Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 25. august 2015, kell 07:45 kasutajalt Oliverp (arutelu | kaastöö) (Created page with "<p> <strong>Mooduli nr</strong> - 2588 </p> <p> <strong>Mooduli nimetus</strong> – Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network se...")
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Mooduli nr - 2588

Mooduli nimetus – Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks – Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk - õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid – 10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid – 8 - tundi

E-Õpe – 47 tundi

Praktiline töö – 130 tundi

Õpiväljund 1 - mõistab võrguteenuste tööpõhimõtteid ning nende seoseid kasutatavate tehnoloogiatega; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 3 e-õpe: 3 kokku: 11

Hindamiskriteeriumid - selgitab peamiste võrguteenuste toimimispõhimõtteid ja kasutusvaldkondi selgitab kasutusesolevate võrguteenuste tehnoloogiaid ja tulevikusuundi

Teemad/alateemad - VÕRGUBAASTEENUSED. Kliendipoolne vaade võrguteenustele. Kasutatavad tehnoloogiad. Võrguteenused. Teenuste tööpõhimõtted.

1. Teema

1.1 Kliendipoolne vaade võrguteenustele.Klientide põhilised vead mis tekivad

1.1.1 Miks on kasutajal võrguühenduse ikoonil punane ristike peal, kuidas seda vältida ja kui see tekib mida teha.

1.1.2 Kui kasutajal on võrguühendus olemas kuid interneti ei saa. Mis on võivad olla probleemid, kuidas neid vältida ja kuidas neid

1.1.3 Mis võib olla viga kui ühendab ja jääbki ühendama. Kuidas seda probleemi lahendada ja miks seda võib tekkida

Õppemeetodid – iseseisev töö, praktiline töö

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne - üks iseseisev ja üks praktiline töö

Hindamismeetod – Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Ideekaart võrgutehnoloogiate kohta Praktiline töö (Võrguteenuste seisundi tuvastamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Iseseisvad tööd - Ideekaardi koostamine

Praktilised tööd - võrguteenuste seisundi tuvastamine

Õpiväljund 2 - (kompetents läbivalt) planeerib ja haldab peamisi võrguteenuseid tagamaks nõutud teenustaset; planeerib nõutavad võrguressursid, teeb selleks vajalikud arvutused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 8 e-õpe: 2 kokku: 12

Hindamiskriteeriumid - arvutab võrguressursi ja põhjendab seda lähtuvalt võrguteenustest

Teemad/alateemad - Võrguteenuse andmeside mahu mõõtmine. Võrguressursi hindamine (mõõtmine, prognoos, arvutamine)..

Õppemeetodid – praktiline töö

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne – kaks praktilist tööd

Hindamismeetod – Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktiline töö (võrgu kasutusressursi mõõtmine) Praktiline töö (vajaliku teenuse jaoks ressursi arvutamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Võrgukasutusressursside mõõtmine; Vajalike teenuste ressursi arvutamine.

Õpiväljund 3 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) dokumenteerib võrgulahenduse, selle parameetrid ja kasutatavad võrguteenused; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 10 e-õpe: 2 kokku: 14

Hindamiskriteeriumid - planeerib, paigaldab ja häälestab peamisi võrguteenuseid vastavalt lähteülesandele kasutades abimaterjale ja järgides teenustele osutatavaid nõudeid seadistab erinevaid virtualiseerimise tarkvaralahendusi ja selgitab nende põhimõtteid paigaldab, seadistab ja haldab enamlevinud võrgurakendusi paigaldab ja haldab erinevaid monitooringu tarkvara valmislahendusi

Teemad/alateemad - VÕRGURAKENDUSED. Erinevad võrgurakendused. Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel.

