüüsid, interneti juhtsõnumite protokoll, domeeninimede süsteem. Võrgu riistvara seadistamine.

TEENUSED

Enamlevinud lokaalsed ja võrgu teenused, vajalikud seadistusfailid. SSH ja ftp klient.

X-WINDOWS

Graafilised töökeskkonnad KDE ja Gnome. Keskkonna häälestus. Fontide vahetus. Rakenduste ja kiirkäivituspaneel. X-windows programmid. Graafilised programmid ja haldusvahendid. Printerite häälestus.

KEELED

Keeleseadete muutmine ja häälestus käsureal ja graafilises keskkonnas. Klaviatuuri ümberlülitus erinevates keskkondades.

INTERNET, KONTORITARKVARA JA MULTIMEEDIA

Internetiühenduse häälestus. Kasutatavad dokumendihalduse kirjavahetuse, ja infovahetuse programmid. Vormingu muutmine, importimine. Häälestus. Multimeedia vahendite kasutamine.

MUUD HALDUSTEGEVUSE ÜLESANDED

Kasutatava kettaruumi kontroll. Varukoopiate tegemine, taastamine, õiguste kontroll.