Erinevus lehekülje "Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "<p> <strong>Mooduli nr</strong> - 2588 </p> <p> <strong>Mooduli nimetus</strong> – Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network se...")
 
1. rida: 1. rida:
 
<p>
 
<p>
     <strong>Mooduli nr</strong>
+
     Mooduli nr
    - 2588
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Mooduli nimetus</strong>
+
     2588
    – Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Nõuded mooduli alustamiseks</strong>
+
     Mooduli nimetus
    – Arvutivõrgud ja võrguseadmed
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Mooduli eesmärk</strong>
+
     Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services
    - õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid</strong>
+
     Nõuded mooduli alustamiseks
    – 10 tundi
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid</strong>
+
     Arvutivõrgud ja võrguseadmed
    – 8 - tundi
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>E-Õpe</strong>
+
     Mooduli eesmärk
    – 47 tundi
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Praktiline töö</strong>
+
     õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.
    – 130 tundi
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Õpiväljund 1 - </strong>
+
     Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid
    mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku:
 
    11<strong></strong>
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
+
     10 tundi
selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi    <strong></strong>
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     <strong>Teemad/alateemad - </strong>
+
     Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid
    VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.
 
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     1. Teema
+
     8 tundi
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad
+
     E-Õpe
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.
+
     47 tundi
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid
+
     Praktiline töö
 
</p>
 
</p>
 
<p>
 
<p>
     1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida<strong></strong>
+
     130 tundi
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid – </strong>
 
    iseseisev töö, praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne - </strong>
 
    üks iseseisev ja üks praktiline töö
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
 
    Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks,
 
    lahenduse dokumenteerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus
 
    ilma abimaterjalideta.<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5 - </strong>
 
Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega    <strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Iseseisvad tööd - </strong>
 
    Ideekaardi koostamine<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd - </strong>
 
    võrguteenuste seisundi tuvastamine
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 2 - </strong>
 
    (kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud
 
    arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kaks praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine
 
    selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või
 
    standardne lahendus ilma abimaterjalideta.<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5 - </strong>
 
    Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel
 
    optimaalselt aega
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
 
    Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 3 - </strong>
 
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2
 
    praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid
 
    seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab
 
    ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    kolm praktilist tööd<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine,
 
    standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine mittestandardses
 
    lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5 - </strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Kasutab vea leidmiseks ja
 
    parandamisel optimaalselt aega
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
 
    Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 4 - </strong>
 
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad
 
    võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt
 
    seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid
 
    võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi
 
    lahendusi
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline
 
    pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    kolm praktilist tööd<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema
 
    käideldavuse korral) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema
 
    käideldavuse korral) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5 - </strong>
 
    Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema
 
    käideldavuse korral) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
 
    Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 5 - </strong>
 
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4
 
    praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada
 
    aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    praktilised tööd<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5</strong>
 
    - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 6 - </strong>
 
    (lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus
 
    tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või
 
    kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse
 
    teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    praktilised tööd<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kolm praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 7 - </strong>
 
    (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-,
 
    printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid
 
    vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad - </strong>
 
    Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine - </strong>
 
    Eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    kaks praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod –</strong>
 
    Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 3 -</strong>
 
    seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevad füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 4 - </strong>
 
    seadistab iseseisvalt vähemalt ühel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hinne 5 - </strong>
 
    seadistab iseseisvalt vähemalt kahel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd -</strong>
 
    Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 8- </strong>
 
    (lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö:
 
    5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel
 
    õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad – </strong>
 
    Keel ja kirjandus
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    üks praktiline ja üks iseseisev töö
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
 
    Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Lävend - </strong>
 
    hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Iseseisvad tööd</strong>
 
    - dokumentatsiooni analüüs
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Vestlus arvutivõrkude teemadel
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 9 - </strong>
 
    (lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku,
 
    vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    Praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    Kaks praktilist tööd
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
 
    Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Lävend - </strong>
 
    hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õpiväljund 10 </strong>
 
    (võtmepädevus) Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamiskriteeriumid - </strong>
 
    tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi;
 
    orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Teemad/alateemad</strong>
 
    - ühiskonnaõ petus; inimeseõpet us; ajalugu; inimgeograa fia.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppemeetodid –</strong>
 
    Praktiline töö<strong></strong>
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamine – </strong>
 
    Mitte eristav
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamisülesanne – </strong>
 
    käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Hindamismeetod – </strong>
 
    Praktiline töö Õpimapp/portfoolio
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Lävend - </strong>
 
    hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Praktilised tööd</strong>
 
    - Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine</strong>
 
    - Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Probleemülesande lahendamine võrguteenuste kohta, lahenduse leidmine,
 
    väljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Mooduli hindamine</strong>
 
    – eristav hindamine
 
</p>
 
<p>
 
    <strong>Õppematerjalid</strong>
 
    – Õpetaja poolt koostatud materjalid
 
</p>
 
<p>
 
    <strong> </strong>
 
 
</p>
 
</p>

Redaktsioon: 25. august 2015, kell 07:53

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

8 tundi

E-Õpe

47 tundi

Praktiline töö

130 tundi