Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 25. august 2015, kell 07:53 kasutajalt Oliverp (arutelu | kaastöö)

Mooduli nr

2588

Mooduli nimetus

Arvutivõrkude haldus ja võrguteenused, Network management and network services

Nõuded mooduli alustamiseks

Arvutivõrgud ja võrguseadmed

Mooduli eesmärk

õpetusega taotletakse et õppija omandab teadmised peamistest võrguteenustest ja oskab neid erinevates operatsioonisüsteemides seadistada.

Auditoorseid tunde sh lõimitud üldaineid

10 tundi

Iseseisva töö tune sh lõimitud üldaineid

8 tundi

E-Õpe

47 tundi

Praktiline töö

130 tundi