Erinevus lehekülje "Andmebaasisüsteemide alused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
 
(ei näidata 2 kasutaja 39 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
<h1>
+
<h3>Mooduli eesmärk</h3>
    Mooduli eesmärk
+
õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.
</h1>
+
 
<p>
+
<h4><mark>Õpiväljund 1</mark></h4>
    õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete
+
* tunneb erinevate [[andmebaasimootor]]ite ja –tehnoloogiate erinevusi
    lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.
+
* [https://en.wikipedia.org/wiki/Database_engine Andmebaasimootorid Wikipedias]
</p>
+
* [http://stssoft.com/benchmarks Andmebaaside jõudlustestid]
<h1>
+
* [https://db-engines.com/en/ranking Andmebaasimootorite edetabel]
    Õpiväljund 1
+
* [http://www.studytonight.com/dbms/database-normalization.php Normaliseerimise jutt] 
</h1>
+
 
<p>
+
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
    tunneb erinevate andmebaasimootorite ja –tehnoloogiate erinevusi
+
kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi
</p>
+
 
<p>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
    <strong> </strong>
+
# Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused
</p>
+
# [[Relatsioonilised andmebaasid]] ja nende liigitus
<h2>
+
# [http://wiki.kehtna.edu.ee/Andmebaasi_halduss%C3%BCss%C3%BCsteemid Andmebaasi haldussüsteemid] ja nende liigitus
 +
# Andmebaasimootorid
 +
 
 +
<h5>Hindamine</h5>
 +
Eristav
 +
 
 +
<h5>Hindamisülesanne:</h5>
 +
Isesisvad tööd ja praktiline töö
 +
 
 +
<h5>Hindamismeetod:</h5>
 +
* Iseseisev töö
 +
* Praktiline töö
 +
* Arutlus
 +
* Õpimapp/portfoolio
 +
 
 +
<h5>Hinne 3</h5>
 +
Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel
 +
<h5>Hinne 4</h5>
 +
Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist
 +
<h5>Hinne 5</h5>
 +
Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused
 +
 
 +
<h5>Iseseisvad tööd</h5>
 +
Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.
 +
 
 +
<h5>Praktilised tööd</h5>
 +
Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi
 +
 
 +
<h4><mark>Õpiväljund 2</mark></h4>
 +
(läbiv kompetentsus) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi
 +
 
 +
<h5>Hindamiskriteeriumid</h5>
 +
* kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
 +
* valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;
 +
* kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;
 +
* kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;
 +
* kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;
 +
* koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
 +
 
 +
<h5>Teemad/alateemad</h5>
 +
# Infosüsteemide projekteerimise alused
 +
# Andmestruktuurid ja andmetüübid
 +
# Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus
 +
# CASE vahendite liigitus
 +
# Andmemudelid
 +
# Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
 +
 
 +
<h5>Hindamine</h5>
 +
Eristav
 +
 
 +
<h5>Hindamisülesanne:</h5>
 +
2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd
 +
 
 +
<h5>Hindamismeetod:</h5>
 +
* Iseseisev töö
 +
* Praktiline töö
 +
* Õpimapp/portfoolio
 +
 
 +
<h5>Hinne 3</h5>
 +
Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 +
 
 +
<h5>Hinne 4</h5>
 +
oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut
 +
 
 +
<h5>Hinne 5</h5>
 +
oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut
 +
 
 +
<h5>Iseseisvad tööd</h5>
 +
* Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs;
 +
* Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
 +
 
 +
<h5>Praktilised tööd</h5>
 +
* CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks;
 +
* Andmemudeli loomine;
 +
* Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine
 +
 
 +
<h5>Allikad:</h5>
 +
[https://www.youtube.com/watch?v=X_umYKqKaF0 MySQL tööpink]
 +
 
 +
<h4><mark>Õpiväljund 3</mark></h4>
 +
(läbiv kompetentsus) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest
 +
 
 +
<h5>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
* loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;
    kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi
+
* koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
</p>
+
* teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
<h2>
+
* kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust.
    Teemad/alateemad
+
 
</h2>
+
<h5>Teemad/alateemad</h5>
<p>
+
# Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;
    1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused
+
# Olemi-seose skeemide koostamine
</p>
+
# Andmete eksport ja import andmebaasidest
<p>
+
# Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
    2. Relatsioonilised andmebaasid ja nende liigitus
+
 
</p>
+
<h5>Hindamine</h5>
<p>
+
Eristav
    3. Andmebaasi haldussüssüsteemid ja nende liigitus
+
 
</p>
+
<h5>Hindamisülesanded:</h5>
<p>
+
4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö
    4. Andmebaasimootorid
+
 
</p>
+
<h5>Hindamismeetodid:</h5>
<h2>
+
* Iseseisev töö
    Hindamine
+
* Praktiline töö
</h2>
+
* Õpimapp/portfoolio
<p>
+
 
    Eristav
+
<h5>Hinne 3</h5>Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>Hinne 4</h5>selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
    Hindamisülesanne:
+
 
</h2>
+
<h5>Hinne 5</h5>selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
<p>
+
 
    Isesisvad tööd ja praktiline töö
+
<h5>Iseseisvad tööd</h5>Olemi-seose skeemi loomine
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>Praktilised tööd</h5>
    Hindamismeetod:
+
Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import<strong></strong>
</h2>
+
 
<ul>
+
<h5>Allikad:</h5>
    <li>
+
*[[Tabelite piirangud]]
        Iseseisev töö
+
*[[MySQL ja MariaDB]]
    </li>
+
*[https://en.wikipedia.org/wiki/SQL SQL standardid inglisekeelses wikis]
    <li>
+
 
        Praktiline töö
+
<h4><mark>Õpiväljund 4</mark></h4>
    </li>
+
(läbiv kompetentsus) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid
    <li>
+
 
        Arutlus
+
<h5>
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Hinne 3
 
</h2>
 
<p>
 
    Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 4
 
</h2>
 
<p>
 
    Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 5
 
</h2>
 
<p>
 
    Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused
 
</p>
 
<h2>
 
    Iseseisvad tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi
 
</p>
 
<p>
 
    <strong> </strong>
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 2
 
</h1>
 
<p>
 
    (läbiv kompetents) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi
 
</p>
 
<p>
 
    <strong> </strong>
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<ul>
+
Täidab IT tuvapoliitikaid
    <li>
+
 
        kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
+
<h5>
    </li>
 
    <li>
 
        valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;
 
    </li>
 
</ul>
 
<p>
 
    · kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;
 
</p>
 
<p>
 
    · kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;
 
</p>
 
<p>
 
    · kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;
 
</p>
 
<p>
 
    · koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
# Andmebaaside taastamine ja varundamine
    1. Infosüsteemide projekteerimise alused
+
# Andmete krüptimine ja grupeerimine
</p>
+
# Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus
<p>
+
# Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine
    2. Andmestruktuurid ja andmetüübid
+
# Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
</p>
+
 
<p>
+
<h5>
    3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus
 
</p>
 
<p>
 
    4. CASE vahendite liigitus
 
</p>
 
<p>
 
    5. Andmemudelid
 
</p>
 
<p>
 
    6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Eristav
    Eristav
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
1 iseseisev ja 7 praktilist tööd
    2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamismeetodid:
     Hindamismeetod:
+
</h5>
</h2>
+
* Iseseisev töö
<ul>
+
* Praktiline töö
    <li>
+
* Õpimapp/portfoolio
        Iseseisev töö
+
 
     </li>
+
<h5>  
    <li>
+
     Materjal /lingid:
        Praktiline töö
+
</h5>
    </li>
+
#[http://www.dvwa.co.uk DVWA koduleht];
    <li>
+
#[https://wiki.itcollege.ee/index.php/DVWA/ DVWA installi õpetus];
        Õpimapp/portfoolio
+
#[http://www.computersecuritystudent.com/SECURITY_TOOLS/DVWA/DVWAv107/lesson6/ DVWA kasutamise näited1];
    </li>
+
#[https://pentestlab.wordpress.com/2012/09/18/sql-injection-exploitation-dvwa/ DVWA kasutamise näited2];
</ul>
+
#[http://www.fuzzysecurity.com/tutorials/4.html DVWA kasutamise näited3];
<h2>
+
#[http://www.clarifiedsecurity.com/appearances/ Video]
 +
 
 +
<h5>
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
    Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega
    oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega
    oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Turvapoliitika analüüs
    Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs; Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
* Andmebaasi varundamine;
    CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks; Andmemudeli loomine; Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine
+
* Andmebaasi taastamine;
</p>
+
* Andmete grupeerimine ja krüptimine;  
<h1>
+
* Kasutajaõiguste haldus;  
    Õpiväljund 3
+
* Andmebaasi töö jälgimine;
</h1>
+
* Andmebaasi logide analüüs;
<p>
+
* Oma andmebaaside "häkkimine".
     (läbiv kompetents) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest
+
 
</p>
+
<h4>
<h2>
+
     <mark>Õpiväljund 5</mark>
    Hindamiskriteeriumid
+
</h4>
</h2>
+
rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks
<p>
+
 
    · loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;
+
<h5>
</p>
+
     Hindamiskriteeriumid:
<p>
+
</h5>
     · koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
+
* kirjeldab andmebaasi struktuuri ja kasutamise võimalusi
</p>
+
* analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
<ul>
+
 
    <li>
+
<h5>
        teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
 
    </li>
 
    <li>
 
        kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust.
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
# Andmebaaside alused;
    1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;
+
# Andmemudelite loomine.
</p>
+
 
<p>
+
<h5>
    2. Olemi-seose skeemide koostamine
 
</p>
 
<p>
 
    3. Andmete eksport ja import andmebaasidest
 
</p>
 
<p>
 
    4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Mitteeristav
    Eristav
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
2 iseseisvat tööd
    4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamismeetodid:
    Hindamismeetod:
+
</h5>
</h2>
+
* Iseseisev töö
<p>
+
* Õpimapp/portfoolio/blogi
    Iseseisev töö
+
 
</p>
+
<h5>
<p>
 
    Praktiline töö
 
</p>
 
<p>
 
    Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 3
 
</h2>
 
<p>
 
    Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 4
 
</h2>
 
<p>
 
    selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 5
 
</h2>
 
<p>
 
    selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
 
</p>
 
<h2>
 
    Iseseisvad tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Olemi-seose skeemi loomine
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import<strong></strong>
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 4
 
</h1>
 
<p>
 
    (läbiv kompetents) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    Täidab IT tuvapoliitikaid
 
</p>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<p>
 
    1. Andmebaaside taastamine ja varundamine
 
</p>
 
<p>
 
    2. Andmete krüptimine ja grupeerimine
 
</p>
 
<p>
 
    3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus
 
</p>
 
<p>
 
    4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine
 
</p>
 
<p>
 
    5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Eristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    1 iseseisev ja 7 praktilist tööd
 
</p>
 
<h2>
 
     Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<p>
 
    Iseseisev töö
 
</p>
 
<p>
 
    Praktiline töö
 
</p>
 
<p>
 
    Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 3
 
</h2>
 
<p>
 
    Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 4
 
</h2>
 
<p>
 
    Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega
 
</p>
 
<h2>
 
    Hinne 5
 
</h2>
 
<p>
 
    Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega
 
</p>
 
<h2>
 
    Iseseisvad tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Turvapoliitika analüüs
 
</p>
 
<h2>
 
    Praktilised tööd
 
</h2>
 
<p>
 
    Andmebaasi varundamine; Andmebaasi taastamine; Andmete grupeerimine ja krüptimine; Kasutajaõiguste haldus; Andmebaasi töö jälgimine; Andmebaasi logide
 
    analüüs;
 
</p>
 
<p>
 
    Oma andmebaaside häkkimine.
 
