Arvutivõrgud

Allikas: Teadmusbaas
Redaktsioon seisuga 17. august 2015, kell 08:30 kasutajalt 217.159.238.140 (arutelu)
(erin) ←Vanem redaktsioon | Viimane redaktsiooni (erin) | Uuem redaktsioon→ (erin)

Kestus: 1õn

 1. Õpetusega taotletakse, et õppija omandab sügavamad teadmised arvutivõrkudega seotud mõistetest, kasutatavatest kaablitest ja protokollidest. Õppija on võimeline pärast mooduli läbimist selgitama kasutajatele erinevate arvutivõrgu protokollide erinevust, valima etteantud tingimustele vastavalt sobivaid andmesidelahendusi ja seadistama erinevaid võrguparameetreid.
 2. Nõuded mooduli alustamiseks:
  1. Rakendusfüüsika.
  2. Elektrotehnika.
  3. Elektroonika alused.
  4. Arvutite lisaseadmed.
  5. Arvutivõrkude alused.
  6. MS operatsioonisüsteemid (võib olla samaaegsel läbimisel).
  7. Unix operatsioonisüsteemid (võib olla samaaegsel läbimisel).
 3. Õpisisu
  1. PÕHIMÕISTED. Andmeside. Kodeerimised. Moduleerimine. Veaparandus. Kanali- ja pakettside. Jadaedastus ja rööpedastus. Pool- ja täisdupleks. Pöördumisviisid. Standardiseerimine. Ülekannetega seotud parameetrid ja nõudmised.
  2. FÜÜSILISED KANDJAD. Vaskkaablivõrk, kaablivõrgu tehnoloogiad. Standardite RS 232, 10BASE-T, 100BASETX, 1000BASE-T, 1000BASE-TX ja 10GBASE-TX pikem tutvustus. Valguskaablite lühiülevaade. Häired füüsilistes kanalites.
  3. FÜÜSILISE JA ANDMEKIHI PROTOKOLLID Pöördumisviisid. Protokollide ethernet, ATM, POTS, PPP, ISDN, ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL, PLC, GSM, GPRS, EDGE, 3G, HSDPA, HSUPA, 4G, 802.11 ja 802.16 kasutusvaldkondade, tööpõhimõtete ja tehniliste parameetrite pikem tutvustus.
  4. VÕRGUKIHI PROTOKOLLID. IP (v4 ja v6) protokoll. IP paketi päise struktuur, IP aadresside klassid, reserveeritud IP aadressid, üldinfo levitamine võrgus (broadcast) ja info edastamine sihtgrupile (multicast), võrgumask, võrgulüüs, marsruutimine (routing) ja võrguaadressi teisendus (NAT). aadresslahenduse (ARP) protokoll, ARP tabelid, nende tühjendamine erinevates opsüsteemides. Interneti sõnumikontrolli (ICMP) protokoll ja selle kasutamine (ping, traceroute jne). IP turva protokoll (IPSec) ja selle tööpõhimõte. Võrgumaskide arvutus, alamvõrgud ja nende loomine.
  5. TRANSPORDIKIHI PROTOKOLLID. Side (TCP) ja kasutaja andmepaketi (UDP) protokollid, nende protokollide erinevus ja päised, kolme kätlemise reegel, sessiooni loomine TCP protokolliga, TCP ja UDP pordid ja nende kasutamine.
  6. RAKENDUSKIHI PROTOKOLLID. BOOTP DHCP, DNS, FTP, HTTP, S-HTTP, IMAP, LDAP, NNTP, NTP, POP, POP3, SAMBA, SMTP, SNMP, TELNET ja TFTP protokollide ülesehitus ja pakutavad teenused.
  7. VLAN. Virtuaalse kohtvõrgu (VLAN) mõiste ja tööpõhimõte. Staatiline ja Dünaamiline 63/100 VLAN. ISL ja VTP protokollid.
  8. WAN. Laivõrgu mõiste. Peamised WAN ühenduste tüübid ja parameetrid. Marsruutimine.
  9. TCP/IP PROTOKOLLI PARAMEETRITE SEADISTAMINE TCP/IP protokollide parameetrite seadistamine erinevates operatsioonisüsteemides, ARP ja marsruutimistabelite jälgimine ning korrigeerimine. Tarkvaralised tulemüürid ja nende seadistamine. Internetiühenduse jagamine kasutades tarkvaralisi ja riistvaralisi vahendeid. VPN ühenduste kasutamine.
  10. RAKENDUSPROGRAMMIDE SEADISTAMINE. Veebilehitsejate seadistamine, puhverserveri (proxy) kasutamine, sertifikaadid ja nende kasutamine, ID-kaardi kasutamine veebikeskkonnas, veebikeskkonnas olevad võimalikud ohud ja neist hoidumine, teatud lehekülgede külastamise keelamine. Meiliklientide seadistamine, SMTP serveri kindlaksmääramine. FTP klientide kasutamine ja seadistamine. Kaughalduse kasutamine erinevate operatsioonisüsteemidega.
  11. TRAADITA ANDMESIDE. Seadmed, seadistamine, turvalisuse tagamine, WLAN
  12. MOBIILSETE SEADMETE SEADISTAMINE. Võrguühenduse loomine kasutades GSM või 3G telefoni. Telefonide ühendamine arvutiga kasutades kaablit, infrapunaliidest ja bluetooth tehnoloogiat.
  13. VEAOTSING. Halva või puuduva võrguühenduse diagnostika, vigase seadme või kaabli leidmine ja võimalusel parandamine.
  14. TURVALISUS. Arvutivõrkudes levivad viirused ja rünnakuprogrammid, nendega võitlemine. Kasutajate autentimine, turvaline andmeedastus.
  15. PLANEERIMINE Lähteülesandele vastavalt sobiva võrgulahenduse leidmine ja rakendamine, arvutivõrgu projekti dokumenteerimine.
 4. Õpitulemused
  1. Õppija teab ja tunneb:
   1. arvutivõrkudega seotud mõisteid
   2. peamisi arvutivõrkude ehitamisel kasutatavaid kaableid ja nende omadusi
   3. peamisi teenusepakkuja (ISP) poolt pakutavate internetiühenduste liike ja nendetehnilisi parameetreid
   4. traadita võrgulahendusi ja nende parameetreid
   5. IP aadresside versioone ja klasse, IP aadressidega seotud mõisteid
   6. TCP ja UDP protokollide tööpõhimõtet, erinevusi, paketipäiseid ja nende protokollidega seotud mõisteid
   7. peamisi rakenduskihi protokolle, kasutatavaid porte, pakutavaid teenuseid ja nendega seotud mõisteid
   8. arvutivõrkude turvalisusega seotud põhimõtteid ja mõisteid
   9. erinevate arvutivõrgu liikide kasutusvaldkondi, tehnilisi piiranguid ja parameetreid
  2. Oskab
   1. seadistada erinevaid võrguühendusi
   2. seadistada erinevat võrguühendustega seotud tarkvara
   3. seadistada mobiilseid seadmeid
   4. kaitsta arvuteid erinevate arvutivõrkudes levivate ja sealt tulenevate ohtude eest
   5. teostada arvutivõrgus veaotsingut
   6. hinnata erinevate võrguühenduste sobivust etteantud ülesande lahendamiseks
   7. kaardistada arvutivõrke
 5. Hindamine
  1. Hinnatakse:
   1. arvutivõrkudega seotud mõistete tundmist;
   2. arvutivõrkude ja võrguparameetrite seadistamisoskust;
   3. oskust teostada arvutivõrgus veaotsingut ja leida vigu;
   4. oskust kaitsta arvutivõrku ja arvuteid arvutivõrkudes levivate ohtude eest.
  2. Mooduli hinne moodustub järgmistest osadest:
   1. osalemine õppetöös – 25 %;
   2. iseseisvad tööd – 30 %:
   3. kodeerimis- ja modulatsioonitehnika valik vastavalt lähteülesandele – 6 %;
   4. Virtuaalse kohtvõrgu (VLAN) projekt vastavalt lähteülesandele – 12 %;
   5. Lähteülesandele vastava võrgulahenduse projekt – 12 %.
   6. arvestustööd – 45 %:
   7. füüsilised andmeedastusvahendid ja -kandjad – 7 %;
   8. füüsilise ja andmekihi protokollid – 8 %;
   9. transpordikihi protokollid, nende ülesanded – 8 %;
   10. rakenduskihi protokollid – 7 %;
   11. mobiilsete seadmete ühendamise põhimõtted – 7 %;
   12. võrkude turvalisus, häirete ja vigade leidmine ning kõrvaldamine – 8 %.