Erinevus lehekülje "Arvutivõrkude praktika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "MOODUL 88. ARVUTIVÕRKUDE PRAKTIKA — 5 ÕN <b>1 Arvutivõrkude praktika eesmärgid õppekavas</b> Arvutivõrgu praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetse...")
 
(Erinevus puudub)

Viimane redaktsioon: 11. mai 2015, kell 13:46

MOODUL 88. ARVUTIVÕRKUDE PRAKTIKA — 5 ÕN

1 Arvutivõrkude praktika eesmärgid õppekavas Arvutivõrgu praktikaga taotletakse, et õppija oskab rakendada konkreetsete tööülesannete täitmisel järgnevaid teoreetilise õppe käigus omandatud teadmisi: arvutivõrgu kaabli käitlemisele kehtestatud nõuded, kaablitele pistikute paigaldamine, kaabli jätkamine, võrgukaablite parameetrite mõõtmine, võrgu- ja toitekaablite paigaldus, võrguseadmete ja kaablikarbikute paigaldamine seinale, võrguliikluse jälgimine ja tõrkekindluse tagamine, traadita arvutivõrgu seadmetele optimaalse asukoha leidmine, traadita arvutivõrgu leviala ulatuse ja kvaliteedi mõõtmine, traadita arvutivõrgu seadmete paigaldamine, lisaantennide paigaldus.

2 Praktika korraldus

Arvutivõrkude praktika viiakse läbi järgmiselt:
  • 1 õppenädal kutseõppeasutuses;
  • 4 õppenädalat praktikaettevõttes.

2.1 Praktika kutseõppeasutuses Täpsem praktika läbiviimise korraldus on kirjeldatud praktikat läbi viiva kutseõpetaja arvutivõrkude praktika töökavas. Praktika edukaks sooritamiseks tuleb õppijal esitada praktika perioodil kutseõppeasutuses sooritatud tööde aruanne. Aruanne peab olema korrektselt vormistatud lähtudes koolis kehtivast õpilaste kirjalike tööde koostamine ja vormistamise juhendist.

2.2 Praktika praktikaettevõttes Koolis läbitud arvutivõrkude mooduli praktiliste oskuste kinnistamine. Ettevõtte arvutivõrgu jälgimine, tõrgete ja vigade avastamine ja kõrvaldamine ning vajalike muudatuste tegemine arvutivõrgu taristus. Arvutivõrgus tehtud muudatuste dokumenteerimine.

3 Praktika hindamine ja arvestamine Praktika lõppedes koostab õppur tööpraktika IKT tehnikuna õpimapi, kus on üks peatükk arvutivõrkude praktika sisuga, vormistades õpimapi sisu vastavalt õppeasutuses kehtestatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele, lisab eraldi tööaja arvestuse ettevõttepoolse juhendaja allkirjaga (võib olla digitaalne allkiri) tabeli arvutivõrkude praktika mahu tõendamiseks ning esitab õpimapi Kehtna MTK infotehnoloogia valdkonna praktikate juhile.

Õppur esitleb rühmakaaslastele ja eksamikomisjonile kokkuvõtlikult oma arvutivõrkude alase praktika sisu avalikul praktikaaruande kaitsmisel, millest võivad soovi korral osa võtta praktikaettevõtte esindajad. Praktika hinne moodustub õppeasutuses läbitud praktika hindest, ettevõttepoolse juhendaja hindest, kirjaliku praktika aruande hindest ja suulise esitluse hindest. Praktika hinne kantakse õppurile õpingute lõpus väljastatavale õpingukaardile (hinne kantakse ka e-kooli jooksva õppeedukuse arvestamiseks).