</p>
 
<h1>
 
    Õpiväljund 5
 
</h1>
 
<p>
 
    rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<ul>
 
    <li>
 
        kirjeldab andmebaasi struktuuri ja kasutamise võimalusi
 
    </li>
 
    <li>
 
        analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
    Teemad/alateemad
 
</h2>
 
<p>
 
    1. Andmebaaside alused;
 
</p>
 
<p>
 
    2. Andmemudelite loomine.
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamine
 
</h2>
 
<p>
 
    Mitteeristav
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamisülesanne:
 
</h2>
 
<p>
 
    2 iseseisvat tööd
 
</p>
 
<h2>
 
    Hindamismeetod:
 
</h2>
 
<p>
 
    Iseseisev töö
 
</p>
 
<p>
 
    Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi
    Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.
    Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.<strong></strong>
+
 
</p>
+
<h4>
<p>
+
     <mark>Õpiväljund 6</mark>
     <strong> </strong>
+
</h4>
</p>
+
kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid
<h1>
+
 
    Õpiväljund 6
+
<h5>
</h1>
+
     Hindamiskriteeriumid:
<p>
+
</h5>
    kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid
+
sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed
</p>
+
 
<h2>
+
<h5>
     Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
[[Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)]]
    Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Eristav
    Eristav
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Praktilised päringuülesanded
    Praktilised päringuülesanded
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamismeetodid:
     Hindamismeetod:
+
</h5>
</h2>
+
* Õpimapp/portfoolio/blogi
<p>
+
* Enesehindamine
    Õpimapp/portfoolio
+
* Praktiline töö
</p>
+
 
<p>
+
<h5>
    Enesehindamine
 
</p>
 
<p>
 
    Praktiline töö
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Etteantud päringuülesanded on sooritatud
    Etteantud päringuülesanded on sooritatud
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni
    Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni
    Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Etteantud päringuülesannete lahendamine
    Etteantud päringuülesannete lahendamine<strong></strong>
+
 
</p>
+
<h4><mark>Õpiväljund 7</mark></h4>
<h1>
+
(läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat
    Õpiväljund 7
+
 
</h1>
+
<h5>
<p>
 
    (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hindamiskriteeriumid
 
     Hindamiskriteeriumid
</h2>
+
</h5>
<p>
+
* Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
    · Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
+
* Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
</p>
+
 
<p>
+
<h5>
    · Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Keel ja Kirjandus
    Keel ja Kirjandus
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Mitteeristav
    Mitteeristav
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Õpimapp/blogi
    Õpimapp
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamismeetodid:
     Hindamismeetod:
+
</h5>
</h2>
+
* Iseseisev töö
<p>
+
* Praktiline töö
    Iseseisev töö
+
* Õpimapp/portfoolio/blogi
</p>
+
 
<p>
+
<h5>
    Praktiline töö
 
</p>
 
<p>
 
    Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Õpimapp/blogi vastab hindamiskriteeriumitele
    Õpimapp vastab hindamiskriteeriumitele
+
 
</p>
+
<h5>Iseseisvad tööd</h5>
<h2>
+
Õpimapi koostamine
    Iseseisvad tööd
+
 
</h2>
+
<h5>
<p>
 
    Õpimapi koostamine
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Õpimapi koostamine
    Õpimapi koostamine
+
 
</p>
+
<h4>
<p>
+
     <mark>Õpiväljund 8</mark>
     <strong> </strong>
+
</h4>
</p>
+
(läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat
<h1>
+
 
    Õpiväljund 8
+
<h5>
</h1>
+
     Hindamiskriteeriumid:
<p>
+
</h5>
    (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat
+
* Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt
</p>
+
* Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
<p>
+
 
