Erinevus lehekülje "Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
1. rida: 1. rida:
<p>
+
<h1>Mooduli nr</h1>
    Mooduli nr
+
<p>2588</p>
</p>
+
<h1>Mooduli nimetus</h1>
<p>
+
<p>Arvutiv&otilde;rkude haldus ja v&otilde;rguteenused, Network management and network services</p>
    2588
+
<h1>N&otilde;uded mooduli alustamiseks</h1>
</p>
+
<p>&nbsp;Arvutiv&otilde;rgud ja v&otilde;rguseadmed</p>
<p>
+
<h1>Mooduli eesm&auml;rk</h1>
    Mooduli nimetus
+
<p>&otilde;petusega taotletakse et &otilde;ppija omandab teadmised peamistest v&otilde;rguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonis&uuml;steemides seadistada.</p>
</p>
+
<h1>Auditoorseid tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldaineid</h1>
<p>
+
<p>&nbsp;10 tundi</p>
    Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services
+
<h1>Iseseisva t&ouml;&ouml; tune sh l&otilde;imitud &uuml;ldaineid</h1>
</p>
+
<p>&nbsp;8 tundi</p>
<p>
+
<h1>E-&Otilde;pe</h1>
    Nõuded mooduli alustamiseks
+
<p>&nbsp;47 tundi</p>
</p>
+
<h1>Praktiline t&ouml;&ouml;</h1>
<p>
+
<p>&nbsp;130 tundi</p>
    Arvutivõrgud ja võrguseadmed
+
<p>&nbsp;</p>
</p>
+
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 1<strong> - </strong>m&otilde;istab v&otilde;rguteenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 3 kokku: 11</p>
<p>
+
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>selgitab peamiste v&otilde;rguteenuste toimimisp&otilde;him&otilde;tteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate v&otilde;rguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p>
    Mooduli eesmärk
+
<p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>V&Otilde;RGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. V&otilde;rguteenused. Teenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tted.</p>
</p>
+
<ol>
<p>
+
<li>Teema</li>
    õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.
+
</ol>
</p>
+
<p>1.1 Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele.Klientide p&otilde;hilised vead mis tekivad</p>
<p>
+
<p>1.1.1 Miks on kasutajal v&otilde;rgu&uuml;henduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda v&auml;ltida ja kui see tekib mida teha.</p>
    Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid
+
<p>1.1.2 Kui kasutajal on v&otilde;rgu&uuml;hendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on v&otilde;ivad olla probleemid, kuidas neid v&auml;ltida ja kuidas neid</p>
</p>
+
<p>1.1.3 Mis v&otilde;ib olla viga kui &uuml;hendab ja j&auml;&auml;bki &uuml;hendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda v&otilde;ib tekkida</p>
<p>
+
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash; </strong>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;</p>
    10 tundi
+
<p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
</p>
+
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> - </strong>&uuml;ks iseseisev ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;</p>
<p>
+
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash; </strong>Iseseisev t&ouml;&ouml;, Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
    Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid
+
<p>Hinne 3<strong> -</strong> Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
</p>
+
<p>Hinne 4<strong> - </strong>Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste</p>
<p>
 
    8 tundi
 
</p>
 
<p>
 
    E-Õpe
 
</p>
 
<p>
 
    47 tundi
 
</p>
 
<p>
 
    Praktiline töö
 
</p>
 
<p>
 
    130 tundi
 
</p>
 

Redaktsioon: 25. august 2015, kell 08:19

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

 Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

 10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

 8 tundi

E-Õpe

 47 tundi

Praktiline töö

 130 tundi

 

Õpiväljund 1 - mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11

Hindamiskriteeriumid - selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Teemad/alateemad - VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.

  1. Teema

1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad

1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.

1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid

1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida

Õppemeetodidiseseisev töö, praktiline töö

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne - üks iseseisev ja üks praktiline töö

HindamismeetodIseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste