Erinevus lehekülje "Andmebaasisüsteemide alused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "[https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqTUpfVUZvM0ZSUUU/view?usp=sharing Õpioskused]")
 
1. rida: 1. rida:
[https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqTUpfVUZvM0ZSUUU/view?usp=sharing Õpioskused]
+
<h1>
 +
    Mooduli eesmärk
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete
 +
    lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 1
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    tunneb erinevate andmebaasimootorite ja –tehnoloogiate erinevusi
 +
</p>
 +
<p>
 +
    <strong> </strong>
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused
 +
</p>
 +
<p>
 +
    2. Relatsioonilised andmebaasid ja nende liigitus
 +
</p>
 +
<p>
 +
    3. Andmebaasi haldussüssüsteemid ja nende liigitus
 +
</p>
 +
<p>
 +
    4. Andmebaasimootorid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Isesisvad tööd ja praktiline töö
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        Iseseisev töö
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        Praktiline töö
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        Arutlus
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        Õpimapp/portfoolio
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<h2>
 +
    Hinne 3
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 4
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 5
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi
 +
</p>
 +
<p>
 +
    <strong> </strong>
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 2
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    (läbiv kompetents) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi
 +
</p>
 +
<p>
 +
    <strong> </strong>
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<p>
 +
    · kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    · kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    · kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    · koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1. Infosüsteemide projekteerimise alused
 +
</p>
 +
<p>
 +
    2. Andmestruktuurid ja andmetüübid
 +
</p>
 +
<p>
 +
    3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus
 +
</p>
 +
<p>
 +
    4. CASE vahendite liigitus
 +
</p>
 +
<p>
 +
    5. Andmemudelid
 +
</p>
 +
<p>
 +
    6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        Iseseisev töö
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        Praktiline töö
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        Õpimapp/portfoolio
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<h2>
 +
    Hinne 3
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 4
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 5
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs; Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks; Andmemudeli loomine; Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 3
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    (läbiv kompetents) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    · loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    · koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
 +
</p>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust.
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    2. Olemi-seose skeemide koostamine
 +
</p>
 +
<p>
 +
    3. Andmete eksport ja import andmebaasidest
 +
</p>
 +
<p>
 +
    4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Iseseisev töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Praktiline töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Õpimapp/portfoolio
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 3
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 4
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 5
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Olemi-seose skeemi loomine
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import<strong></strong>
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 4
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    (läbiv kompetents) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Täidab IT tuvapoliitikaid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1. Andmebaaside taastamine ja varundamine
 +
</p>
 +
<p>
 +
    2. Andmete krüptimine ja grupeerimine
 +
</p>
 +
<p>
 +
    3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus
 +
</p>
 +
<p>
 +
    4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine
 +
</p>
 +
<p>
 +
    5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1 iseseisev ja 7 praktilist tööd
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Iseseisev töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Praktiline töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Õpimapp/portfoolio
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 3
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 4
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 5
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Turvapoliitika analüüs
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Andmebaasi varundamine; Andmebaasi taastamine; Andmete grupeerimine ja krüptimine; Kasutajaõiguste haldus; Andmebaasi töö jälgimine; Andmebaasi logide
 +
    analüüs;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Oma andmebaaside häkkimine.
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 5
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        kirjeldab andmebaasi struktuuri ja kasutamise võimalusi
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1. Andmebaaside alused;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    2. Andmemudelite loomine.
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Mitteeristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    2 iseseisvat tööd
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Iseseisev töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Õpimapp/portfoolio
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Lävend
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.<strong></strong>
 +
</p>
 +
<p>
 +
    <strong> </strong>
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 6
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Praktilised päringuülesanded
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpimapp/portfoolio
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Enesehindamine
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Praktiline töö
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 3
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Etteantud päringuülesanded on sooritatud
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 4
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 5
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Etteantud päringuülesannete lahendamine<strong></strong>
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 7
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    · Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
 +
</p>
 +
<p>
 +
    · Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Keel ja Kirjandus
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Mitteeristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpimapp
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Iseseisev töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Praktiline töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Õpimapp/portfoolio
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Lävend
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpimapp vastab hindamiskriteeriumitele
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpimapi koostamine
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpimapi koostamine
 +
</p>
 +
<p>
 +
    <strong> </strong>
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 8
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    (läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat
 +
</p>
 +
<p>
 +
    <strong> </strong>
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    · Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt
 +
</p>
 +
<p>
 +
    · Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Võõrkeel (inglise keel)
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Iseseisvad tööd ja praktiline töö
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Iseseisev töö
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Arutlus
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Õpimapp/portfoolio
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Lävend
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpimapi koostamine
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
 +
</p>
 +
<p>
 +
    <strong> </strong>
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 9
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    (lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks
 +
    ning kasutajate halduseks
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    · lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
 +
</p>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        kasutab andmetehingute kontrollkeelt (transaktsioone)
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<p>
 +
    · kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh
 +
    trigerid)
 +
</p>
 +
<p>
 +
    · Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu
 +
    õigsust
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Teemad/alateemad
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    2. Andmetehingute kontrollkeel;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;
 +
</p>
 +
<p>
 +
    4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpimapp/portfoolio
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Enesehindamine
 +
</p>
 +
<p>
 +
    Praktiline töö
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 3
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 4
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hinne 5
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Etteantud loogikaülesannete lahendamine
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Andmebaasi opbjektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
 +
</p>
 +
<h1>
 +
    Õpiväljund 10
 +
</h1>
 +
<p>
 +
    (võtmepädevused) õppimisoskus [https://drive.google.com/file/d/0ByIdN7u2LTOqTUpfVUZvM0ZSUUU/view?usp=sharing Õpioskused]
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamiskriteeriumid
 +
</h2>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        jälgib tehnoloogia arengut;
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt;
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<p>
 +
    · kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Eristav
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamisülesanne:
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Parimate praktikate kasutamine oma töös
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Hindamismeetod:
 +
</h2>
 +
<ul>
 +
    <li>
 +
        Iseseisev töö
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        Praktiline töö
 +
    </li>
 +
    <li>
 +
        Õpimapp/portfoolio
 +
    </li>
 +
</ul>
 +
<h2>
 +
    Lävend
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Iseseisvad tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Parimate praktikatega tutvumine
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Praktilised tööd
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Parimate praktikate kasutamine oma töös
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Mooduli hindamine
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    eristav hindamine
 +
</p>
 +
<h2>
 +
    Õppematerjalid
 +
</h2>
 +
<p>
 +
    Õpetaja poolt koostatud materjalid
 +
</p>

