Veebirakendused

Allikas: Teadmusbaas

Eesmärk

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmisi veebirakenduste koostamise põhimõtetest

ja nende installeerimist serverisse, ülevaate veebirakenduste programmeerimisest, tutvustab

skriptikeskkondi ASP ja PHP.

Nõuded mooduli alustamiseks

  • Programmeerimise alused
  • Objektorienteeritud programmeerimise alused
  • Andmebaasid ja andmehaldus
  • Arvutivõrkude alused
  • Arvutivõrgud
  • Microsoft Corp. operatsioonisüsteemid
  • UNIX operatsioonisüsteemid

Õppesisu

INTERNETITEENUSED

IP aadressid. Aadressi selgitamine. Domeeninimede süsteem.

Elektronpost, FTP, uudistegrupid, WWW teenused.

VEEBIRAKENDUSTE KOOSTAMISE TEHNOLOOGIAD JA VAHENDID.

Veebidokumentide koostamise põhimõtted. Veebidokumenti ülesehitus. HTML põhimõisted..

CSS kasutamine. Vormid ja CGI mõiste. CGI-protokolli tööpõhimõte. CGI-spetsifikatsioon.

Andmete saamine ja edastamine serverisse. CGI-skriptid. Küpsised. CGI, SCGI, FastCGI. SSI

– tehnoloogia põhimõiste. Plokid veebidokumentides. Veebirakendused intranetis. ISAPI

rakendused, ISAPI laiendused. Andmebaasiga veebirakenduse arhitektuur. Ühekihiline

veebirakendus. Kahekihilised veebiinfosüsteemid. Kolmekihilised süsteemid. Mitmekihilised

süsteemid. Rakenduse installeerimine serverisse.

DÜNAAMILISE VEEBIRAKENDUSE PÕHIMÕTTED.

Java Script ja CSS-vahendid

dünaamilise veebisaidi koostamiseks. Veebirakenduste programmeerimiskeeled. PHP

üldmõisted. PHP-stsenaariumid. MySQL andmebaaside kasutamine. Turvalisuse meetodid.

Rakenduskeskkonna ASP mõiste. ASP skriptid . ASP rakendused . ASP objektid

Veebirakenduse loomine XML abil.

3.4. VEEBIRAKENDUSTE SAADE JA TOETAMINE. Veebirakenduste ülespaneku

eriomadused. Rakenduse turvalisuse põhimõtted. SSL/TLS protokollid.

Hinnatavad õpitulemused

Õppija teab ja tunneb:

• veebirakenduse üldist tööpõhimõtet;

• internetvõrgu teenuseid;

• veebirakenduste koostamise põhimõtteid ja tehnoloogiaid;

• ühekihiliste, kahekihiliste, kolmekihilised ja mitmekihiliste veebirakenduste

süsteemide erinevust;

• kliendi- ja serveripoolseid skripte;

• veebiserveri laienduste põhimõtteid;

• veebirakenduse turvamise põhimõtteid.

Õppija oskab

• kasutada veebirakenduste loomise vahendeid;

• kasutada veebirakenduste keeli;

• installeerida veebirakendust serverisse;

• koostada veebirakendusi, mis sisaldavad dünaamilisi elemente (DHTML, Java jne).