Erinevus lehekülje "Hajusrakenduste alused" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "<h1>Mooduli nimetus</h1> <p>Hajusrakenduste alused BASES OF DISTRIBUTED APPLICATIONS</p> <h1>Mooduli maht (EKAP)</h1> <p>6</p> <p>Nõuded mooduli alustamiseks</p> <p>AND...")
 
 
(ei näidata 2 kasutaja 22 vahepealset redaktsiooni)
1. rida: 1. rida:
<h1>Mooduli nimetus</h1>
+
<h1>Mooduli nimetus: Hajusrakenduste alused ''BASES OF DISTRIBUTED APPLICATIONS''</h1>
<p>Hajusrakenduste alused BASES OF DISTRIBUTED APPLICATIONS</p>
+
<h3>Mooduli maht 6 (EKAP)</h3>
<h1>Mooduli maht (EKAP)</h1>
+
<h3>N&otilde;uded mooduli alustamiseks: ANDMEBAASIS&Uuml;STEEMIDE ALUSED, VEEBIRAKENDUSTE LOOMISE ALUSED, PROGRAMMEERIMISE ALUSED</h3>
<p>6</p>
+
<h3>Mooduli eesm&auml;rk:</h3>&Otilde;petusega taotletakse, et &otilde;ppija loob [http://wiki.kehtna.edu.ee/Praktiline_t%C3%B6%C3%B6 hajusa arhitektuuriga rakendusi] ning teostab andmete &uuml;lekandeid erinevate andmeallikate vahel.
<p>N&otilde;uded mooduli alustamiseks</p>
+
<h3>Mahud:</h3> Iseseisva t&ouml;&ouml; tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldained 40 tundi, E-&otilde;pe 54 tundi, Praktiline t&ouml;&ouml; 62 tundi.
<p>ANDMEBAASIS&Uuml;STEEMIDE ALUSED, VEEBIRAKENDUSTE LOOMISE ALUSED, PROGRAMMEERIMISE ALUSED</p>
+
 
<h1>Mooduli eesm&auml;rk</h1>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h3>(l&auml;biv kompetentsus) liidestab rakendused ja andmeallikad; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 8 iseseisev t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 12 kokku: 28
<p>&Otilde;petusega taotletakse, et &otilde;ppija loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ning teostab andmete &uuml;lekandeid erinevate andmeallikate vahel.</p>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid:</h4>oskab veebiteenuseid luua, paigaldada ja kasutada; varundab enne liidestamist s&uuml;steemi andmed.
<h1>Tunnid</h1>
+
<h4>Teemad/alateemad:</h4>[[Hajusrakenduste]] alused: 1. Integratsioon ja [[liidestamine]]
<p>Iseseisva t&ouml;&ouml; tunde sh l&otilde;imitud &uuml;ldained 40 tundi, E-&otilde;pe 54 tundi, Praktiline t&ouml;&ouml; 62 tundi.</p>
+
<h4>&Otilde;ppemeetodid</h4>Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 1</h1>
+
<h4>Hindamine:</h4>Eristav
<p>(l&auml;biv kompetents) liidestab rakendused ja andmeallikad; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 8 iseseisev t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 12 kokku: 28</p>
+
<h4>Hindamis&uuml;lesanded:</h4>3 praktilist t&ouml;&ouml;d
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
<h4>Hindamismeetodid:</h4>Iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp/portfoolio
<p>oskab veebiteenuseid luua, paigaldada ja kasutada; varundab enne liidestamist s&uuml;steemi andmed.</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>selgitab etteantud organisatsiooni infos&uuml;steemi rolli organisatsioonis
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>(1)S&uuml;steemi andmete varundamine, (2)Rakenduse liidestamine andmeallikaga, (3)[[Dokumentatsiooni]] koostamine loodud rakendusele
<p>Hajusrakenduste alused: 1. Integratsioon ja liidestamine</p>
+
 
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 2</h3>(l&auml;biv kompetentsus) tunneb s&uuml;nkroonseid ja [[as&uuml;nkroonseid]] andmete &uuml;lekandmise v&otilde;imalusi ning valib neist sobivaima; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 12 iseseisev t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 20 kokku: 40
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>kasutab s&uuml;steemidevahelist s&uuml;nkroonset ja as&uuml;nkroonset andmete &uuml;lekandmist
<h2>Hindamine</h2>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>Hajusrakenduste alused 1. Integratsioon ja liidestamine 2. Liidestamise p&otilde;him&otilde;tted ja erinevad vormid - S&uuml;steemide integreerimise ja liidestamise v&otilde;imalused (failivahetus, jagatud andmebaas, s&otilde;numivahetus, veebiteenused, ''Message Queue'') 3. Integratsiooni ja liidestamise probleemid 4. Riigi infos&uuml;steemi liidestamine -X-tee andmevahetuskiht -Teenustep&otilde;hine arhitektuur -Liidestamismetoodika tasandid
<p>Eristav</p>
+
<h4>&Otilde;ppemeetodid</h4>Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
<h4>Hindamine</h4>Eristav
<p>3 praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
+
<h4>Hindamis&uuml;lesanded:</h4>Praktiline t&ouml;&ouml; ja iseseisev t&ouml;&ouml;
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
<h4>Hindamismeetodid:</h4>Iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp/portfoolio
<p>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>kirjeldab s&uuml;nkroonseid ja as&uuml;nkroonseid andmete &uuml;lekandmise v&otilde;imalusi ja iseloomustab neid;
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>koostab veebirakenduse olemasolevate rakenduste liitmise teel ja valib sobiva andme&uuml;lekande viisi.
<p>selgitab etteantud organisatsiooni infos&uuml;steemi rolli organisatsioonis</p>
+
 
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 3</h3>(l&auml;biv kompetentsus) dokumenteerib loodavad ja olemasolevad liidesed (liidestatud s&uuml;steemid, integratsioonipunktid, integratsioonimeetodid, turvalisuse reeglid); Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 16 iseseisev t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 8 kokku: 32
<p>S&uuml;steemi andmete varundamine Rakenduse liidestamine andmeallikaga Koostatab dokumentatsiooni loodud rakendusele</p>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>kirjeldab hajusrakenduste olemust ja kasutusvaldkondi s&uuml;steemi administraatorile vastavalt
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 2</h1>
+
<h4>Teemad/alateemad:</h4>VEEBITEENUSED -[[XML]], [[SOAP]], [[WSDL]], [[UDDI]], [[WCF]], [[RPC]], [[REST]] standardite kasutamine -Ressursip&otilde;hised veebiteenused - [[''WebAPI'']] liidestamine - [[''OData'']] protokolli kasutamine
<p>(l&auml;biv kompetents) tunneb s&uuml;nkroonseid ja as&uuml;nkroonseid andmete &uuml;lekandmise v&otilde;imalusi ning valib neist sobivaima; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 12 iseseisev t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 20 kokku: 40</p>
+
<h4>&Otilde;ppemeetodid:</h4>Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
<h4>Hindamine:</h4>Mitteeristav
<p>kasutab s&uuml;steemidevahelist s&uuml;nkroonset ja as&uuml;nkroonset andmete &uuml;lekandmist</p>
+
<h4>Hindamis&uuml;lesanded:</h4>&uuml;ks iseseisev ja 2 praktilist t&ouml;&ouml;d
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
<h4>Hindamismeetod:</h4>Iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp/portfoolio
<p>Hajusrakenduste alused 1. Integratsioon ja liidestamine 2. Liidestamise p&otilde;him&otilde;tted ja erinevad vormid -S&uuml;steemide integreerimise ja liidestamise v&otilde;imalused (failivahetus, jagatud andmebaas, s&otilde;numivahetus, veebiteenused, Message Queue) 3. Integratsiooni ja liidestamise probleemid 4. Riigi infos&uuml;steemi liidestamine -X-tee andmevahetuskiht -Teenustep&otilde;hine arhidektuur -Liidestamismetoodika tasandid</p>
+
<h4>L&auml;vend:</h4><p>hindamis&uuml;lesanded on esitatud n&otilde;utava tasemel ja lisatud &otilde;pimappi
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>etteantud organisatsiooni riskianal&uuml;&uuml;s (juhendi alusel) ja turvameetmete kavand
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>(1)Koostab etteantud veebiteenuseid sisaldava rakenduse, (2)Koostab liidestamise dokumentatsiooni
<h2>Hindamine</h2>
+
 