Õppemeetodid – kolm praktilist tööd

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne – kolm praktilist tööd

Hindamismeetod – Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Võrguteenuste ja võrgurakenduste paigaldamine Virtualiseerimise keskkondade paigaldamine Monitooringu teostamine

Õpiväljund 4 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) virtualiseerib vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused dokumenteerib võrgulahenduse (parameetrid, võrguteenused, nende osutamiseks vajalikud ressursid, jälgimise viisid) ning kasutab vastavalt seadusandlusele võrguliikluse jälgimise rakendusi; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 2 praktiline töö: 27 e-õpe: 4 kokku: 33

Hindamiskriteeriumid - tagab võrguteenuste toimimise virtuaalmasinatel juhendaja kaasabil rakendab reaalset töökeskkonda simuleerivas olukorras abimaterjalide abil meetmeid võrguteenuste konfidentsiaalsuse, terviklikkuse ja käideldavuse tagamiseks seadistab erinevate operatsioonisüsteemide levinumate võrguteenuste tarkvaralisi lahendusi

Teemad/alateemad - VÕRGUTEENUSED VIRTUAALKESKKONNAS. Võrgu virtualiseerimine. Pilvetehnoloogia taristu. Võrguteenuste planeerimine, toimepidevuse plaani tegemine. Graafiline pilt arvutivõrgu arhitektuurist. Dokumenteerimine ja selle automatiseerimine.

Õppemeetodid – kolm praktilist tööd

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne – kolm praktilist tööd

Hindamismeetod – Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema käideldavuse korral) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema käideldavuse korral) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktilised tööd (võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine, testimine virtuaalkeskkonnas, erinevate teenuste korral parimate praktikate alusel kõrgema käideldavuse korral) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine virtuaalkeskkonnas Võrguteenuste testimine Parimate praktikate kasutamine kõrgema käideldavuse saavutamiseks

Õpiväljund 5 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) kasutab võrguliikluse jälgimise ja arvutivõrgu dokumenteerimise vahendeid; Jaotus tundides: teoreetiline töö: 4 praktiline töö: 14 e-õpe: 2 kokku: 20

Hindamiskriteeriumid - dokumenteerib iseseisvalt võrguteenuste ülalhoiu ja planeeringuga seotud andmed suudab monitooringu tarkvara abil kogutud andmeid analüüsida, koostada aruandeid ja teha ettepanekuid probleemide kõrvaldamiseks

Teemad/alateemad - Võrguliikluse jälgimine. Monitooring ja võrguliikluse täpsem analüüs. Võrguteenuste konfidentsiaalsus, terviklikkus ja käideldavus.

Õppemeetodid – praktilised tööd

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne – kolm praktilist tööd

Hindamismeetod – Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine, standardlahenduse kasutamine selle kõrvaldamiseks, lahenduse dokumenteerimine.

Hinne 4 - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Vea leidmine mittestandardses lahenduses või standardne lahendus ilma abimaterjalideta.

Hinne 5 - Praktiline töö (automatiseeritud dokumenteerimise rakendamine) Kasutab vea leidmiseks ja parandamisel optimaalselt aega

Praktilised tööd - Automatiseeritud dokumenteerimise süsteemi rakendamine; dokumentide analüüsimine

Õpiväljund 6 - (lõimitud) (võtmepädevus) (läbiv kompetents) kasutab korrektset inglise keelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 18 e-õpe: 8 kokku:26

Hindamiskriteeriumid - kasutab korrektset õppe- ja inglise keelset arvutivõrkude halduse ja võrguteenustealast terminoloogiat määral, mis võimaldab kirjeldada suuliselt või kirjalikult erinevaid tehnoloogiaid ja tööpõhimõtteid

Teemad/alateemad - Moodulis kasutatava terminoloogia tundmine õppe- ja inglise keeles. Arvutivõrgu haldustegevuste kirjeldamine õppe- ja inglise keeles. Ingliskeelse teemakohase koolituskursuse materjali mõistmine ja ülesannete lahendamine.

Õppemeetodid – praktilised tööd

Hindamine – Mitte eristav

Hindamisülesanne – kolm praktilist tööd

Hindamismeetod – Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend . Test (Õppekeelse terminoloogia tundmine) Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles.

Praktilised tööd - Porfoolio koostamine Kõnekeeles erialase terminoloogia kasutamine Kliendile selgituste jagamine õppe- ja võõrkeeles

Õpiväljund 7 - (kompetents läbivalt) (läbiv kompetents) planeerib, paigaldab ja häälestab abimaterjale kasutamata võrguteenuseid (kataloogi teenused, e-posti-, Faili-, printimis-, WWW-, Videokonverentsi-, SNMP, NTP, VoIP, kaughaldus, teenusserverite haldus) ja nende seadistamiseks minimaalselt vajalikke baasvõrguteenuseid vastavalt lähteülesandele, järgib teenustele osutatavaid nõudeid; Jaotus tundides: praktiline töö: 30 e-õpe: 8 kokku: 38