    <strong> </strong>
+
<h5>
</p>
 
<h2>
 
     Hindamiskriteeriumid
 
</h2>
 
<p>
 
    · Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt
 
</p>
 
<p>
 
    · Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Võõrkeel (inglise keel)
    Võõrkeel (inglise keel)
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Eristav
    Eristav
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Iseseisvad tööd ja praktiline töö
    Iseseisvad tööd ja praktiline töö
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamismeetodid:
     Hindamismeetod:
+
</h5>
</h2>
+
* Iseseisev töö
<p>
+
* Arutlus
    Iseseisev töö
+
* Õpimapp/portfoolio/blogi
</p>
+
 
<p>
+
<h5>
    Arutlus
 
</p>
 
<p>
 
    Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt
    Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Õpimapi/blogi koostamine
    Õpimapi koostamine
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
*analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
    analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
+
*[http://myy.haaga-helia.fi/~dbms/dbtechnet/ Andmetehingud]
</p>
+
 
<p>
+
<h4>
     <strong> </strong>
+
     <mark>Õpiväljund 9</mark>
</p>
+
</h4>
<h1>
+
(lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks
    Õpiväljund 9
+
 
</h1>
+
<h5>
<p>
+
     Hindamiskriteeriumid:
    (lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks
+
</h5>
    ning kasutajate halduseks
+
# lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
</p>
+
# kasutab andmetehingute kontrollkeelt (''transactions'')
<h2>
+
# kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh trigerid)
     Hindamiskriteeriumid
+
# Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust
</h2>
+
 
<p>
+
<h5>
    · lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
 
</p>
 
<ul>
 
    <li>
 
        kasutab andmetehingute kontrollkeelt (transaktsioone)
 
    </li>
 
</ul>
 
<p>
 
    · kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh
 
    trigerid)
 
</p>
 
<p>
 
    · Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu
 
    õigsust
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Teemad/alateemad
 
     Teemad/alateemad
</h2>
+
</h5>
<p>
+
# Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;
    1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;
+
# Andmetehingute kontrollkeel;
</p>
+
# Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;
<p>
+
# Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
    2. Andmetehingute kontrollkeel;
+
 
</p>
+
<h5>
<p>
 
    3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;
 
</p>
 
<p>
 
    4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Eristav
    Eristav
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamisülesanded:
     Hindamisülesanne:
+
</h5>
</h2>
+
1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd
<p>
+
 
    1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd
+
<h5>
</p>
+
     Hindamismeetodid:
<h2>
+
</h5>
     Hindamismeetod:
+
* Õpimapp/portfoolio/blogi
</h2>
+
* Enesehindamine
<p>
+
* Praktiline töö
    Õpimapp/portfoolio
+
 
</p>
+
<h5>
<p>
 
    Enesehindamine
 
</p>
 
<p>
 
    Praktiline töö
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hinne 3
 
     Hinne 3
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
    Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hinne 4
 
     Hinne 4
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil
    Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hinne 5
 
     Hinne 5
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles
    Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Etteantud loogikaülesannete lahendamine
    Etteantud loogikaülesannete lahendamine
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
*Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
    Andmebaasi opbjektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
+
*[http://myy.haaga-helia.fi/~dbms/dbtechnet/ Andmetehingud]
</p>
+
 
<h1>
+
<h4>
     Õpiväljund 10
+
     <mark>Õpiväljund 10</mark>
</h1>
+
</h4>
<p>
+
(võtmepädevused) õppimisoskus [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqTUpfVUZvM0ZSUUU/view?usp=sharing Õpioskused][http://erinevadoppijad.weebly.com/ Õppija iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis]
    (võtmepädevused) õppimisoskus [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqTUpfVUZvM0ZSUUU/view?usp=sharing Õpioskused]
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamiskriteeriumid:
     Hindamiskriteeriumid
+
</h5>
</h2>
+
* jälgib tehnoloogia arengut;
<ul>
+
* õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt;
    <li>
+
* kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
        jälgib tehnoloogia arengut;
+
 
    </li>
+
<h5>
    <li>
 
        õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt;
 
    </li>
 
</ul>
 
<p>
 
    · kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 
</p>
 
<h2>
 
 
     Hindamine
 
     Hindamine
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Mitteeristav
    Eristav
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Hindamisülesanne:
 