<p>Eristav</p>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 4</h3>(l&auml;biv kompetentsus) loob hajusa arhitektuuriga rakendusi
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>kirjeldab hajusrakenduste olemust ja kasutusvaldkondi s&uuml;steemi administraatorile vastavalt arvestab hajusrakenduste kasutamisel tekkida v&otilde;ivat andmete kadu ning rakenduse osiste mittetoimivust selgitab, mis on andmete puhverdamine (''caching'') ja dubleerimine (''replication'')
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; ja iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>Loodud rakenduse dokumenteerimine T&ouml;&ouml;k&auml;igu anal&uuml;&uuml;s (probleemid, tehtud muudatused)
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
<h4>&Otilde;ppemeetodid</h4>[[Praktiline t&ouml;&ouml;]], iseseisev t&ouml;&ouml;
<p>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h4>Hindamine:</h4>Eristav
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
<h4>Hindamis&uuml;lesanne:</h4>t&ouml;&ouml;tav hajusrakendus ja selle dokumentatsioon
<p>kirjeldab s&uuml;nkroonseid ja as&uuml;nkroonseid andmete &uuml;lekandmise v&otilde;imalusi ja iseloomustab neid;</p>
+
<h4>Hindamismeetod:</h4>Iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp/portfoolio
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>Hajusrakenduse projektit&ouml;&ouml;
<p>koostab veebirakenduse olemasolevate rakenduste liitmise teel ja valib sobiva andme&uuml;lekande viisi.</p>
+
 
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 3</h1>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 5</h3>dokumenteerib loodud rakendused &otilde;ppekeeles; Jaotus tundides: iseseisev t&ouml;&ouml;: 6 kokku: 6
<p>(l&auml;biv kompetents) dokumenteerib loodavad ja olemasolevad liidesed (liidestatud s&uuml;steemid, integratsioonipunktid, integratsioonimeetodid, turvalisuse reeglid); Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 16 iseseisev t&ouml;&ouml;: 8 e-&otilde;pe: 8 kokku: 32</p>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>dokumenteerib hajusrakenduse komponendid ja nendevahelised liidestused &otilde;ppekeeles; K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid.
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>Toodete dokumenteerimise alused ja n&otilde;uded
<p>kirjeldab hajusrakenduste olemust ja kasutusvaldkondi s&uuml;steemi administraatorile vastavalt Teemad/alateemad</p>
+
<h4>&Otilde;ppemeetodid</h4>Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp
<p>VEEBITEENUSED -XML, SOAP, WSDL, UDDI, WCF, RPC, REST standardite kasutamine -Ressursip&otilde;hised veebiteenused -WebAPI liidestamine -OData protokolli kasutamine</p>
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteeristav
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
+
<h4>Hindamis&uuml;lesanne:</h4>1 praktiline t&ouml;&ouml;
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp</p>
+
<h4>Hindamismeetod</h4>Iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp/portfoolio
<h2>Hindamine</h2>
+
<h4>L&auml;vend&nbsp;&nbsp;</h4>Hindamis&uuml;lesanne vastab esitatud n&otilde;uetele
<p>Mitteeristav</p>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>Liidestamise dokumentatsiooni koostamine
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
+
 
<p>&uuml;ks iseseisev ja 2 praktilist t&ouml;&ouml;d</p>
+
<h3>&Otilde;piv&auml;ljund 6</h3>(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devused) dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 10 iseseisev t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 6 kokku: 26
<h2>Hindamismeetod:</h2>
+
<h4>Hindamiskriteeriumid</h4>Kasutab iseseisvalt v&otilde;&otilde;rkeelset p&otilde;his&otilde;navara ja tuttavas olukorras grammatiliselt &otilde;iget keelt V&auml;ljendab end/suhtleb &otilde;pitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, r&auml;&auml;gib, kirjutab B1 tasemel)
<p>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
+
<h4>Teemad/alateemad</h4>Toodete dokumenteerimise alused ja n&otilde;uded
<h2>L&auml;vend:</h2>
+
<h4>&Otilde;ppemeetodid</h4>Praktiline t&ouml;&ouml;, iseseisev t&ouml;&ouml;
<p>hindamis&uuml;lesanded on esitatud n&otilde;utava tasemel ja lisatud &otilde;pimappi</p>
+
<h4>Hindamine</h4>Mitteristav
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
+
<h4>Hindamis&uuml;lesanded:</h4>1 praktiline ja 1 iseseisev t&ouml;&ouml;
<p>etteantud organisatsiooni riskianal&uuml;&uuml;s (juhendi alusel) ja turvameetmete kavand</p>
+
<h4>Hindamismeetod:</h4>Iseseisev t&ouml;&ouml;, praktiline t&ouml;&ouml;, &otilde;pimapp/portfoolio
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
+
<h4>L&auml;vend</h4>Hindamis&uuml;lesanded vastavad esitatud n&otilde;uetele
<p>Koostab etteantud veebiteenuseid sisaldava rakenduse Koostab liidestamise dokumentatsiooni</p>
+
<h5>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h5>&otilde;pimapi koostamine
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 4</h1>
+
<h5>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h5>Liidestamise ingliskeelse dokumentatsiooni koostamine
<p>(l&auml;biv kompetents) loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ja (l&auml;biv kompetents) loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ja</p>
+
 
