Erinevus lehekülje "Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "<p> <strong>Mooduli nr</strong> - 2588 </p> <p> <strong>Mooduli nimetus</strong> – Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network se...")
 
 
(ei näidata sama kasutaja 5 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
<p>
+
<h1>Mooduli nr</h1>
    <strong>Mooduli nr</strong>
+
<p>2588</p>
    - 2588
+
<h1>Mooduli nimetus</h1>
</p>
+
<p>Arvutiv&otilde;rkude haldus ja v&otilde;rguteenused, Network management and network services</p>
<p>
+
<h1>N&otilde;uded mooduli alustamiseks</h1>
    <strong>Mooduli nimetus</strong>
+
<p>&nbsp;Arvutiv&otilde;rgud ja v&otilde;rguseadmed</p>
    – Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services
+
<h1>Mooduli eesm&auml;rk</h1>
</p>
+
<p>&otilde;petusega taotletakse et &otilde;ppija omandab teadmised peamistest v&otilde;rguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonis&uuml;steemides seadistada.</p>
<p>
+
<h1>Auditoorseid tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldaineid</h1>
    <strong>Nõuded mooduli alustamiseks</strong>
+
<p>&nbsp;10 tundi</p>
    – Arvutivõrgud ja võrguseadmed
+
<h1>Iseseisva t&ouml;&ouml; tune sh l&otilde;imitud &uuml;ldaineid</h1>
</p>
+
<p>&nbsp;8 tundi</p>
<p>
+
<h1>E-&Otilde;pe</h1>
    <strong>Mooduli eesmärk</strong>
+
<p>&nbsp;47 tundi</p>
    - õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.
+
<h1>Praktiline t&ouml;&ouml;</h1>
</p>
+
<p>&nbsp;130 tundi</p>
<p>
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h1>
    <strong>Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid</strong>
+
<p>m&otilde;istab v&otilde;rguteenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;</p>
    – 10 tundi
+
<p>jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 3 kokku: 11</p>
</p>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
<p>
+
<p>selgitab peamiste v&otilde;rguteenuste toimimisp&otilde;him&otilde;tteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate v&otilde;rguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p>
    <strong>Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid</strong>
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
    – 8 - tundi
+
<p>V&Otilde;RGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. V&otilde;rguteenused. Teenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tted.</p>
</p>
+
<ol>
<p>
+
<li>Teema</li>
    <strong>E-Õpe</strong>
+
</ol>
    – 47 tundi
+
<p>1.1 Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele.Klientide p&otilde;hilised vead mis tekivad</p>
</p>
+
<p>1.1.1 Miks on kasutajal v&otilde;rgu&uuml;henduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda v&auml;ltida ja kui see tekib mida teha.</p>
<p>
+
<p>1.1.2 Kui kasutajal on v&otilde;rgu&uuml;hendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on v&otilde;ivad olla probleemid, kuidas neid v&auml;ltida ja kuidas neid</p>
    <strong>Praktiline töö</strong>
+
<p>1.1.3 Mis v&otilde;ib olla viga kui &uuml;hendab ja j&auml;&auml;bki &uuml;hendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda v&otilde;ib tekkida</p>
    – 130 tundi
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;</p>
<p>
+
<h2>Hindamine</h2>
    <strong>Õpiväljund 1 - </strong>
+
<p>Eristav</p>
    mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku:
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
    11<strong></strong>
+
<p>&uuml;ks iseseisev ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;</p>
</p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
<p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>Iseseisev t&ouml;&ouml;, Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
+
<p>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</p>
selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi   <strong></strong>
+
<p>Ideekaardi koostamine</p>
</p>
+
<p>Praktilised t&ouml;&ouml;d</p>
<p>
+
<p>v&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine</p>
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
+
<h1>&Otilde;PIV&Auml;LJUND 2</h1>
    VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.
+
<p><strong>&nbsp;</strong>(kompetents l&auml;bivalt) planeerib ja haldab peamisi v&otilde;rguteenuseid tagamaks n&otilde;utud teenustaset; planeerib n&otilde;utavad v&otilde;rguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 2 kokku: 12</p>
</p>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
<p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>arvutab v&otilde;rguressursi ja p&otilde;hjendab seda l&auml;htuvalt v&otilde;rguteenustest</p>
    1. Teema
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
</p>
+
<p>V&otilde;rguteenuse andmeside mahu m&otilde;&otilde;tmine. V&otilde;rguressursi hindamine (m&otilde;&otilde;tmine, prognoos, arvutamine)..</p>
<p>
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
    1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad
+
<p>praktiline t&ouml;&ouml;</p>
</p>
+
<h2>Hindamine</h2>
<p>
+
<p>Eristav</p>
    1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>kaks praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
<p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
    1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid
