Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 25. august 2015, kell 09:21 kasutajalt Oliverp (arutelu | kaastöö)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Sisukord

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

 Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

 10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

 8 tundi

E-Õpe

 47 tundi

Praktiline töö

 130 tundi

Õpiväljund 1

mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega;

jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11

Hindamiskriteeriumid

selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Teemad/alateemad

VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.

  1. Teema

1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad

1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.

1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid

1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida

Õppemeetodid

 iseseisev töö, praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne

üks iseseisev ja üks praktiline töö

Hindamismeetod

 Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Iseseisvad tööd

Ideekaardi koostamine

Praktilised tööd

võrguteenuste seisundi tuvastamine

ÕPIVÄLJUND 2

 (kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12

Hindamiskriteeriumid

 arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest

Teemad/alateemad

Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..

Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne

 kaks praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

 Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.

Õpiväljund 3

 (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid

planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi

Teemad/alateemad

 VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.

Õppemeetodid

 kolm praktilist tööd

Hindamine

 Eristav

Hindamisülesanne

kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine

Õpiväljund 4

 (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33

Hindamiskriteeriumid

tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi

Teemad/alateemad

VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.

Õppemeetodid

 kolm praktilist tööd

Hindamine

 Eristav

Hindamisülesanne

 kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

 Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks

Õpiväljund 5

(kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20 

Hindamiskriteeriumid

dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks

Teemad/alateemad

Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.

Õppemeetodid

praktilised tööd

Hindamine

 Eristav

Hindamisülesanne

 kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

 Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

 Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine

Õpiväljund 6

 (lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26

Hindamiskriteeriumid

kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid

Teemad/alateemad

Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.

Õppemeetodid

 praktilised tööd

Hindamine

 Mitte eristav

Hindamisülesanne

 kolm praktilist tööd

Hindamismeetod

Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.

Praktilised tööd

Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles

Õpiväljund 7

 (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38

Hindamiskriteeriumid

seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused

Teemad/alateemad

 Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel

Õppemeetodid

praktiline töö

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanne

kaks praktilist tööd

Hindamismeetod

Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Praktilised tööd

Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel

Õpiväljund 8

(lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid

Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut

Teemad/alateemad

Keel ja kirjandus

Õppemeetodid

 Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.

Hindamine

Mitte eristav

Hindamisülesanne

üks praktiline ja üks iseseisev töö

Hindamismeetod

 Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend

hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel

Iseseisvad tööd

dokumentatsiooni analüüs

Praktilised tööd

 Vestlus arvutivõrkude teemadel

Õpiväljund 9

 (lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

 Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust

Õppemeetodid

 Praktiline töö

Hindamine

Mitte eristav

Hindamisülesanne

Kaks praktilist tööd

Hindamismeetod

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus

Lävend

hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika

Õpiväljund 10

(võtmepädevus) Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2

Hindamiskriteeriumid

tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad

ühiskonnaõ petus; inimeseõpet us; ajalugu; inimgeograa fia.

Õppemeetodid

 Praktiline töö

Hindamine

Mitte eristav

Hindamisülesanne

 käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod

Praktiline töö Õpimapp/portfoolio 

Lävend

hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd

 Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Probleemülesande lahendamine võrguteenuste kohta, lahenduse leidmine, väljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.

Mooduli hindamine

eristav hindamine

Õppematerjalid

Õpetaja poolt koostatud materjalid