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
+
<h3>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine</h3>Mooduli hinne kujuneb projektit&ouml;&ouml; hindest. Hindamise eelduseks on kontrollt&ouml;&ouml;de ja iseseisvate t&ouml;&ouml;de sooritamine positiivsele hindele. Hinnatakse praktilist t&ouml;&ouml;d.
<p>kirjeldab hajusrakenduste olemust ja kasutusvaldkondi s&uuml;steemi administraatorile vastavalt arvestab hajusrakenduste kasutamisel tekkida v&otilde;ivat andmete kadu ning rakenduse osiste mittetoimivust selgitab, mis on andmete puhverdamine (caching) ja dubleerimine (replication)</p>
+
<h3>Mooduli hindamine</h3>Moodul hinnatakse eristava hindega
<h2>Teemad/alateemad</h2>
+
 
<p>Loodud rakenduse dokumenteerimine T&ouml;&ouml;k&auml;igu anal&uuml;&uuml;s (probleemid, tehtud muudatused)</p>
+
 
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
+
[http://wiki.kehtna.edu.ee/Tarkvara_ja_andmebaasid_uus Tagasi moodulite loetelu lehele]
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
 
<h2>Hindamine</h2>
 
<p>Eristav</p>
 
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
 
<p>t&ouml;&ouml;tav hajusrakendus ja selle dokumentatsioon</p>
 
<h2>Hindamismeetod:</h2>
 
<p>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
 
<p>Hajusrakenduse projektit&ouml;&ouml;</p>
 
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 5</h1>
 
<p>dokumenteerib loodud rakendused &otilde;ppekeeles; Jaotus tundides: iseseisev t&ouml;&ouml;: 6 kokku: 6</p>
 
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
 
<p>dokumenteerib hajusrakenduse komponendid ja nendevahelised liidestused &otilde;ppekeeles; K&otilde;neleb arusaadavalt, valib sobiva s&otilde;nakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, j&auml;rgides kirjutamisel &otilde;igekirjareegleid.</p>
 
<h2>Teemad/alateemad</h2>
 
<p>Toodete dokumenteerimise alused ja n&otilde;uded</p>
 
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
 
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;, &Otilde;pimapp</p>
 
<h2>Hindamine</h2>
 
<p>Mitteeristav</p>
 
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
 
<p>1 praktiline t&ouml;&ouml;</p>
 
<h2>Hindamismeetod</h2>
 
<p>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 
<h2>L&auml;vend&nbsp;&nbsp;</h2>
 
<p>Hindamis&uuml;lesanne vastab esitatud n&otilde;uetele</p>
 
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
 
<p>Liidestamise dokumentatsiooni koostamine</p>
 
<h1>&Otilde;piv&auml;ljund 6</h1>
 
<p>(l&otilde;imitud) (v&otilde;tmep&auml;devused) dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles; Jaotus tundides: praktiline t&ouml;&ouml;: 10 iseseisev t&ouml;&ouml;: 10 e-&otilde;pe: 6 kokku: 26</p>
 
<h2>Hindamiskriteeriumid</h2>
 
<p>Kasutab iseseisvalt v&otilde;&otilde;rkeelset p&otilde;his&otilde;navara ja tuttavas olukorras grammatiliselt &otilde;iget keelt V&auml;ljendab end/suhtleb &otilde;pitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, r&auml;&auml;gib, kirjutab B1 tasemel)</p>
 
<h2>Teemad/alateemad</h2>
 
<p>Toodete dokumenteerimise alused ja n&otilde;uded</p>
 
<h2>&Otilde;ppemeetodid</h2>
 
<p>Praktiline t&ouml;&ouml; Iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
 
<h2>Hindamine</h2>
 
<p>Mitteristav</p>
 
<h2>Hindamis&uuml;lesanne:</h2>
 
<p>1 praktiline ja 1 iseseisev t&ouml;&ouml;</p>
 
<h2>Hindamismeetod:</h2>
 
<p>Iseseisev t&ouml;&ouml; Praktiline t&ouml;&ouml; &Otilde;pimapp/portfoolio</p>
 