     Hindamisülesanne:
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Parimate praktikate kasutamine oma töös
    Parimate praktikate kasutamine oma töös
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
+
     Hindamismeetodid:
     Hindamismeetod:
+
</h5>
</h2>
+
* Iseseisev töö
<ul>
+
* Praktiline töö
    <li>
+
* Õpimapp/portfoolio/blogi
        Iseseisev töö
+
 
    </li>
+
<h5>
    <li>
 
        Praktiline töö
 
    </li>
 
    <li>
 
        Õpimapp/portfoolio
 
    </li>
 
</ul>
 
<h2>
 
 
     Lävend
 
     Lävend
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid
    Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Iseseisvad tööd
 
     Iseseisvad tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Parimate praktikatega tutvumine
    Parimate praktikatega tutvumine
+
 
</p>
+
<h5>
<h2>
 
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
</h2>
+
</h5>
<p>
+
Parimate praktikate kasutamine oma töös
    Parimate praktikate kasutamine oma töös
+
 
</p>
+
<h5>Tunniülesanded:</h5>  
<h2>
+
* [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqekV1cHJORlFRZms/view?usp=sharing Ülesanne];
    Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine
+
* [http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/oskuse_test.html Õpioskuste test];
</h2>
+
* [http://www.syg.edu.ee/~peil/opi_oppima/stiili_test.html Õpistiili määramise test];
<p>
+
* [http://teaduskool.inditel.ee/Tests/startTest/120/177/&surveyTestId=350&hash=64ce80358a6abc757acbe50f77029652 Test]
    Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.
+
 
</p>
+
 
<h2>
+
<h4>Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine</h4>
    Mooduli hindamine
+
Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.
</h2>
+
 
<p>
+
<h4>Mooduli hindamine</h4>
    eristav hindamine
+
Moodul hinnatakse eristava hindega
</p>
+
 
<h2>
+
<h4>
 
     Õppematerjalid
 
     Õppematerjalid
</h2>
+
</h4>
<p>
+
* Õpetaja poolt koostatud materjalid selles wikis
    Õpetaja poolt koostatud materjalid
+
* [https://enos.itcollege.ee/~priit/E-kursus%20(I%20245)%20AB-de%20alused/ Priit Raspel materjalid]
</p>
+
* [https://echo360.org.uk/section/792833b6-0d44-47cf-ae7d-e25502dd5308/home Erki Eessaar Andmebaasid I videoloengud]
 +
* [http://www.agiledata.org/essays/dataModeling101.html Andmemodelleerimine ja skeemide tähistused]
 +
 
 +
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Tarkvara_ja_andmebaasid_uus Tagasi moodulite loetelu lehele]

Viimane redaktsioon: 21. mai 2019, kell 10:14

Sisukord

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi

Teemad/alateemad
 1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused
 2. Relatsioonilised andmebaasid ja nende liigitus
 3. Andmebaasi haldussüsteemid ja nende liigitus
 4. Andmebaasimootorid
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Isesisvad tööd ja praktiline töö

Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3

Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel

Hinne 4

Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist

Hinne 5

Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused

Iseseisvad tööd

Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.

Praktilised tööd

Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi

Õpiväljund 2

(läbiv kompetentsus) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi

Hindamiskriteeriumid
 • kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
 • valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;
 • kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;
 • kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;
 • kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;
 • koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
Teemad/alateemad
 1. Infosüsteemide projekteerimise alused
 2. Andmestruktuurid ja andmetüübid
 3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus
 4. CASE vahendite liigitus
 5. Andmemudelid
 6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd

Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3

Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut

Hinne 5

oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut

Iseseisvad tööd
 • Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs;
 • Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
Praktilised tööd
 • CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks;
 • Andmemudeli loomine;
 • Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine
Allikad:

MySQL tööpink

Õpiväljund 3

(läbiv kompetentsus) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest

Hindamiskriteeriumid
 • loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;
 • koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
 • teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
 • kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust.
Teemad/alateemad
 1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;
 2. Olemi-seose skeemide koostamine
 3. Andmete eksport ja import andmebaasidest
 4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanded:

4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3
Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
Hinne 4
selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
Hinne 5
selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
Iseseisvad tööd
Olemi-seose skeemi loomine
Praktilised tööd

Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import

Allikad:

Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid

Hindamiskriteeriumid

Täidab IT tuvapoliitikaid

Teemad/alateemad
 1. Andmebaaside taastamine ja varundamine
 2. Andmete krüptimine ja grupeerimine
 3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus
 4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine
 5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

1 iseseisev ja 7 praktilist tööd

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Materjal /lingid:
 1. DVWA koduleht;
 2. DVWA installi õpetus;
 3. DVWA kasutamise näited1;
 4. DVWA kasutamise näited2;
 5. DVWA kasutamise näited3;
 6. Video
Hinne 3

Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega

Hinne 5

Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega

Iseseisvad tööd

Turvapoliitika analüüs

Praktilised tööd
 • Andmebaasi varundamine;
 • Andmebaasi taastamine;
 • Andmete grupeerimine ja krüptimine;
 • Kasutajaõiguste haldus;
 • Andmebaasi töö jälgimine;
 • Andmebaasi logide analüüs;
 • Oma andmebaaside "häkkimine".

Õpiväljund 5

rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks

Hindamiskriteeriumid:
 • kirjeldab andmebaasi struktuuri ja kasutamise võimalusi
 • analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
Teemad/alateemad
 1. Andmebaaside alused;
 2. Andmemudelite loomine.
Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

2 iseseisvat tööd

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi

Iseseisvad tööd

Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.

Õpiväljund 6

kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid

Hindamiskriteeriumid:

sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed

Teemad/alateemad

Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Praktilised päringuülesanded

Hindamismeetodid:
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
 • Enesehindamine
 • Praktiline töö
Hinne 3

Etteantud päringuülesanded on sooritatud

Hinne 4

Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni

Hinne 5

Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni

Praktilised tööd

Etteantud päringuülesannete lahendamine

Õpiväljund 7

(läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat

Hindamiskriteeriumid
 • Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
 • Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
Teemad/alateemad

Keel ja Kirjandus

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Õpimapp/blogi

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Õpimapp/blogi vastab hindamiskriteeriumitele

Iseseisvad tööd

Õpimapi koostamine

Praktilised tööd

Õpimapi koostamine

Õpiväljund 8

(läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat

Hindamiskriteeriumid:
 • Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt
 • Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
Teemad/alateemad

Võõrkeel (inglise keel)

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Iseseisvad tööd ja praktiline töö

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt

Iseseisvad tööd

Õpimapi/blogi koostamine

Praktilised tööd
 • analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
 • Andmetehingud

Õpiväljund 9

(lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks

Hindamiskriteeriumid:
 1. lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
 2. kasutab andmetehingute kontrollkeelt (transactions)
 3. kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh trigerid)
 4. Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust
Teemad/alateemad
 1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;
 2. Andmetehingute kontrollkeel;
 3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;
 4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanded:

1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd

Hindamismeetodid:
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
 • Enesehindamine
 • Praktiline töö
Hinne 3

Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil

Hinne 5

Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles

Iseseisvad tööd

Etteantud loogikaülesannete lahendamine

Praktilised tööd
 • Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
 • Andmetehingud

Õpiväljund 10

(võtmepädevused) õppimisoskus ÕpioskusedÕppija iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis

Hindamiskriteeriumid:
 • jälgib tehnoloogia arengut;
 • õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt;
 • kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Parimate praktikate kasutamine oma töös

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid

Iseseisvad tööd

Parimate praktikatega tutvumine

Praktilised tööd

Parimate praktikate kasutamine oma töös

Tunniülesanded:


Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.

Mooduli hindamine

Moodul hinnatakse eristava hindega

Õppematerjalid

Tagasi moodulite loetelu lehele