Erinevus lehekülje "Andmebaasisüsteemide alused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
461. rida: 461. rida:
 
     Praktilised tööd
 
     Praktilised tööd
 
</h5>
 
</h5>
Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
+
*Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
 +
*[http://myy.haaga-helia.fi/~dbms/dbtechnet/ Andmetehingud]
  
 
<h4>
 
<h4>

Redaktsioon: 12. aprill 2019, kell 08:32

Sisukord

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse, et õpilane loob lihtsa relatsioonilise andmebaasi lähtuvalt ülesande püstitusest ning oskab kasutada vastavaid päringukeeli andmete lisamiseks, muutmiseks ja leidmiseks.

Õpiväljund 1

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab erinevaid andmebaaside tehnoloogiaid selgitab erinevate andmebaasimootorite omadusi

Teemad/alateemad
 1. Andmebaasid ja nende liigitus ning omadused
 2. Relatsioonilised andmebaasid ja nende liigitus
 3. Andmebaasi haldussüsteemid ja nende liigitus
 4. Andmebaasimootorid
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Isesisvad tööd ja praktiline töö

Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3

Isesisvad tööd ja praktiline töö on sooritaud nõutud tasemel

Hinne 4

Lisaks etteantud andmebaasimootorite iseloomustamisele kasutab arutluses veel mõne andmebaasimootoriga võrdlemist

Hinne 5

Lisaks toob välja andmebaasitehnoloogiate eelised ja puudused

Iseseisvad tööd

Andmbaasitehnoloogiate võrdlus; Andmebaasimootorite ülevaade ja omaduste võrdlus.

Praktilised tööd

Selgitab kahe etteantud andmebaasimootori omadusi

Õpiväljund 2

(läbiv kompetentsus) valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi

Hindamiskriteeriumid
 • kirjeldab erinevaid andmestruktuure;
 • valib andmete kirjeldamiseks sobivaima andmetüübi;
 • kirjeldab erinevaid andmebaasi projekteerimise metoodikaid;
 • kasutab andmebaasi projekteerimiseks (disainiks) CASE vahendeid;
 • kasutab andmemudelite loomiseks sobivaid meetodeid ja vahendeid;
 • koostab süsteemi andmemudeli kasutades UML keelt.
Teemad/alateemad
 1. Infosüsteemide projekteerimise alused
 2. Andmestruktuurid ja andmetüübid
 3. Andmebaaside projekteerimismeetodid, nende liigitus
 4. CASE vahendite liigitus
 5. Andmemudelid
 6. Loogilise andmemudeli loomise meetodid ja vahendid
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

2 iseseisvat tööd ja 3 praktilist tööd

Hindamismeetod:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3

Hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

oskab täiendavalt põhjendada andmetüüpide valikut

Hinne 5

oskab täiendavalt põhjendada CASE vahendi valikut

Iseseisvad tööd
 • Kahe etteantud andmebaasi projekteerimismeetodi võrdlev analüüs;
 • Kolme etteantud andmestruktuuri võrdlev analüüs
Praktilised tööd
 • CASE vahendi kasutamine andmebaasi projekteerimiseks;
 • Andmemudeli loomine;
 • Andmemudeli objektide andmetüüpide valimine
Allikad:

MySQL tööpink

Õpiväljund 3

(läbiv kompetentsus) loob andmebaasi andmetabeleid ja teeb nendes vajadusel muudatusi lähtuvalt parimatest praktikatest

Hindamiskriteeriumid
 • loob andmebaasi töö optimeerimiseks indeksid, võtmed ja piirangud;
 • koostab skeemi abil relatsioonilise andmemudeli/olemi-seose (ER);
 • teostab andmebaasi andmete eksporti ja importi;
 • kasutab andmete sisestamiseks sobivaimat võimalust.
Teemad/alateemad
 1. Andmetabelite võtmeväljad ja piirangud, andmebaasi indekseerimine;
 2. Olemi-seose skeemide koostamine
 3. Andmete eksport ja import andmebaasidest
 4. Andmesisestuse ja andmete uuendamise viisid
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanded:

4 praktilist tööd ja 1 iseseisev töö

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Hinne 3
Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel
Hinne 4
selgitab täiendavalt valitud andmesisestuse meetodi eeliseid
Hinne 5
selgitab täiendavalt valitud võtmete eeliseid
Iseseisvad tööd
Olemi-seose skeemi loomine
Praktilised tööd

Andmebaasi tabelite loomine; Andmebaasi võtmete loomine ja tabelite sidumine; Andmesisestus tabelitesse; Andmete eksport ja import

Allikad:

Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) järgib andmebaasi turvalisuse tagamise põhimõtteid ja parimaid praktikaid

Hindamiskriteeriumid

Täidab IT tuvapoliitikaid

Teemad/alateemad
 1. Andmebaaside taastamine ja varundamine
 2. Andmete krüptimine ja grupeerimine
 3. Kasutajate õiguste jagamine ja äravõtmine, skeemide haldus
 4. Andmebaasi logide analüüs ja töö jälgimine
 5. Oma andmebaaside häkkimine turvalisuse kontrollimiseks
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

1 iseseisev ja 7 praktilist tööd

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio
Materjal /lingid:
 1. DVWA koduleht;
 2. DVWA installi õpetus;
 3. DVWA kasutamise näited1;
 4. DVWA kasutamise näited2;
 5. DVWA kasutamise näited3;
 6. Video
Hinne 3

Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

Oskab lisaks selgitada turvapoliitika nõuete seoseid konkreetsete haldustegevustega

Hinne 5

Oskab lisaks erineva turvalisuse astmega andmed siduda erinevate turvanõuetega seotud skeemidega

Iseseisvad tööd

Turvapoliitika analüüs

Praktilised tööd
 • Andmebaasi varundamine;
 • Andmebaasi taastamine;
 • Andmete grupeerimine ja krüptimine;
 • Kasutajaõiguste haldus;
 • Andmebaasi töö jälgimine;
 • Andmebaasi logide analüüs;
 • Oma andmebaaside "häkkimine".

Õpiväljund 5

rakendab andmebaase statistiliste ja reaalseid protsesse iseloomustavate andmete kogumiseks, talletamiseks ja töötlemiseks

Hindamiskriteeriumid:
 • kirjeldab andmebaasi struktuuri ja kasutamise võimalusi
 • analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
Teemad/alateemad
 1. Andmebaaside alused;
 2. Andmemudelite loomine.
Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

2 iseseisvat tööd

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Isesisvad tööd on sooritatud nõutud tasemel ja lisatud õpimappi

Iseseisvad tööd

Olemasoleva andmebaasi kirjeldamine ja analüüs; Olemasoleva andmemudeli analüüs.

Õpiväljund 6

kasutab SQL keele korraldustes aritmeetika ja matemaatilise loogika operaatoreid

Hindamiskriteeriumid:

sorteerib ja väljastab etteantud tingimustel andmed

Teemad/alateemad

Päringute koostamine struktureeritud päringukeeles (SQL)

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Praktilised päringuülesanded

Hindamismeetodid:
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
 • Enesehindamine
 • Praktiline töö
Hinne 3

Etteantud päringuülesanded on sooritatud

Hinne 4

Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on vähemalt 5 loogikatehet või –funktsiooni

Hinne 5

Oskab täiendavalt teostada päringuid, milles on üle 6 loogikafunktsiooni

Praktilised tööd

Etteantud päringuülesannete lahendamine

Õpiväljund 7

(läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevused) kasutab õppekeelset andmebaaside alast terminoloogiat

Hindamiskriteeriumid
 • Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile
 • Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid
Teemad/alateemad

Keel ja Kirjandus

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Õpimapp/blogi

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Õpimapp/blogi vastab hindamiskriteeriumitele

Iseseisvad tööd

Õpimapi koostamine

Praktilised tööd

Õpimapi koostamine

Õpiväljund 8

(läbiv kompetentsus, lõimitud ja võtmepädevused) kasutab ingliskeelset andmebaaside alast terminoloogiat

Hindamiskriteeriumid:
 • Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt
 • Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)
Teemad/alateemad

Võõrkeel (inglise keel)

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne:

Iseseisvad tööd ja praktiline töö

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Arutlus
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Väljendab ennast terminoloogiliselt korrektselt

Iseseisvad tööd

Õpimapi/blogi koostamine

Praktilised tööd
 • analüüsib etteantud või kaaslase koostatud andmemudelit
 • Andmetehingud

Õpiväljund 9

(lõimitud) kasutab päringukeelt sh matemaatika- ja loogikatehteid andmete sisestamiseks, muutmiseks, väljastamiseks ja andmebaasi struktuuri muutmiseks ning kasutajate halduseks

Hindamiskriteeriumid:
 1. lisab etteantud tingimuste alusel andmebaasile kasutajaid ja jagab neile õigusi
 2. kasutab andmetehingute kontrollkeelt (transactions)
 3. kasutab andmebaasi tabelite loomiseks, andmete sisestamiseks, andmetehingute kontrollimiseks ja kasutajate õiguste määramiseks SQL keele võimalusi (sh trigerid)
 4. Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust
Teemad/alateemad
 1. Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus;
 2. Andmetehingute kontrollkeel;
 3. Andmebaaside programmeerimine struktureeritud päringukeeles (SQL), protseduuride ja trigerite loomine;
 4. Matemaatiline loogika (diskreetne matemaatika)
Hindamine

Eristav

Hindamisülesanded:

1 iseseisev töö ja 3 praktilist tööd

Hindamismeetodid:
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
 • Enesehindamine
 • Praktiline töö
Hinne 3

Kõik hindamisülesanded on sooritatud nõutud tasemel

Hinne 4

Oskab täiendavalt luua tabeleid SQL keele abil

Hinne 5

Oskab täiendavalt koostada andmetehingu protseduure SQL keeles

Iseseisvad tööd

Etteantud loogikaülesannete lahendamine

Praktilised tööd
 • Andmebaasi objektide ja kasutajate haldus; Andmetehingud; Tigerite ja protseduuride loomine
 • Andmetehingud

Õpiväljund 10

(võtmepädevused) õppimisoskus ÕpioskusedÕppija iseärasused ja nende arvestamine õppeprotsessis

Hindamiskriteeriumid:
 • jälgib tehnoloogia arengut;
 • õpib ja täiendab end iseseisvalt ja ennast juhtivalt;
 • kasutab õpitut, sealhulgas õpioskusi ja strateegiaid erinevates kontekstides ning probleeme lahendades;
Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

Parimate praktikate kasutamine oma töös

Hindamismeetodid:
 • Iseseisev töö
 • Praktiline töö
 • Õpimapp/portfoolio/blogi
Lävend

Tööülesannete täitmisel on järgitud parimaid praktikaid

Iseseisvad tööd

Parimate praktikatega tutvumine

Praktilised tööd

Parimate praktikate kasutamine oma töös

Tunniülesanded:


Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hinne kujuneb õpiväljundite saavutamise jooksul kujunenud õpilase kompetentsipõhistest arengust vastavalt väljundite hindamiskriteeriumitele.

Mooduli hindamine

Moodul hinnatakse eristava hindega

Õppematerjalid

 • Õpetaja poolt koostatud materjalid

Tagasi moodulite loetelu lehele