Erinevus lehekülje "Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
15. rida: 15. rida:
 
<h1>Praktiline t&ouml;&ouml;</h1>
 
<h1>Praktiline t&ouml;&ouml;</h1>
 
<p>&nbsp;130 tundi</p>
 
<p>&nbsp;130 tundi</p>
<p>&nbsp;</p>
+
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h1>
<p>&Otilde;piv&auml;ljund 1<strong> - </strong>m&otilde;istab v&otilde;rguteenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 3 kokku: 11</p>
+
<p>m&otilde;istab v&otilde;rguteenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;</p>
<p>Hindamiskriteeriumid<strong> - </strong>selgitab peamiste v&otilde;rguteenuste toimimisp&otilde;him&otilde;tteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate v&otilde;rguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p>
+
<p>jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 5 iseseisev t&ouml;&ouml;: 3 e-&otilde;pe: 3 kokku: 11</p>
<p>Teemad/alateemad<strong> - </strong>V&Otilde;RGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. V&otilde;rguteenused. Teenuste t&ouml;&ouml;p&otilde;him&otilde;tted.</p>
+
<h1>Hindamiskriteeriumid</h1>
<ol>
+
<p>selgitab peamiste v&otilde;rguteenuste toimimisp&otilde;him&otilde;tteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate v&otilde;rguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi</p>
<li>Teema</li>
 
</ol>
 
<p>1.1 Kliendipoolne vaade v&otilde;rguteenustele.Klientide p&otilde;hilised vead mis tekivad</p>
 
<p>1.1.1 Miks on kasutajal v&otilde;rgu&uuml;henduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda v&auml;ltida ja kui see tekib mida teha.</p>
 
<p>1.1.2 Kui kasutajal on v&otilde;rgu&uuml;hendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on v&otilde;ivad olla probleemid, kuidas neid v&auml;ltida ja kuidas neid</p>
 
<p>1.1.3 Mis v&otilde;ib olla viga kui &uuml;hendab ja j&auml;&auml;bki &uuml;hendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda v&otilde;ib tekkida</p>
 
<p>&Otilde;ppemeetodid<strong> &ndash; </strong>iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 
<p>Hindamine<strong> - </strong>Eristav</p>
 
<p>Hindamis&uuml;lesanne<strong> - </strong>&uuml;ks iseseisev ja &uuml;ks praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 
<p>Hindamismeetod<strong> &ndash; </strong>Iseseisev t&ouml;&ouml;, Praktiline t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 
<p>Hinne 3<strong> -</strong> Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle k&otilde;rvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.</p>
 
<p>Hinne 4<strong> - </strong>Ideekaart v&otilde;rgutehnoloogiate kohta Praktiline t&ouml;&ouml; (V&otilde;rguteenuste</p>
 

Redaktsioon: 25. august 2015, kell 08:24

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

 Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

 10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

 8 tundi

E-Õpe

 47 tundi

Praktiline töö

 130 tundi

Õpiväljund 1

mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;

jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11

Hindamiskriteeriumid

selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi