Erinevus lehekülje "IKT ettevõtte töökorralduse vaatluspraktika" redaktsioonide vahel

Allikas: Teadmusbaas
(Created page with "MOODUL 89. IKT ETTEVÕTTE TÖÖKORRALDUSE VAATLUSPRAKTIKA — 1 ÕN <b>1 Eesmärk</b> Vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub praktiliselt arvutifirmade või asutus...")
 
 
7. rida: 7. rida:
 
<b>2 Nõuded mooduli alustamiseks</b>
 
<b>2 Nõuded mooduli alustamiseks</b>
  
2.1 Õppur on kantud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õppekava  arvutid ja arvutivõrgud, KKPB 85065 või KKB 85067 õpperühma nimekirja;
+
2.1 Õppur on kantud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õppekava  arvutid ja arvutivõrgud õpperühma nimekirja;
  
 
2.2 Õppur või õppuri esindajana IT-valdkonna praktikate juht on sõlminud eelnevalt praktikaettevõttega suulise kokkuleppe praktikate ja praktiliste tööde läbiviimiseks.
 
2.2 Õppur või õppuri esindajana IT-valdkonna praktikate juht on sõlminud eelnevalt praktikaettevõttega suulise kokkuleppe praktikate ja praktiliste tööde läbiviimiseks.

Viimane redaktsioon: 11. mai 2015, kell 14:26

MOODUL 89. IKT ETTEVÕTTE TÖÖKORRALDUSE VAATLUSPRAKTIKA — 1 ÕN

1 Eesmärk

Vaatluspraktikaga taotletakse, et õppija tutvub praktiliselt arvutifirmade või asutuste IT osakondade töökorralduse ja tegevusvaldkondadega ning nende poolt pakutavate teenustega või IT juhi või tugispetsialisti tööülesannetega väikefirmas.

2 Nõuded mooduli alustamiseks

2.1 Õppur on kantud Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õppekava arvutid ja arvutivõrgud õpperühma nimekirja;

2.2 Õppur või õppuri esindajana IT-valdkonna praktikate juht on sõlminud eelnevalt praktikaettevõttega suulise kokkuleppe praktikate ja praktiliste tööde läbiviimiseks.

3 Praktika sisu

3.1 Praktika läbiviimise plaani koostamine ettevõttepoolse juhendajaga praktika esimesel päeval;

3.2 Praktikaettevõtte kirjelduse koostamine (nimetus, ametlik aadress, töötajate arv, juhi nimi, ettevõtte struktuur, rahaliste vahendite aastane käive (ümardada täisarvuks tuhandetes eurodes), ettevõtte veebiaadress);

3.3 Praktikaettevõtte info- ja kommunikatsioonitehnoloogilise (IKT) kirjelduse koostamine (arengukava, töötajate arv, osakonna juhi nimi ja ametinimetus, IKT osakonna struktuur, IKT osakonna põhimäärus, IKT varade kogumaksumus, IKT osakonna poolt pakutavate teenuste kirjeldus, osakonna rahaliste vahendite aastane käive);

3.4 Praktikaettevõtte infotehnoloogiliste varade paiknemise skeemi (arvutivõrgu joonise) koostamine;

3.5 IT juhi või IKT tugispetsialisti tööülesannete kirjelduse koostamine;

3.6 Tööaja arvestuse tabeli täitmine (koolis kehtestatud tööajatabeli vorm).

4 Praktika hindamine ja arvestamine

Praktika lõppedes koostab õppur praktika õpimapi, kus on aruanne peatükkidega, millised on loetletud käesoleva juhendi peatükis 3, koos sissejuhatuse ja kokkuvõttega, vormistades õpimapi sisu vastavalt õppeasutuses kehtestatud kirjalike tööde vormistamise nõuetele, lisab tööaja arvestuse tabeli ning esitab aruande Kehtna MTK infotehnoloogia valdkonna praktikajuhile.

Õppur esitleb rühmakaaslastele ja eksamikomisjonile kokkuvõtlikult oma praktikaettevõtet avalikul praktikaaruande kaitsmisel, millest võivad soovi korral osa võtta praktikaettevõtte esindajad.

Praktika hinne moodustub kirjaliku praktika aruande hindest ja suulise esitluse hindest. Praktika hinne kantakse õppurile õpingute lõpus väljastatavale õpingukaardile (hinne kantakse ka e-kooli jooksva õppeedukuse arvestamiseks).