+
<p>&nbsp;Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
</p>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
<p>
+
<p>&nbsp;V&otilde;rgukasutusressursside m&otilde;&otilde;tmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.</p>
    1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida<strong></strong>
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 3</h1>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) dokumenteerib v&otilde;rgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad v&otilde;rguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 2 kokku: 14</p>
<p>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
    <strong>Õppemeetodid – </strong>
+
<p>planeerib, paigaldab ja h&auml;&auml;lestab peamisi v&otilde;rguteenuseid vastavalt l&auml;hte&uuml;lesandele kasutades abimaterjale ja j&auml;rgides teenustele osutatavaid n&otilde;udeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende p&otilde;him&otilde;tteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud v&otilde;rgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi</p>
    iseseisev töö, praktiline töö<strong></strong>
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>V&Otilde;RGURAKENDUSED. Erinevad v&otilde;rgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine v&otilde;rguteenuse pakkumisel.</p>
<p>
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
    <strong>Hindamine - </strong>
+
<p>&nbsp;kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
    Eristav
+
<h2>Hindamine</h2>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>Eristav</p>
<p>
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
    <strong>Hindamisülesanne - </strong>
+
<p>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
    üks iseseisev ja üks praktiline töö
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
</p>
+
<p>&nbsp;Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
<p>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
+
<p>V&otilde;rguteenuste ja v&otilde;rgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine</p>
    Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 4</h1>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) virtualiseerib v&auml;hemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel f&uuml;&uuml;silistel serveritel t&ouml;&ouml;tavad v&otilde;rguteenused dokumenteerib v&otilde;rgulahenduse (parameetrid, v&otilde;rguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, j&auml;lgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele v&otilde;rguliikluse j&auml;lgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 2 praktiline t&ouml;&ouml;: 27 e-&otilde;pe: 4 kokku: 33</p>
<p>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
    <strong>Hinne 3 -</strong>
+
<p>tagab v&otilde;rguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset t&ouml;&ouml;keskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid v&otilde;rguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja k&auml;ideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonis&uuml;steemide levinumate v&otilde;rguteenuste tarkvaralisi lahendusi</p>
    Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks,
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
    lahenduse dokumenteerimine.
+
<p>V&Otilde;RGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. V&otilde;rgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. V&otilde;rguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutiv&otilde;rgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.</p>
</p>
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
<p>
+
<p>&nbsp;kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
    <strong>Hinne 4 - </strong>
+
<h2>Hindamine</h2>
    Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus
+
<p><strong>&nbsp;</strong>Eristav</p>
    ilma abimaterjalideta.<strong></strong>
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
<p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
    <strong>Hinne 5 - </strong>
+
<p>&nbsp;Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega    <strong></strong>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
</p>
+
<p>&nbsp;V&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine virtuaalkeskkonnas V&otilde;rguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine k&otilde;rgema k&auml;ideldavuse saavutamiseks</p>
<p>
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 5</h1>
    <strong>Iseseisvad tööd - </strong>
+
<p>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) kasutab v&otilde;rguliikluse j&auml;lgimise ja arvutiv&otilde;rgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline t&ouml;&ouml;: 4 praktiline t&ouml;&ouml;: 14 e-&otilde;pe: 2 kokku: 20&nbsp;</p>
    Ideekaardi koostamine<strong></strong>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
</p>
+
<p>dokumenteerib iseseisvalt v&otilde;rguteenuste &uuml;lalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid anal&uuml;&uuml;sida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide k&otilde;rvaldamiseks</p>
<p>
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
    <strong>Praktilised tööd - </strong>
+