Redaktsioon: 8. oktoober 2015, kell 06:34

Sisukord

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.

Õpiväljund 1

tunneb erinevate andmebaasimootorite ja –tehnoloogiate erinevusi

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi

Teemad/alateemad

1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused

2. Relatsioonilised andmebaasid ja nende liigitus

3. Andmebaasi haldussüssüsteemid ja nende liigitus

4. Andmebaasimootorid

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Isesisvad tööd ja praktiline töö

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio

Hinne 3

Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel

Hinne 4

Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist

Hinne 5

Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused

Iseseisvad tööd

Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.

Praktilised tööd

Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi

Õpiväljund 2

(läbiv kompetents) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi

Hindamiskriteeriumid

 • kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
 • valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;

· kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;

· kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;

· kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;

· koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.

Teemad/alateemad

1. Infosüsteemide projekteerimise alused

2. Andmestruktuurid ja andmetüübid

3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus

4. CASE vahendite liigitus

5. Andmemudelid

6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Hinne 3

Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut

Hinne 5

oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut

Iseseisvad tööd

Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs; Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs

Praktilised tööd

CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks; Andmemudeli loomine; Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine

Õpiväljund 3

(läbiv kompetents) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest

Hindamiskriteeriumid

· loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;

· koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);

 • teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
 • kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust.

Teemad/alateemad

1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;

2. Olemi-seose skeemide koostamine

3. Andmete eksport ja import andmebaasidest

4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö

Hindamismeetod:

Iseseisev töö

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Hinne 3

Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid

Hinne 5

selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid

Iseseisvad tööd

Olemi-seose skeemi loomine

Praktilised tööd

Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import

Õpiväljund 4

(läbiv kompetents) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid

Hindamiskriteeriumid

Täidab IT tuvapoliitikaid

Teemad/alateemad

1. Andmebaaside taastamine ja varundamine

2. Andmete krüptimine ja grupeerimine

3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus

4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine

5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

1 iseseisev ja 7 praktilist tööd

Hindamismeetod:

Iseseisev töö

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Hinne 3

Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega

Hinne 5

Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega

Iseseisvad tööd

Turvapoliitika analüüs

Praktilised tööd

Andmebaasi varundamine; Andmebaasi taastamine; Andmete grupeerimine ja krüptimine; Kasutajaõiguste haldus; Andmebaasi töö jälgimine; Andmebaasi logide analüüs;

Oma andmebaaside häkkimine.

Õpiväljund 5

rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks

Hindamiskriteeriumid

 • kirjeldab andmebaasi struktuuri ja kasutamise võimalusi
 • analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit

Teemad/alateemad

1. Andmebaaside alused;

2. Andmemudelite loomine.

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

2 iseseisvat tööd

Hindamismeetod:

Iseseisev töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi

Iseseisvad tööd

Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.

Õpiväljund 6

kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid

Hindamiskriteeriumid

sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed

Teemad/alateemad

Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Praktilised päringuülesanded

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Enesehindamine

Praktiline töö

Hinne 3

Etteantud päringuülesanded on sooritatud

Hinne 4

Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni

Hinne 5

Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni

Praktilised tööd

Etteantud päringuülesannete lahendamine

Õpiväljund 7

(läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat

Hindamiskriteeriumid

· Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile

· Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid

Teemad/alateemad

Keel ja Kirjandus

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Õpimapp

Hindamismeetod:

Iseseisev töö

Praktiline töö

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Õpimapp vastab hindamiskriteeriumitele

Iseseisvad tööd

Õpimapi koostamine

Praktilised tööd

Õpimapi koostamine

Õpiväljund 8

(läbiv kompetents) (lõimitud) (võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat

Hindamiskriteeriumid

· Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt

· Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

Võõrkeel (inglise keel)

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Iseseisvad tööd ja praktiline töö

Hindamismeetod:

Iseseisev töö

Arutlus

Õpimapp/portfoolio

Lävend

Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt

Iseseisvad tööd

Õpimapi koostamine

Praktilised tööd

analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit

Õpiväljund 9

(lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks

Hindamiskriteeriumid

· lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi

 • kasutab andmetehingute kontrollkeelt (transaktsioone)

· kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh trigerid)

· Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust

Teemad/alateemad

1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;

2. Andmetehingute kontrollkeel;

3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;

4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd

Hindamismeetod:

Õpimapp/portfoolio

Enesehindamine

Praktiline töö

Hinne 3

Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil

Hinne 5

Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles

Iseseisvad tööd

Etteantud loogikaülesannete lahendamine

Praktilised tööd

Andmebaasi opbjektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine

Õpiväljund 10

(võtmepädevused) õppimisoskus Õpioskused

Hindamiskriteeriumid

 • jälgib tehnoloogia arengut;
 • õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt;

· kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Parimate praktikate kasutamine oma töös

Hindamismeetod:

 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio

Lävend

Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid

Iseseisvad tööd

Parimate praktikatega tutvumine

Praktilised tööd

Parimate praktikate kasutamine oma töös

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Õpetaja poolt koostatud materjalid