Hindamiskriteeriumid - seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevatel füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused

Teemad/alateemad - Võrgurakendused: Erinevad võrgurakendused Erinevate tehnoloogiate kasutamine võrguteenuse pakkumisel

Õppemeetodid – praktiline töö

Hindamine - Eristav

Hindamisülesanne – kaks praktilist tööd

Hindamismeetod – Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Hinne 3 - seadistab juhendamisel vähemalt kahel alternatiivsel tehnoloogial baseeruvalt erinevad füüsilistel serveritel töötavad võrguteenused

Hinne 4 - seadistab iseseisvalt vähemalt ühel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused

Hinne 5 - seadistab iseseisvalt vähemalt kahel tehnoloogial baseeruvad töötavad võrguteenused

Praktilised tööd - Võrguteenuste paigaldamine ja häälestamine Erinevate võrguteenuste testimine parimate praktikate alusel

Õpiväljund 8- (lõimitud) (läbiv kompetents) kasutab korrektset õppekeelset arvutivõrkude halduse- ja võrguteenustealast terminoloogiat; Jaotus tundides: praktiline töö: 5 iseseisev töö: 5 e-õpe: 3 kokku: 13

Hindamiskriteeriumid - Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid Kasutab erinevatest infoallikatest saadud teavet enda loodud tekstides ja igapäevaelus, põhjendades infoallika valikut

Teemad/alateemad – Keel ja kirjandus

Õppemeetodid – Rühmatöö; Praktiline töö; Iseseisev töö.

Hindamine – Mitte eristav

Hindamisülesanne – üks praktiline ja üks iseseisev töö

Hindamismeetod – Iseseisev töö, Praktiline töö, Õpimapp/portfoolio

Lävend - hindamisülesanded on lahendatud nõutud tasemel

Iseseisvad tööd - dokumentatsiooni analüüs

Praktilised tööd - Vestlus arvutivõrkude teemadel

Õpiväljund 9 - (lõimitud) kasutab matemaatilisi ja statistilisi arvutusi võrguteenuste juures; Jaotus tundides: praktiline töö: 13 e-õpe: 13 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid - Sõnastab ülesande mõtte, toob/kirjutab välja andmed, määrab otsitavad suurused toob/kirjutab välja vajalikud seosed ja valemid Kirjeldab lahenduskäiku, vajadusel illustreerib seda joonisega/skeemiga, teeb vajalikud arvutused, vormistab lahenduskäigu, kontrollib lahenduskäigu õigsust

Õppemeetodid – Praktiline töö

Hindamine – Mitte eristav

Hindamisülesanne – Kaks praktilist tööd

Hindamismeetod – Praktiline töö Õpimapp/portfoolio Ülesanne/harjutus

Lävend - hindamisülesanded on sooritatud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd - Matemaatikaülesanded mooduli teemadel; võrguliikluse statistika

Õpiväljund 10 (võtmepädevus) Sotsiaalne ja kodanikupädevus; Jaotus tundides: e-õpe: 2 kokku: 2

Hindamiskriteeriumid - tegeleb teadlikult ja võimetekohaselt tervisespordiga, treenides sobiva koormusega ning sooritab treeningujärgselt taastumist soodustavaid harjutusi; orienteerub õigusaktides, kasutades erinevaid infokanaleid; selgitab nüüdisühiskonna kujunemist, struktuuri ja korraldust.

Teemad/alateemad - ühiskonnaõ petus; inimeseõpet us; ajalugu; inimgeograa fia.

Õppemeetodid – Praktiline töö

Hindamine – Mitte eristav

Hindamisülesanne – käitub vastavalt hindamiskriteeriumitele

Hindamismeetod – Praktiline töö Õpimapp/portfoolio

Lävend - hindamisülesanne on täidetud vastavalt nõuetele

Praktilised tööd - Järgib oma tegevuses toodud hindamiskriteeriumeid

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine - Hindamise eelduseks on moodulis praktiliste tööde sooritamine positiivsele hindele. Probleemülesande lahendamine võrguteenuste kohta, lahenduse leidmine, väljapakkumine, testimine, dokumentatsiooni vormistamine.

Mooduli hindamine – eristav hindamine

Õppematerjalid – Õpetaja poolt koostatud materjalid