<p>V&otilde;rguliikluse j&auml;lgimine. Monitooring ja v&otilde;rguliikluse t&auml;psem anal&uuml;&uuml;s. V&otilde;rguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja k&auml;ideldavus.</p>
    võrguteenuste seisundi tuvastamine
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
</p>
+
<p>praktilised t&ouml;&ouml;d</p>
<p>
+
<h2>Hindamine</h2>
    <strong>Õpiväljund 2 - </strong>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>Eristav</p>
    (kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
    arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12
+
<p><strong>&nbsp;</strong>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
</p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
<p>
+
<p>&nbsp;Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
    arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest
+
<p>&nbsp;Automatiseeritud dokumenteerimise s&uuml;steemi rakendamine; dokumentide anal&uuml;&uuml;simine</p>
</p>
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 6</h1>
<p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devus) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutiv&otilde;rkude halduse- ja v&otilde;rguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 18 e-&otilde;pe: 8 kokku:26</p>
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
    Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..
+
<p>kasutab korrektset &otilde;ppe- ja inglise keelset arvutiv&otilde;rkude halduse ja v&otilde;rguteenustealast terminoloogiat m&auml;&auml;ral, mis v&otilde;imaldab kirjeldada suuliselt v&otilde;i kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid</p>
</p>
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
<p>
+
<p>Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine &otilde;ppe- ja inglise keeles. Arvutiv&otilde;rgu haldustegevuste kirjeldamine &otilde;ppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali m&otilde;istmine ja &uuml;lesannete lahendamine.</p>
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
    praktiline töö<strong></strong>
+
<p>&nbsp;praktilised t&ouml;&ouml;d</p>
</p>
+
<h2>Hindamine</h2>
<p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>Mitte eristav</p>
    <strong>Hindamine - </strong>
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
    Eristav
+
<p><strong>&nbsp;</strong>kolm praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
</p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
<p>
+
<p>Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
+
<p>L&auml;vend . Test (&Otilde;ppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine &otilde;ppe- ja v&otilde;&otilde;rkeeles.</p>
    kaks praktilist tööd
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
</p>
+
<p>Porfoolio koostamine K&otilde;nekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine &otilde;ppe- ja v&otilde;&otilde;rkeeles</p>
<p>
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 7</h1>
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>(kompetents l&auml;bivalt) (l&auml;biv kompetents) planeerib, paigaldab ja h&auml;&auml;lestab abimaterjale kasutamata v&otilde;rguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasv&otilde;rguteenuseid vastavalt l&auml;hte&uuml;lesandele, j&auml;rgib teenustele osutatavaid n&otilde;udeid; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 30 e-&otilde;pe: 8 kokku: 38</p>
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
</p>
+
<p>seadistab juhendamisel v&auml;hemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel f&uuml;&uuml;silistel serveritel t&ouml;&ouml;tavad v&otilde;rguteenused</p>
<p>
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
    <strong>Hinne 3 -</strong>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>V&otilde;rgurakendused: Erinevad v&otilde;rgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine v&otilde;rguteenuse pakkumisel</p>
    Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
    selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
+
<p>praktiline t&ouml;&ouml;</p>
</p>
+
<h2>Hindamine</h2>
<p>
+
<p>Eristav</p>
    <strong>Hinne 4 - </strong>
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
    Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või
+
<p>kaks praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
    standardne lahendus ilma abimaterjalideta.<strong></strong>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
</p>
+
<p>Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
<p>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
    <strong>Hinne 5 - </strong>
+
<p>V&otilde;rguteenuste paigaldamine ja h&auml;&auml;lestamine Erinevate v&otilde;rguteenuste testimine parimate praktikate alusel</p>
    Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 8</h1>
    optimaalselt aega
+
<p><strong>(</strong>l&otilde;imitud) (l&auml;biv kompetents) kasutab korrektset &otilde;ppekeelset arvutiv&otilde;rkude halduse- ja v&otilde;rguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 5 e-&otilde;pe: 3 kokku: 13</p>
</p>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
<p>
+
<p>K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igap&auml;evaelus, p&otilde;hjendades infoallika valikut</p>
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
    Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.
+
<p>Keel ja kirjandus</p>
</p>
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
<p>
+
<p>&nbsp;R&uuml;hmat&ouml;&ouml;; Praktiline t&ouml;&ouml;; Iseseisev t&ouml;&ouml;.</p>
    <strong>Õpiväljund 3 - </strong>
+
<h2>Hindamine</h2>
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2
+
<p>Mitte eristav</p>
    praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
</p>
+
<p>&uuml;ks praktiline ja &uuml;ks iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
<p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>Iseseisev t&ouml;&ouml;, Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
    planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid
+
<h2>L&auml;vend</h2>
    seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab
+
<p>hindamis&uuml;lesanded on lahendatud n&otilde;utud tasemel</p>
    ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi
+
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
</p>
+
<p>dokumentatsiooni anal&uuml;&uuml;s</p>
<p>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
+
<p>&nbsp;Vestlus arvutiv&otilde;rkude teemadel</p>
    VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 9</h1>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>(l&otilde;imitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi v&otilde;rguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 13 e-&otilde;pe: 13 kokku: 26</p>
<p>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>S&otilde;nastab &uuml;lesande m&otilde;tte, toob/kirjutab v&auml;lja andmed, m&auml;&auml;rab otsitavad suurused toob/kirjutab v&auml;lja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahendusk&auml;iku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahendusk&auml;igu, kontrollib lahendusk&auml;igu &otilde;igsust</p>
    kolm praktilist tööd<strong></strong>
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
</p>
+
<p>&nbsp;Praktiline t&ouml;&ouml;</p>
<p>
+
<h2>Hindamine</h2>
    <strong>Hindamine - </strong>
+
<p>Mitte eristav</p>
    Eristav
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
</p>
+
<p>Kaks praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
<p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
+
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio &Uuml;lesanne/harjutus</p>
    kolm praktilist tööd
+
<h2>L&auml;vend</h2>
</p>
+
<p>hindamis&uuml;lesanded on sooritatud vastavalt n&otilde;uetele</p>
<p>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
+
<p>Matemaatika&uuml;lesanded mooduli teemadel; v&otilde;rguliikluse statistika</p>
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 10</h1>
</p>
+
<p>(v&otilde;tmep&auml;devus) Sotsiaalne ja kodanikup&auml;devus; Jaotus tundides: e-&otilde;pe: 2 kokku: 2</p>
<p>
+
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
    <strong>Hinne 3 -</strong>
+
<p>tegeleb teadlikult ja v&otilde;imetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeninguj&auml;rgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub &otilde;igusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab n&uuml;&uuml;dis&uuml;hiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.</p>
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine,
+
<h2>Teemad/alateemad</h2>
    standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
+
<p>&uuml;hiskonna&otilde; petus; inimese&otilde;pet us; ajalugu; inimgeograa fia.</p>
</p>
+
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
<p>
+
<p>&nbsp;Praktiline t&ouml;&ouml;</p>
    <strong>Hinne 4 - </strong>
+
<h2>Hindamine</h2>
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine mittestandardses
+
<p>Mitte eristav</p>
    lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.<strong></strong>
+
<h2>Hindamis&uuml;lesanne</h2>
</p>
+
<p><strong>&nbsp;</strong>k&auml;itub vastavalt hindamiskriteeriumitele</p>
<p>
+
<h2>Hindamismeetod</h2>
    <strong>Hinne 5 - </strong>
+
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio&nbsp;</p>
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Kasutab vea leidmiseks ja
+
<h2>L&auml;vend</h2>
    parandamisel optimaalselt aega
+
<p>hindamis&uuml;lesanne on t&auml;idetud vastavalt n&otilde;uetele</p>
</p>
+
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
<p>
+
<p>&nbsp;J&auml;rgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid</p>
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
+
<h1>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine</h1>
    Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine
+
<p>Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste t&ouml;&ouml;de sooritamine positiivsele hindele. Probleem&uuml;lesande lahendamine v&otilde;rguteenuste kohta, lahenduse leidmine, v&auml;ljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.</p>
</p>
+
<h1>Mooduli hindamine</h1>
<p>
+
<p>eristav hindamine</p>
    <strong>Õpiväljund 4 - </strong>
+
<h1>&Otilde;ppematerjalid</h1>
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad
+
<p>&Otilde;petaja poolt koostatud materjalid</p>
    võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt
+
<p>&nbsp;</p>
    seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid
 
    võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi
 
    lahendusi
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline
 
    pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    kolm praktilist tööd<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema
 
    käideldavuse korral) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema
 
    käideldavuse korral) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5 - </strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema
 
    käideldavuse korral) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
 
    Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 5 - </strong>
 
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4
 
    praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada
 
    aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    praktilised tööd<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5</strong>
 
    - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 6 - </strong>
 
    (lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus
 
    tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või
 
    kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse
 
    teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    praktilised tööd<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 7 - </strong>
 
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-,
 
    printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid
 
    vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kaks praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevad füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    seadistab iseseisvalt vähemalt ühel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5 - </strong>
 
    seadistab iseseisvalt vähemalt kahel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
 
    Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 8- </strong>
 
    (lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö:
 
    5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel
 
    õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad – </strong>
 
    Keel ja kirjandus
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    üks praktiline ja üks iseseisev töö
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
 
    Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Lävend - </strong>
 
    hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Iseseisvad tööd</strong>
 
    - dokumentatsiooni analüüs
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Vestlus arvutivõrkude teemadel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 9 - </strong>
 
    (lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku,
 
    vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    Praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    Kaks praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
 
    Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Lävend - </strong>
 
    hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 10 </strong>
 
    (võtmepädevus) Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi;
 
    orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad</strong>
 
    - ühiskonnaõ petus; inimeseõpet us; ajalugu; inimgeograa fia.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    Praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
 
    Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Lävend - </strong>
 
    hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine</strong>
 
    - Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Probleemülesande lahendamine võrguteenuste kohta, lahenduse leidmine,
 
    väljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Mooduli hindamine</strong>
 
    – eristav hindamine
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppematerjalid</strong>
 
    – Õpetaja poolt koostatud materjalid
 
</p>
 
<p>
 
    <strong> </strong>
 
</p>
 

Viimane redaktsioon: 25. august 2015, kell 09:21

Sisukord

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

 Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

 10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

 8 tundi

E-Õpe

 47 tundi

Praktiline töö

 130 tundi

Õpiväljund 1

mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;

jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11

Hindamiskriteeriumid

selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Teemad/alateemad

VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.

  1. Teema

1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad

1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.

1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid

1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida

Õppemeetodid

 iseseisev töö, praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne

üks iseseisev ja üks praktiline töö

Hindamismeetod

 Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Iseseisvad tööd

Ideekaardi koostamine

Praktilised tööd

võrguteenuste seisundi tuvastamine

ÕPIVÄLJUND 2

 (kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12

Hindamiskriteeriumid

 arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest

Teemad/alateemad

Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..

Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne

 kaks praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

 Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.

Õpiväljund 3

 (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi

Teemad/alateemad

 VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.

Õppemeetodid

 kolm praktilist tööd

Hindamine

 Eristav

Hindamisülesanne

kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine

Õpiväljund 4

 (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33

Hindamiskriteeriumid

tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi

Teemad/alateemad

VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.

Õppemeetodid

 kolm praktilist tööd

Hindamine

 Eristav

Hindamisülesanne

 kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

 Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks

Õpiväljund 5

(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20 

Hindamiskriteeriumid

dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks

Teemad/alateemad

Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.

Õppemeetodid

praktilised tööd

Hindamine

 Eristav

Hindamisülesanne

 kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

 Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine

Õpiväljund 6

 (lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26

Hindamiskriteeriumid

kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid

Teemad/alateemad

Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.

Õppemeetodid

 praktilised tööd

Hindamine

 Mitte eristav

Hindamisülesanne

 kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.

Praktilised tööd

Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles

Õpiväljund 7

 (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38

Hindamiskriteeriumid

seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused

Teemad/alateemad

 Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel

Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne

kaks praktilist tööd

Hindamismeetod

Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel

Õpiväljund 8

(lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut

Teemad/alateemad

Keel ja kirjandus

Õppemeetodid

 Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.

Hindamine

Mitte eristav

Hindamisülesanne

üks praktiline ja üks iseseisev töö

Hindamismeetod

 Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel

Iseseisvad tööd

dokumentatsiooni analüüs

Praktilised tööd

 Vestlus arvutivõrkude teemadel

Õpiväljund 9

 (lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

 Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust

Õppemeetodid

 Praktiline töö

Hindamine

Mitte eristav

Hindamisülesanne

Kaks praktilist tööd

Hindamismeetod

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus

Lävend

hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika

Õpiväljund 10

(võtmepädevus) Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2

Hindamiskriteeriumid

tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

ühiskonnaõ petus; inimeseõpet us; ajalugu; inimgeograa fia.

Õppemeetodid

 Praktiline töö

Hindamine

Mitte eristav

Hindamisülesanne

 käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio 

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

 Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Probleemülesande lahendamine võrguteenuste kohta, lahenduse leidmine, väljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Õpetaja poolt koostatud materjalid