<h2>L&auml;vend</h2>
 
<p>Hindamis&uuml;lesanded vastavad esitatud n&otilde;uetele</p>
 
<h2>Iseseisvad t&ouml;&ouml;d</h2>
 
<p>&otilde;pimapi koostamine</p>
 
<h2>Praktilised t&ouml;&ouml;d</h2>
 
<p>Liidestamise ingliskeelse dokumentatsiooni koostamine</p>
 
<h1>Mooduli kokkuv&otilde;tva hinde kujunemine</h1>
 
<p>Mooduli hinne kujuneb projektit&ouml;&ouml; hindest. Hindamise eelduseks on kontrollt&ouml;&ouml;de ja iseseisvate t&ouml;&ouml;de sooritamine positiivsele hindele. Hinnatakse praktilist t&ouml;&ouml;d.</p>
 
<h1>Mooduli hindamine</h1>
 
<p>eristav hindamine</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 

Viimane redaktsioon: 8. oktoober 2016, kell 19:51

Sisukord

Mooduli nimetus: Hajusrakenduste alused BASES OF DISTRIBUTED APPLICATIONS

Mooduli maht 6 (EKAP)

Nõuded mooduli alustamiseks: ANDMEBAASISÜSTEEMIDE ALUSED, VEEBIRAKENDUSTE LOOMISE ALUSED, PROGRAMMEERIMISE ALUSED

Mooduli eesmärk:

Õpetusega taotletakse, et õppija loob hajusa arhitektuuriga rakendusi ning teostab andmete ülekandeid erinevate andmeallikate vahel.

Mahud:

Iseseisva töö tunde sh lõimitud üldained 40 tundi, E-õpe 54 tundi, Praktiline töö 62 tundi.

Õpiväljund 1

(läbiv kompetentsus) liidestab rakendused ja andmeallikad; Jaotus tundides: praktiline töö: 8 iseseisev töö: 8 e-õpe: 12 kokku: 28

Hindamiskriteeriumid:

oskab veebiteenuseid luua, paigaldada ja kasutada; varundab enne liidestamist süsteemi andmed.

Teemad/alateemad:

Hajusrakenduste alused: 1. Integratsioon ja liidestamine

Õppemeetodid

Praktiline töö, iseseisev töö

Hindamine:

Eristav

Hindamisülesanded:

3 praktilist tööd

Hindamismeetodid:

Iseseisev töö, praktiline töö, õpimapp/portfoolio
Iseseisvad tööd
selgitab etteantud organisatsiooni infosüsteemi rolli organisatsioonis
Praktilised tööd
(1)Süsteemi andmete varundamine, (2)Rakenduse liidestamine andmeallikaga, (3)Dokumentatsiooni koostamine loodud rakendusele

Õpiväljund 2

(läbiv kompetentsus) tunneb sünkroonseid ja asünkroonseid andmete ülekandmise võimalusi ning valib neist sobivaima; Jaotus tundides: praktiline töö: 12 iseseisev töö: 8 e-õpe: 20 kokku: 40

Hindamiskriteeriumid

kasutab süsteemidevahelist sünkroonset ja asünkroonset andmete ülekandmist

Teemad/alateemad

Hajusrakenduste alused 1. Integratsioon ja liidestamine 2. Liidestamise põhimõtted ja erinevad vormid - Süsteemide integreerimise ja liidestamise võimalused (failivahetus, jagatud andmebaas, sõnumivahetus, veebiteenused, Message Queue) 3. Integratsiooni ja liidestamise probleemid 4. Riigi infosüsteemi liidestamine -X-tee andmevahetuskiht -Teenustepõhine arhitektuur -Liidestamismetoodika tasandid

Õppemeetodid

Praktiline töö, iseseisev töö, õpimapp

Hindamine

Eristav

Hindamisülesanded:

Praktiline töö ja iseseisev töö

Hindamismeetodid:

Iseseisev töö, praktiline töö, õpimapp/portfoolio
Iseseisvad tööd
kirjeldab sünkroonseid ja asünkroonseid andmete ülekandmise võimalusi ja iseloomustab neid;
Praktilised tööd
koostab veebirakenduse olemasolevate rakenduste liitmise teel ja valib sobiva andmeülekande viisi.

Õpiväljund 3

(läbiv kompetentsus) dokumenteerib loodavad ja olemasolevad liidesed (liidestatud süsteemid, integratsioonipunktid, integratsioonimeetodid, turvalisuse reeglid); Jaotus tundides: praktiline töö: 16 iseseisev töö: 8 e-õpe: 8 kokku: 32

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab hajusrakenduste olemust ja kasutusvaldkondi süsteemi administraatorile vastavalt

Teemad/alateemad:

VEEBITEENUSED -XML, SOAP, WSDL, UDDI, WCF, RPC, REST standardite kasutamine -Ressursipõhised veebiteenused - ''WebAPI'' liidestamine - ''OData'' protokolli kasutamine

Õppemeetodid:

Praktiline töö, iseseisev töö, õpimapp

Hindamine:

Mitteeristav

Hindamisülesanded:

üks iseseisev ja 2 praktilist tööd

Hindamismeetod:

Iseseisev töö, praktiline töö, õpimapp/portfoolio

Lävend:

hindamisülesanded on esitatud nõutava tasemel ja lisatud õpimappi

Iseseisvad tööd
etteantud organisatsiooni riskianalüüs (juhendi alusel) ja turvameetmete kavand
Praktilised tööd
(1)Koostab etteantud veebiteenuseid sisaldava rakenduse, (2)Koostab liidestamise dokumentatsiooni

Õpiväljund 4

(läbiv kompetentsus) loob hajusa arhitektuuriga rakendusi

Hindamiskriteeriumid

kirjeldab hajusrakenduste olemust ja kasutusvaldkondi süsteemi administraatorile vastavalt arvestab hajusrakenduste kasutamisel tekkida võivat andmete kadu ning rakenduse osiste mittetoimivust selgitab, mis on andmete puhverdamine (caching) ja dubleerimine (replication)

Teemad/alateemad

Loodud rakenduse dokumenteerimine Töökäigu analüüs (probleemid, tehtud muudatused)

Õppemeetodid

Praktiline töö, iseseisev töö

Hindamine:

Eristav

Hindamisülesanne:

töötav hajusrakendus ja selle dokumentatsioon

Hindamismeetod:

Iseseisev töö, praktiline töö, õpimapp/portfoolio
Praktilised tööd
Hajusrakenduse projektitöö

Õpiväljund 5

dokumenteerib loodud rakendused õppekeeles; Jaotus tundides: iseseisev töö: 6 kokku: 6

Hindamiskriteeriumid

dokumenteerib hajusrakenduse komponendid ja nendevahelised liidestused õppekeeles; Kõneleb arusaadavalt, valib sobiva sõnakasutuse vastavalt suhtlussituatsioonile; Koostab ja vormistab teksti vastavalt juhendile, järgides kirjutamisel õigekirjareegleid.

Teemad/alateemad

Toodete dokumenteerimise alused ja nõuded

Õppemeetodid

Praktiline töö, iseseisev töö, õpimapp

Hindamine

Mitteeristav

Hindamisülesanne:

1 praktiline töö

Hindamismeetod

Iseseisev töö, praktiline töö, õpimapp/portfoolio

Lävend  

Hindamisülesanne vastab esitatud nõuetele
Praktilised tööd
Liidestamise dokumentatsiooni koostamine

Õpiväljund 6

(lõimitud) (võtmepädevused) dokumenteerib loodud rakendused inglise keeles; Jaotus tundides: praktiline töö: 10 iseseisev töö: 10 e-õpe: 6 kokku: 26

Hindamiskriteeriumid

Kasutab iseseisvalt võõrkeelset põhisõnavara ja tuttavas olukorras grammatiliselt õiget keelt Väljendab end/suhtleb õpitava keele erinevate osaoskuste kaudu (loeb, kuulab, räägib, kirjutab B1 tasemel)

Teemad/alateemad

Toodete dokumenteerimise alused ja nõuded

Õppemeetodid

Praktiline töö, iseseisev töö

Hindamine

Mitteristav

Hindamisülesanded:

1 praktiline ja 1 iseseisev töö

Hindamismeetod:

Iseseisev töö, praktiline töö, õpimapp/portfoolio

Lävend

Hindamisülesanded vastavad esitatud nõuetele
Iseseisvad tööd
õpimapi koostamine
Praktilised tööd
Liidestamise ingliskeelse dokumentatsiooni koostamine

Mooduli kokkuvõtva hinde kujunemine

Mooduli hinne kujuneb projektitöö hindest. Hindamise eelduseks on kontrolltööde ja iseseisvate tööde sooritamine positiivsele hindele. Hinnatakse praktilist tööd.

Mooduli hindamine

Moodul hinnatakse eristava hindega


Tagasi moodulite loetelu lehele