Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 25. august 2015, kell 08:19 kasutajalt Oliverp (arutelu | kaastöö)

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

 Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

 10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

 8 tundi

E-Õpe

 47 tundi

Praktiline töö

 130 tundi

 

Õpiväljund 1 - mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11

Hindamiskriteeriumid - selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Teemad/alateemad - VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.

  1. Teema

1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad

1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.

1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid

1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida

Õppemeetodidiseseisev töö, praktiline töö

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne - üks iseseisev ja üks praktiline töö

HindamismeetodIseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste